Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno in razvojno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS št. 123/03) in 10. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05, št. 49/05 in št. 39/06 ), Resolucije o NRRP (ReNRRP, Uradni list RS, št. 3/06), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS št. 53/2006) ter na podlagi sprejetih in veljavnih mednarodnih pravnih aktov, sprejema direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije naslednji izvedbeni akt:

Metodologija ocenjevanja vlog za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine

 1. člen

Postopek

Predlog izbora vlog za (so)financiranje izvajanja mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov pripravita s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: agencija) s sklepom direktorja agencije imenovani strokovni komisiji in sicer:

 1. Strokovna komisija za odpiranje vlog
 2. Strokovna komisija za ocenjevanje (evalvacijo) vlog

Ad.a) Strokovna komisija za odpiranje vlog

Odpiranje vlog za sofinanciranje izvajanja mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov opravi strokovna komisija za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije. Strokovna komisija za odpiranje vlog je sestavljena iz treh predstavnikov agencije.

Prijave, ki jih je komisija za odpiranje prijav ocenila kot pravočasne, pravilno označene, upravičene in popolne, predsednik komisije posreduje v evalvacijski postopek.

Ad.b) Strokovna komisija za ocenjevanje (evalvacijo) vlog

Evalvacijski postopek vodi začasno strokovno telo (v nadaljnjem besedilu: strokovno telo), ki ga na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (Uradni list RS, št. 123/03) imenuje Znanstveni svet agencije. Strokovno telo za ocenjevanje vlog je sestavljeno iz treh članov.

Strokovno telo imenuje 4 recenzente. Na osnovi točkovanja strokovno telo pripravi finančno ovrednoten predlog prednostne liste tujih raziskovalcev in ga posreduje v obravnavo znanstvenemu svetu agencije. Obrazložen sklep o izboru vlog za (so)financiranje direktor agencije predloži upravnemu odboru agencije v sprejem.

2. člen

Ocenjevanje

Strokovna komisija za ocenjevanje (evalvacijo) vlog prispele vloge točkuje na naslednji način:

Za (so)financiranje tujih raziskovalcev morajo tuji raziskovalci izpolnjevati najmanj dva izmed naslednjih treh minimalnih kriterijev za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: kriteriji):

 • statusna odličnost;
 • odličnost publikacij;
 • odličnost pri citacijah.

Merila kriterija statusne odličnosti so:

 • Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev v financiranje) in druge prestižne nagrade,
 • članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti (2 točki);
 • redni profesor ali profesor Emeritus (1 točka);
 • glavni urednik (Editor in chieff) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike (4 točke);
 • glavni urednik (Editor in chieff) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva (2 točki);
 • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike (2 točki);
 • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva (1 točka).

Merila kriterija odličnost publikacij so:

 • skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem (4 točke);
 • znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20 (2 točki);
 • (so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi (1 točka);
 • objave preko 100 člankov v SCI, SSCI revijah (2 točki).

Merila kriterija odličnosti pri citacijah so:

 • naveden med citacijskimi klasiki po ISI (4 točke);
 • število citatov (1 točka);
 • najbolj citirani članki (1 točka).

Zgornje število doseženih točk je 27. Minimalno število točk potrebnih za obravnavo vloge je 8.

Metodologija ocenjevanja prijav s kvantitativnimi merili in načinom določanja višine sredstev za (so)financiranje tujega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: metodologija) je sestavni del razpisne dokumentacije. Tuje raziskovalce se razvrsti glede na kumulativno število točk na podlagi posameznega kriterija.

Številka: 4302-53/2006-1
Datum: 10.7. 2006

dr. Franci Demšar
DIREKTOR