Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Objavljen Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018, prvič s pomembnimi novostmi iz novega pravilnika - dopolnjeno

Skladno z najavo je bil v petek, 16. 6. 2017, objavljen Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 (v nadaljevanju: razpis za raziskovalne projekte).

Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 4. 9. 2017 ob 14. uri.

ARRS v letu 2017 že tretjič zapored razpisuje sredstva v višini 12 milijonov evrov. Skupno je ARRS na primer v letu 2016 za potekajoče raziskovalne projekte namenila 29,7 milijona evrov. V sklopu (so)financiranja raziskovalnih projektov ARRS (so)financira tudi projekte sheme vodilne agencije, komplementarne sheme ERC ter Ciljne raziskovalne programe, za katere so namenjena dodatna sredstva. Delež sofinanciranja omenjenih shem v zadnjih treh letih narašča.

Razpisane kapacitete področij (sredstva, ki so na voljo z razpisom za raziskovalne projekte) so podane v okviru posameznih ved in področij. ARRS vsako leto vnaprej objavi podatke o kapaciteti področij po raziskovalnih področjih glede na sproščena sredstva zaradi zaključenih projektov, ob upoštevanju vrednosti razpisa.

V primeru, da bo število prijav omogočalo izvedbo enofaznega postopka ocenjevanja,  bo agencija skladno z 90. členom novega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) pozvala vse prijavitelje k oddaji razširjene prijave. Novi pravilnik vsebuje tudi določbi (5. odstavek 99. člena in 6. odstavek 100. člena), da prijava na naslednji razpis ni mogoča za vodje projektov, ki že pri enem izmed kriterijev ocenjevanja ne bodo dosegli minimalnega mejnega praga ali ne bodo dosegli skupnega mejnega praga, zato apeliramo na prijavitelje, da se osredotočijo na kakovost prijav.

 
Po obsežnem javnem dialogu, zaključku dela Usmerjevalne skupine in sprejetju novega pravilnika  objavljeni razpis za raziskovalne projekte prvič uveljavlja naslednje novosti:

 • usklajeno poročilo in uvedba ocenjevalnega postopka preko spletnega portala eOcenjevanje s ciljem pridobitve usklajenega  poročila recenzentov;
   
 • primerljiva ureditev prijav temeljnih in aplikativnih projektov z modeloma ERC oziroma Obzorje 2020 z ločenima ocenjevalnima obrazcema za temeljne in aplikativne projekte;
   
 • spremenjeni vstopni pogoji, dostopni v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, poglavje A. Splošno, podpoglavje III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov. Ključna poudarka sta:
  • seštevek kvantitativnih ocen A1 + A2 + A3 je ukinjen,
  • oceno A2 je zamenjalo število čistih citatov (Cmin);
    
 • pristojno ministrstvo je podalo seznam prednostnih področij za področje interdisciplinarnih raziskav;
   
 • A3 kot kazalnik vpetosti pri temeljnih raziskovalnih projektih skladno s pravilnikom ni več zahtevan, izjemoma pa v letošnjem razpisu ne bo upoštevan  tudi za aplikativne raziskovalne projekte (zaradi zakasnitve poročanja večjega števila raziskovalnih organizacij).  A3 bo sicer v prihodnje ohranjen kot pomemben kazalnik in bo, ob odločitvi strokovnih organov ARRS in skladno z metodologijo, upoštevan pri naslednjih razpisih.
   
 • Določba v splošnem delu pravilnika (12. odstavek 4. člena) navaja, da mora biti vodja raziskovalnega projekta ob prijavi na razpis zaposlen pri raziskovalni organizaciji prijaviteljici. Od potencialnih prijaviteljev in zainteresiranih subjektov smo prejeli več vprašanj glede navedene določbe, predvsem glede podoktorskih projektov in domnevne prikrajšanosti tistih mladih doktorjev, ki niso zaposleni na raziskovalnih organizacijah ob prijavi na razpis (povezava: seznam raziskovalnih organizacij v sistemu SICRIS). Pojasnjujemo, da razpis ARRS za raziskovalne projekte ni edini mehanizem na nacionalni ravni za (so)financiranje podoktorskih raziskav. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport aktivno in intenzivno izvaja  komplementarne mehanizme iz sredstev kohezijske politike, kot je Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0. Ocenjujemo, da navedena določba lahko predstavlja omejitveni dejavnik za tiste raziskovalke in raziskovalce z zaključenim doktoratom, ki bi želeli kandidirati prav na javnem razpisu za raziskovalne projekte. Skladno s tem smo v spremembe pravilnika, ki bodo v kratkem posredovane v postopek sprejema na pristojno ministrstvo, vključili predlog umika določbe.