Podporni instrumenti ERC

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 8. člena v zvezi s 145. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-25 z dne 25.1.2016 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-26 z dne 4.3.2016, št. 6319-2/2013-27 z dne 4.3.2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26.9.2016 in št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016; v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelji prijavijo prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme, če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta – ERC (v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo glavnih ciljev mednarodnega projekta.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
   
 4. Cilj javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost opredeljeno v 6. točki predmetnega javnega razpisa, z namenom, da se prijaviteljem javnega razpisa zagotovi pogoje, da izpopolnijo svojo znanstveno odličnost in idejo.
   
 5. Pogoji
  Prijavitelj in vodja prilagojenega raziskovalnega projekta morata ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

  5.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja prilagojenega raziskovalnega projekta:
  • Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora biti ob oddaji prijave zaposlen pri raziskovalni organizaciji, ki je prijavitelj na predmetni razpis.
  • Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.
  • Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora biti isti kot vodja mednarodnega projekta, ki je bil predmet postopka ocenjevanja pri ERC.

5.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:

 • Prilagojeni raziskovalni projekt lahko prijavijo prijavitelji, ki so na razpisih ERC dosegli uspešnost opredeljeno v 6. točki predmetnega javnega razpisa, niso pa bili izbrani za sofinanciranje.
 • V primeru, da je mednarodni projekt prijavil mednarodni konzorcij, mora prijava prilagojenega raziskovalnega projekta vsebovati tudi izjave članov konzorcija o možnostih in obsegu sodelovanja v prilagojenem raziskovalnem projektu.
 1. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa
  Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira slovenski del prilagojenega raziskovalnega projekta, največ v obsegu, ki ga določa spodnja tabela:


  Mednarodni razpis
Okvirni obseg in trajanje  financiranja na mednarodnem razpisu Dosežena uspešnost pred zavrnitvijo
(prag za možno sofinanciranje)
Obseg letnega sofinanciranja (v % od zaprošenega letnega zneska na mednarodnem razpisu oz. največji možni znesek) in trajanje sofinanciranja agencije
ERC Starting Grant do 300.000 EUR/leto
(do 5 let)
izbran za 2. krog 37,5 % oz. max. 100.000 EUR
(2 leti)
    pozitivno ocenjen v 2. krogu 50 % oz. max. 150.000 EUR
(2 leti)
ERC Consolidator Grant do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)
izbran za 2. krog

 
37,5 % oz. max. 100.000 EUR
(3 leta)
    pozitivno ocenjen v 2. krogu 50 % oz. max. 150.000 EUR
(3 leta)
ERC Advanced Grant do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)
pozitivno ocenjen v 1. krogu 25 % oz. max. 100.000 EUR
(3 leta)
    izbran za 2. krog 37,5 % oz. max. 150.000 EUR
(3 leta)
    pozitivno ocenjen v 2. krogu 50 % oz. max. 200.000 EUR
(3 leta)

V skladu z ocenjevanjem ERC se kot:

 • »pozitivno ocenjen v 1. krogu« upošteva dosežena ocena B na prvi stopnji; 
 • »izbran za 2. krog« upošteva dosežena ocena B na drugi stopnji;
 • »pozitivno ocenjen v 2. krogu« upošteva dosežena ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja.

Merodajna je razlaga ocene v recenziji ERC.

Agencija bo v posameznem koledarskem letu sofinancirala okvirno do 10 prilagojenih raziskovalnih projektov. Število sprejetih projektov ter obseg in datum začetka sofinanciranja so vezani na proračunske možnosti.

 1. Način sofinanciranja
  Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju s katero se podrobno uredi način in drugi pogoji sofinanciranja.
   
 2. Ocenjevalni postopek
  Ocenjevalni postopek bo vodilo občasno strokovno telo, ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). Občasno strokovno telo v postopku ocenjevanja presodi ali prilagojeni raziskovalni projekt omogoča realizacijo glavnih ciljev mednarodnega projekta.

Za vse prijave, za katere občasno strokovno telo oceni, da so ustrezne, pripravi predlog finančno ovrednotenega seznama prilagojenih raziskovalnih projektov, in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama in ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

 1. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav
  Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.

  Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MS-KOMPL-2016.

9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na komplementarno shemo” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

9.2. Elektronsko prijavo se odda na elektronski poštni naslov: komplementarna.shema@arrs.si 

Prijavitelj elektronski obliki obrazca obvezno priloži naslednje elektronske dokumente (v formatu pdf):

 • elektronsko obliko obrazca ARRS-MS-KOMPL-2016 (poimenovano ARRS-MS-KOMPL-2016-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji) in
 • dokazilo o doseženi uspešnosti na razpisu ERC (dopis ERC nosilcu in recenzija) in
 • celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti Št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS- DP-KS-2016.

Javni razpis je odprt do preklica oz. do objave novega javnega razpisa.

 1. Datum odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje bo v roku 30 dni od prejema prijave, na sedežu agencije, odprla vse dostavljene in pravilno označene prijave, po vrstnem redu prispetja, glede na datum, uro in minuto. V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@arrs.si

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Datum: 07.11.2016
Številka: 5110-2/2016-1

Razpisna dokumentacija: