Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14), v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-14 z dne 10. 12. 2014, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

 2. Predmet javnega razpisa

  Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
  1. manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov.
  2. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.

Znanstvena področja razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov in okvirna letna sredstva:

Letna sredstva razpisa znašajo predvidoma 12.000.000,00 EUR. Razpis bo realiziran do višine sredstev, razpoložljivih v Proračunu RS. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2016 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2014 (tabela).
 

Znanstvene vede %
Naravoslovno–matematične vede 21,1
Tehniške vede 29,4
Medicinske vede 13,1
Biotehniške vede 10,8
Družboslovne vede 10,1
Humanistične vede 15,5
SKUPAJ 100

10% sredstev vsake izmed znanstvenih ved je namenjeno raziskavam z interdisciplinarnega področja.

Podatki o kapaciteti raziskovalnih področjih so objavljeni na spletnih straneh agencije.

Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10% podoktorskih projektov. Vsaj 35% projektov s področja tehnike, vsaj 25% s področja biotehnike, vsaj 15% s področja medicine in družboslovja, vsaj 10% s področja naravoslovja in vsaj 5% s področja humanistike, mora biti aplikativnih. Med izbranimi projekti mora biti vsaj 33,3% takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci (največ 10 aktivnih let po zagovoru doktorata).

Na podlagi sporazuma z avstrijsko agencijo FWF in madžarsko agencijo OTKA lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi oziroma madžarskimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih oziroma madžarskih raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Avstrijski oziroma madžarski raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa FWF oziroma OTKA pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva FWF oziroma OTKA. Skupni projekt se lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata agencija in FWF oziroma OTKA.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A) in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.

 1. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izbor:

 1. manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov;
 2. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter
 3. podoktorskih projektov za gospodarstvo, ki jih prijavijo gospodarske družbe in so namenjeni predvsem za pretok (prehod) mladih doktorjev znanosti v gospodarstvo in ki se izvajajo zato, da raziskovalec po doktoratu pridobi dodatne raziskovalne izkušnje in znanja v gospodarstvu.
 1. Pogoji

Pogoji za izbor raziskovalnih projektov so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-14 z dne 10. 12. 2014 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.

Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec - podoktorand.

Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

Na razpis se lahko kot vodje projektov prijavijo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po zaključku razpisa vodje največ enega raziskovalnega projekta (ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 129. člena Pravilnika ter na novo odobreni projekt, se ne štejejo). Raziskovalec, ki je že nastopal kot vodja enega podoktorskega projekta ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega raziskovalnega projekta.

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov. Ne glede na prejšnjo določbo je vodja projekta lahko tudi upokojen raziskovalec z 0 urami, ki izpolnjuje vse ostale pogoje za vodjo projekta in ima hkrati izjemne znanstvene dosežke. Projekt, ki ga vodi upokojeni raziskovalec, ima letni obseg največ okvirno 50.000 EUR.

Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru projektov.

ZSA je določil mejno vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo morajo imeti vodje projektov ob prijavi za vsako vedo posebej – vrednosti za leto 2014 so:
 

  A=A1+A2+A3
Naravoslovje, tehnika  
temeljni projekt
5
aplikativni projekt
4,5
temeljni projekt 10 let po dr.
4,5
aplikativni projekt 10 let po dr.
4
Medicina, biotehnika, družboslovje,
biologija, geologija
temeljni projekt
3,5
aplikativni projekt
3
temeljni projekt 10 let po dr.
3
aplikativni projekt 10 let po dr.
2,5
Humanistika
temeljni projekt
2,5
aplikativni projekt
2
temeljni projekt 10 let po dr.
2
aplikativni projekt 10 let po dr.
1,5

ali za vse kategorije

A1/2 ≥ 600

ali za vse kategorije

A' ≥ 200

ali za vse kategorije

A" ≥ 50.

Vodje projektov (temeljni, aplikativni) se lahko prijavijo tudi z nižjo skupno oceno A1+A2+A3, če kažejo svojo izjemnost z dosežki znotraj A" (A" ≥ 50) ali A' (A' ≥ 200) ali A1/2 (A1/2 ≥ 600)

Vodje vseh projektov, morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A' več kot 0. Vodje aplikativnih projektov morajo izpolnjevati pogoj, da morajo imeti oceno A3 večjo kot 0,1. Slednji pogoj ne velja za podoktorske projekte in za vodje aplikativnih projektov, pri katerih od zagovora doktorata še ni poteklo 10 let.

Ena tretjina članov projektnih skupin, ki vključuje tudi vodjo projekta (tehnični sodelavci ne štejejo), mora za vse vede izpolnjevati pogoj - A' je več kot 0. Pogoj se preveri pri vseh projektnih skupinah ob pregledu letnih poročil.

Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta (doktorat v obdobju 2012 – 12. 2. 2015). Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do dne 12.2.2015. Če je podoktorand izkoristil starševski dopust, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas od zagovora podaljša nad tri leta za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev.

Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju projekta najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.

Manjši temeljni oziroma aplikativni raziskovalni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR. Projekti v višini 50.000 EUR se praviloma dodelijo vlogam, ki so na spodnjem robu seznama odobrenih. Takih projektov je lahko odobrenih največ 10% za vse vede skupaj (predvsem v klinični medicini, matematiki in družboslovju).

Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 3628 letnih ur cenovnega razreda A (1814 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 3192 letnih ur cenovnega razreda B (1596 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2769 letnih ur cenovnega razreda C (1384 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2468 letnih ur cenovnega razreda D (1234 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2230 letnih ur cenovnega razreda E (1115 za projekte v vrednosti 50.000 EUR) ali 2034 letnih ur cenovnega razreda F (1017 za projekte v vrednosti 50.000 EUR).

Vsak temeljni oziroma aplikativni projekt mora obvezno vključevati prijavitelja in vsaj še eno ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj 20% vrednosti projekta. Pri tem članice iste univerze ne štejejo kot različne raziskovalne organizacije. V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih raziskovalnih organizacij, kar mora navesti že ob prijavi – II. faza – tč. 14 (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).

Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno skrivnost.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1 in A2) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (ocena A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (ocena A2).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi Metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: RO) za vse tiste vodje projektov, ki so člani programskih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST/2014, na katerem so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.

Vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni strani agencije in ga do 12. 2. 2015 do 12.00 ure oddajo po elektronski pošti na naslov vpetostprogram@arrs.si. Natisnjen, podpisan in žigosan obrazec mora biti oddan po običajni pošti tudi v primeru digitalno podpisane prijavne vloge, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana,

ravno tako do 12. 2. 2015 do 12.00 ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če kandidat ni član programske skupine.

 1. Prijava na javni razpis

  Razpis bo potekal v dveh fazah. Vsi prijavitelji se na razpis prijavijo v I. fazi s kratko prijavo z obrazcem ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2014-I.

Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2014-I izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija). Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem in angleškem jeziku - izpolnjen mora biti v obeh jezikih.
 1. Merila za ocenjevanje

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku in Pravilniku o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji.

Postopek ocenjevanja predlogov projektov bo potekal v dveh fazah:

Faza I

Skladno z določili 85. člena Pravilnika, agencija pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov pisno pozove vodje raziskovalnih programov k prijavi omejenega števila raziskovalnih projektov na javni razpis. Poziv je predložen vodjem raziskovalnih programov, katerih članom – vodjem projektov se v enem letu od končanega zadnjega razpisa za raziskovalne projekte, to je 17. 9. 2015, konča financiranje enega ali več raziskovalnih projektov (temeljnih, aplikativnih in podoktorskih). V obdobje izvajanja ne šteje obdobje podaljšanja roka za izvedbo projekta brez dodatnega financiranja z namenom podaljšanja obdobja nastajanja upravičenih stroškov projektov.

Če na javnem razpisu člani raziskovalnega programa kot vodje prijavijo največ en projekt več, kot je število končanih raziskovalnih projektov, se njihove prijave neposredno uvrstijo v drugo fazo javnega razpisa. V odgovoru na poziv vodja raziskovalnega programa sporoči imena raziskovalcev, ki so člani programske skupine na dan 22. 12. 2014 in ki se bodo na javni razpis prijavili kot vodje raziskovalnih projektov. Vodja raziskovalnega programa in soizvajalke raziskovalnega programa se sporazumno odločijo o prijavitelju in vodjih raziskovalnih projektov.

Če člani raziskovalnega programa oddajo večje število prijav raziskovalnih projektov, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se vse te prijave ocenijo najprej v prvi fazi, kot velja za vse druge prijave, ki izpolnjujejo pogoje razpisa.

Prijave za projekte pregledajo člani znanstvenih svetov ved (v nadaljevanju ZSV) in v primeru kandidature na neustrezno področje občasnemu strokovnemu telesu predlagajo prerazporeditev na ustrezno področje, v obrazložitvi pa upoštevajo predvsem OECD (SCI, SSCI) področja objav vodje projekta in vsebino prijave. V primeru, da je član ZSV prijavitelj projekta, predlog prerazporeditve opravi drug raziskovalec na predlog predsednika ZSV.

