Agencija

Interni akti

      

Na podlagi 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04-EZ-A, 33/11-ZEKom-C) in prvega odstavka 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS št. 123/03 in 105/10) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 6. redni seji dne 22. 7. 2014 sprejel naslednjo

Sprememba Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

1. člen

V Statutu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 22. 7. 2004 in nasl. se v 22. členu beseda "šestdeset" nadomesti z besedo "trideset".

2. člen

V 24. členu se številka "15" nadomesti s številko "8".

3. člen

Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Št. 007-15/2010-5
Ljubljana, dne 22. 7. 2014

Predsednik UO ARRS

Statut je na spletni strani agencije objavljen dne 24.07.2014.