COST

Razpisi in pozivi

      

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih avstrijsko-slovenskih projektov avstrijski FWF kot vodilni agenciji (Lead agency)
 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) ter Sklepa Znanstvenega sveta agencije št. 4.1. z dne 7.3.2011 sofinancira udeležbo prijaviteljev iz Slovenije v skupnih avstrijsko-slovenskih projektih, ki jih avstrijski Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) v svoji recenziji pozitivno oceni in predlaga v sofinanciranje.

Na stalno odprtem razpisu FWF za prijavo projektov raziskovalec iz Slovenije lahko prijavi sklop skupnega temeljnega projekta z avstrijskim nosilcem projekta, kjer slovenski sklop v finančnem obsegu

  • ne more presegati avstrijskega sklopa in
  • ne presega 100.000 EUR letno v trajanju do treh let, ali 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B v trajanju do dveh let, če slovenski sklop prijavi podoktorand.

Slovenski in avstrijski sklop skupnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani pa morata biti jasno razvidna.

Na poziv se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidence agencije) ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 in 112/07) in s Pravilnikom o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06, 23/09 - Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanja raziskovalne dejavnosti, in 41/09). Nosilec slovenskega sklopa skupnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09) ter Metodologija ocenjevanja prijav za razpise v letu 2011, št. 6319-1/2011-1 z dne 7.2.2011. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati nosilec slovenskega sklopa ob prijavi, je za vse vede enaka 1; za podoktorande se vsota ne preverja.

Nosilec slovenskega sklopa skupnega projekta projekta skupaj z avstrijskim nosilcem pripravi prijavo projekta po navodilih FWF in ga odda na stalno odprtem razpisu FWF (gl. povezavo).

Ob oddaji prijave projekta na razpis FWF nosilec slovenskega sklopa projekta izpolni obrazec ARRS-RPROJ-LA-2011 in podpisanega in žigosanega v kuverti, označeni z “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo”, pošlje na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

elektronsko obliko obrazca (poimenovano ARRS-RPROJ-LA-2011-Pr.doc, kjer je "Pr" priimek vodje projekta v Sloveniji) pa na elektronski poštni naslov MednarodniRazpisi@arrs.si.

ARRS bo v letu 2011 ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela okvirno do 5 slovenskih sklopov skupnih avstrijsko-slovenskih projektov, ki jih bo mednarodna recenzija FWF ocenila pozitivno in bo FWF sofinancirala avstrijski sklop. Ustrezen sklep na predlog Znanstvenega sveta agencije sprejme direktor agencije na podlagi obvestila FWF o pozitivni recenziji in sprejetju skupnega projekta v sofinanciranje pri FWF.

Poziv je stalno odprt do preklica.

Kontaktna oseba:
Dr. Primož Pristovšek
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Bleiweisova 30, SI-1000 Ljubljana
tel. +386 1 4005 971
fax +386 1 4005 975
e-pošta: primoz.pristovsek@arrs.si