Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 ZRRD UPB1), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 7 in 9. člena Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/2006) ter na podlagi Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije št. 630-25/2006/1 ter Metodologije št. 4302-53/2006-1 z dne 4.7.2006, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2006
 

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa:
  Predmet javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je sofinanciranje uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec) praviloma od treh mesecev do enega leta z namenom, da le-ti pri skupnem raziskovalnem delu dosežejo tako kvalitetne raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi so-avtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju.

Agencija (so)financira sodelovanje tujih raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za plačilo njihovega raziskovalnega dela in za povračilo potnih stroškov iz države bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj.

Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja agencija sredstva v višini raziskovalne ure za raziskave kategorije A v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa:

Okvirna višina sredstev za opravljanje razpisa je 40.000.0000 SIT (166.917 EUR), kar predstavlja (so)financiranje osmih raziskovalcev.

 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce, ki bi sodelovali z raziskavami s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci (v nadaljnjem besedilu: kandidat za tujega raziskovalca). Tuj raziskovalec je tuj državljan, ki živi in deluje v tujini, slovenski državljan, ki daljše obdobje najmanj pet let živi in deluje v tujini ter tuj državljan, ki je slovenskega rodu in najmanj pet let živi in deluje v tujini. Prijavo mora sopodpisati tuji raziskovalec.

Prijavitelj mora predlogu kandidata za tujega raziskovalca predložiti tudi:

 • navedbo slovenskega(ih) raziskovalca(ov), s katerim(i) bo tuji raziskovalec sodeloval pri raziskavah,
 • navedbo vrste publikacije (pet revij), s katero bo predvidoma dosežena objava skupnih rezultatov s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem in
 • okvirni program sodelovanja tujega raziskovalca, ki temelji na določbah 21. člena Pravilnika o so(financiranju) uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št 53/2006, v nadaljnem besedilu: pravilnik).

Za (so)financiranje sodelovanja tujih raziskovalcev v posamezni raziskovalni organizaciji morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji, ki so razvidni iz okvirnega programa tujega raziskovalca, ki ga predloži prijavitelj (21. člen pravilnika).

Pri predlaganju kandidatov za tuje raziskovalce mora prijavitelj upoštevati pogoje, kriterije in merila, ki so določene z razpisom in pravilnikom.

 1. Kriteriji in merila za izbiro prijav za (so)financiranje:

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določa pravilnik. Evalvacijski pogoji, kriteriji in merila za izbor tujih raziskovalcev so definirani v pravilniku, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji ocenjevanja prijav s kvantitativnimi merili in načinom določanja višine sredstev za (so)financiranje tujega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: metodologija), ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga). Tuje raziskovalce se razvrsti glede na kumulativno število točk na podlagi posameznega kriterija (glej metodologija).

 1. Obdobje (so)financiranja:

Agencija bo (so)financirala sodelovanje tujih raziskovalcev 3 mesece. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je dne 1. 10. 2006. Čas izvajanja predmeta razpisa je od dne 1.10.2006 do dne 31.12.2006.

 1. Način, oblika prijave in rok, do katerega morajo biti oddane prijave:

7.1 Prijavitelj se prijavi na razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec A (ARRS-TURAZ/A-2006) in samostojno prilogo (program dela tujega raziskovalca ARRS–TURAZ/B-2006). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (v slovenskem jeziku).

7.2. Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis za (so)financiranje tujih uveljavljenih raziskovalcev v Republiki Sloveniji v letu 2006«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja, neposredno v vložišče agencije ali poslati po pošti na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, do vključno petka, 25. avgusta 2006 do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi prijava, ki je oddana priporočeno na pošti na naslov agencije, in to najkasneje do petka, 25. avgusta 2006, do 12. ure.

7.3. Prijavni obrazec A (v slovenskem in angleškem jeziku) morajo prijavitelji poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-turaziskovalci06@arrs.si, do vključno petka, 25. avgusta 2006, do 12. ure.

7.4. Pisni prijavi mora biti priložena izjava, da je elektronsko oddana prijava popolnoma enaka, kot prijava v tiskani obliki. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.

 1. Datum odpiranja prijav:
  Komisija za odpiranje prijav bo dne 30.8.2006 ob 13.00 uri na sedežu agencije, Tivolska cesta 30, Ljubljana odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  Prijavitelji bodo obveščeni o izboru prijav do dne 15.9.2006.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:

  10.1 Razpis in prijavni obrazci so dostopni na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), prijavitelji pa jo lahko dvignejo od dneva objave do prijavnega roka na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana.

10.2 Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana oz. pri g. Blažu Golobu, tel. (01) 478 -4734, e-pošta blaz.golob@gov.si  ali dr. Tomažu Bohu, tel. (01) 478-4773, e-pošta tomaz.boh@arrs.si .

 

Št.: 4302-53/2006-2
Datum: 11.7.2006

Dr. Franci Demšar
Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Objavljeno v Ur.l.RS, št. 77/2006, z dne 21.07.2006.

 

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci: