Agencija

Interni akti

      

Na podlagi 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 ) in prvega odstavka 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS št. 123/03 in 105/10) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 15. redni seji dne 23.12.2010 sprejel

Statut o spremembah in dopolnitvah Statuta javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

1. člen

V Statutu javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 22.7.2004 in nasl. se v drugi alineji prvega odstavka 17. člena za besedo "agencije" doda besedilo "za izvrševanje javnih pooblastil, statut, akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;".

Peta alineja prvega odstavka se črta.

Dosedanje šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alineja postanejo peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta in trinajsta alineja.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

"Člani upravnega odbora po imenovanju podpišejo izjavo o zaupnem ravnanju z gradivom ter izjavo o nepristranskosti pri delu.

Če je član upravnega odbora v neposrednem sorodstvenem ali zaposlitvenem ali raziskovalnem stiku z raziskovalcem, ki je vključen v postopek odločanja o ugovoru oziroma če je sam vključen v postopek odločanja o ugovoru, se mora umakniti iz postopka in o tem pisno, preko direktorja ARRS, obvestiti predsednika upravnega odbora."

2. člen

V 28. členu se za prvo alinejo dodata nova druga in tretja alineja, ki se glasita:

"- sprejema splošne akte agencije, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije (v nadaljnjem besedilu: interni splošni akti);

- na podlagi predloga znanstvenega sveta agencije odloča o izboru prejemnikov proračunskih sredstev na področju raziskovalne dejavnosti;".

Dosedanja druga alineja se črta.

Dosedanje tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma in deveta alineja postanejo četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta in deseta alineja.

V novi deseti alineji se za besedo »predpisi« doda vejica, besedilo "in splošnimi akti agencije" se nadomesti z besedilom "splošnimi akti agencije za izvrševanje javnih pooblastil, statutom in internimi splošnimi akti agencije.".

3. člen

V prvi alineji prvega odstavka 33. člena se za besedo "agencije" doda besedilo "za izvrševanje javnih pooblastil".

Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:

" - sprejema metodologije ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke;".

Dosedanja druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja postanejo tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma in deveta alineja.

Drugi odstavek se črta.

4. člen

Drugi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Stalna strokovna telesa so znanstvenoraziskovalni sveti za posamezne znanstvene vede.«.

V tretjem odstavku se za besedo "pravilnikom" vejica nadomesti s piko, besedilo "ki ga sprejme upravni odbor agencije." se črta.

5. člen

Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Splošna akta agencije sta statut in akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.".

6. člen

Ta statut sprejme Upravni odbor agencije in začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani agencije.

Št. 007-15/2010-1
Ljubljana, dne 23. decembra 2010

Dr. Peter Venturini,
predsednik Upravnega odbora ARRS

Statut je na spletni strani agencije objavljen dne 28.12.2010.