Agencija

Interni akti

      

Na podlagi 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 ) in prvega odstavka 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS št. 123/03 in 105/2010) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 6. redni seji dne 19.5.2011 sprejel

Statut o spremembi Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

1. člen

V Statutu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 22.7.2004 in nasl. se v 5. členu zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:

"Poslovni naslov agencije je: Ljubljana, Bleiweisova cesta 30."

2. člen

Sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani agencije.

Št. 007-8/2011-1
Ljubljana, dne 19. maj 2011

Dr. Peter Venturini,
predsednik Upravnega odbora ARRS

Statut je na spletni strani agencije objavljen dne 20.5.2011