Agencija bo na podlagi ocen, pridobljenih v ocenjevalnem postopku, projekte uvrstila v dve kategoriji, A in B:

Kategorija A: Projekti, uvrščeni v kategorijo A, se določijo iz projektov znotraj področja po padajočih ocenah B1+B2+B3+B4+B5. V kategorijo A se uvrstijo tudi podoktorski projekti, pri katerih predlagatelj prijavlja projekt na drugi raziskovalni organizaciji, kot je podoktorand trenutno zaposlen. Projekti A kategorije še niso izbrani za financiranje. Pri izbiri projektov za kategorijo A pridejo v poštev samo tisti, ki imajo oceno B1+B2+B3+B4+B5 višjo od 15 (prag).

Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B so projekti, ki niso bili uvrščeni v kategorijo A. Projekti kategorije B se zavrnejo. V kategorijo B se uvrstijo vsi projekti, ki imajo oceno B1+B2+B3+B4+B5 nižjo kot 15 in drugi projekti, ki niso uvrščeni v kategorijo A.

Faza II

Prijavitelje, ki so uvrščeni v II. fazo izbora projektov (kategorija A), agencija pozove, da v roku treh tednov na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava-2014-II (v nadaljnjem besedilu: prijavna vloga - II. faza) oddajo dopolnitev predloga raziskovalnega projekta na spletnem portalu eObrazci.

Sestavni del prijave za II. fazo je tudi projektna sestava. Projektne sestave iz prijavne vloge - II. faza ob podpisu pogodbe ni mogoče spreminjati.

Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba, bodo morali v II. fazi skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-6/2009-8 z dne 17.6.2009 in št. 007-7/2014-1 z dne 26. 9. 2014, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2014-II-DP.

 1. Višina sredstev javnega razpisa

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 12.000.000,00 EUR. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2016 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2014.

Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Temeljne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja. Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. Sofinancer aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10% obsega projekta, razen če je prijavitelj istega aplikativni projekta.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran, ki bo namenjena projektu. Obvezne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na SICRIS, faze projekta in njihova realizacija, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter logotip ARRS in drugih sofinancerjev. Spletna stran mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. ARRS bo vzdrževal zbirno spletno stran projektov, odobrenih na razpisu.

 1. Čas trajanja raziskovalnih projektov

Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 12. 2015.

Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti. Izbranemu raziskovalnemu projektu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja projekta na tem razpisu.

 1. Izbor raziskovalnih projektov

10.1. - I. faza

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.

Občasno strokovno telo pripravi predlog seznama projektov, ki se uvrstijo v II. fazo izbora (kategorija A; glej točko 7 javnega razpisa) ter predlog seznama projektov, ki se zavrnejo po I. fazi izbora (kategorija B) in ju posreduje v obravnavo ZSA.

ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama projektov kategorije A, ki se uvrstijo v II. fazo izbora prijav, in predlog seznama projektov kategorije B, ki se zavrnejo po I. fazi izbora. Predlog sklepa posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

10.2. - II. faza

Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov po drugem krogu ocenjevanja in ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

10.3. – Pravna sredstva

Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži v 15 dneh od prejema obvestila o izboru, ugovor. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor agencije.

Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav - I. faza

11.1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom

Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2014-I na spletni portal agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega projekta).

Prijave morajo biti oddane do vključno 12. 2. 2015 do 12.00 ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal agencije eObrazci do 12. 2. 2015 do 12.00 ure.

11.2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal agencije eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe RO in vodje raziskovalnega projekta in žigom RO.

Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - RAZPIS ZA PROJEKTE" in obvezno oznako prijave (ARRS-RPROJ-JR/2014-I /..., z oznako vede na ovojnici (prepišite vedo iz točke 7 prijavnega obrazca) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal agencije eObrazci do 12. 2. 2015 do 12.00 ure in v pisni obliki prispe v glavno pisarno agencije do 12. 2. 2015 do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 12. 2. 2015 (poštni žig).

11.3. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 11.1. – z digitalnim podpisom; točka 11.2. – brez digitalnega podpisa) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo 16. 2. 2015, ob 10.00 uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izboru projektov po I. fazi izbora obveščeni predvidoma do konca junija 2015. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov po zaključku II. faze izbora, predvidoma v novembru 2015.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav - II. faza

Postopek oddaje prijav bo podoben postopku v I. fazi. Prijavitelji, ki se bodo uvrstili v II. fazo, bodo o načinu, obliki in roku predložitve prijavnih vlog pisno obveščeni.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

15.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

15.2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma na telefonski številki 400 5960 (ga. Vanja Rodič, ga. Almira Bremec, ga. Alja Kastelic Primc, ga. Mateja Gašpirc in ga. Tina Valenci).

Številka: 6316-15/2014-2
Datum: 24. 12. 2014

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
prof. dr. József Györkös
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 94/2014, z dne 24. 12. 2014.

Razpisna dokumentacija: