Ciljni raziskovalni programi

Predstavitev

Ciljni raziskovalni program (v nadaljevanju: CRP) je bil kot nov sistem medresorskega povezovanja pri načrtovanju in izvajanju mrežnih raziskovalno-razvojnih projektov na posameznih področjih javnega interesa oblikovan v letu 2001.

CRP je oblika in način uresničevanja Strategije razvoja Slovenije in Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije in je oblikovan kot instrument povezovanja države za zadovoljevanje njenih potreb, raziskovalne sfere in širše javnosti na posebej določenih prednostnih temah. Osnovni namen CRP je oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja.

Razvojne politike vlade vsebinsko zajemajo in določajo dokumenti razvojnega načrtovanja in druga vladna gradiva, ki pomembneje vplivajo na razvoj.

Namen CRP-a je tako zagotoviti ciljno usmerjeno raziskovalno podporo:

 1. pripravi dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja in sistemskih rešitev za njihovo izvrševanje na nacionalni ravni in po posameznih, medsektorsko in medresorsko opredeljenih prednostnih področjih,
 2. spremljanju in vrednotenju uresničevanja temeljnih usmeritev teh dokumentov in sistemskih rešitev,
 3. prilagajanju ali spreminjanju njihovih ciljev ter ukrepov za izvajanje glede na spremenjene okoliščine v domačem in/ali mednarodnem okolju.

Ob upoštevanju načel interdisciplinarnosti, multidisciplinarnosti in medinstitucionalnosti se CRP uresničuje v okviru posameznih težišč CRP, ki predstavljajo širše tematsko področje raziskav in povezujejo več sektorskih področij na osnovi nacionalnih razvojnih prioritet.

Do sedaj so bili oblikovani:

 • CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006"
 • CRP "Znanje za varnost in mir 2004-2010"
 • CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013"
 • CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri"
 • CRP "CRP 2015"
 • CRP "CRP 2016"
 • CRP "CRP 2017"
 • CRP "CRP 2019"
 • CRP "CRP COVID-19"
 • CRP "CRP 2021"
 • CRP "CRP 2022"
 • CRP "Naša hrana, podeželje in naravni viri"
 • CRP "CRP 2023".

Izvajanje

CRP se uresničuje z izvajanjem projektov v okviru CRP, ki se izbirajo z javnim razpisom. Podlaga in okvir za pripravo in izvedbo razpisa so Usmeritve, ki jih na podlagi nabora predlogov prednostnih tem udeležencev CRP, za vsak posamezen razpis, sprejme ministrstvo, pristojno za znanost. Usmeritve poleg okvirnih vsebinskih prioritet v obliki tematskih sklopov po posameznih težiščih CRP, vključujejo tudi okvirna sredstva za izvedbo projektov.

Raziskovalna dejavnost v okviru CRP se izvaja v javnem interesu z raziskovalnimi projekti za doseganje ciljev nacionalnega razvoja, ki so tematsko usmerjeni na predlog ministrstev in drugih predlagateljev, ki so pristojni za posamezna področja javnega interesa.

Financiranje

Sredstva za izvedbo CRP zagotavlja agencija pod pogojem, da delež sredstev zagotavljajo drugi udeleženci CRP in sicer:

 • na podlagi pogodbe med agencijo in udeležencem (udeleženci) CRP, na podlagi katere je omogočen transfer denarnih sredstev udeleženca (udeležencev) izvajalcem projektov preko agencije, kar pomeni, da pogodbo z izvajalcem sklene agencija. Pogodba določa letni obseg sredstev udeleženca (udeležencev) in agencije, podrobneje ureja način izvajanja in financiranja projektov, dinamiko financiranja, spremljanje in nadziranje izvajanja projektov v skladu s sprejetim programom izvajanja projektov in nadziranje namenske porabe sredstev;
 • na podlagi pogodb za izvedbo in financiranje izbranih projektov CRP, ki jih sklenejo agencija, drug oziroma drugi udeleženci razpisa kot sofinancerji projekta in izvajalec projekta;
 • na podlagi pogodb za izvedbo in financiranje izbranih projektov CRP, ki jih z izvajalcem posebej sklenejo agencija, udeleženec CRP ali skupno vsi udeleženci CRP, če jih je več, za svoj delež sredstev.

Okvirni delež sredstev agencije in drugih udeležencev CRP se za izvajanje CRP določi s Sklepom o oblikovanju CRP, v katerem se posebej določi delež sredstev za izvedbo projektov CRP in delež sredstev za pokrivanje ostalih stroškov v zvezi z oblikovanjem in izvedbo CRP.

Okvirni delež sredstev agencije praviloma ne presega 50 odstotnega deleža celotne vrednosti projekta. Pri tem je delež sredstev agencije manjši v primeru pretežno sektorsko naravnanih projektov in večji v primeru medsektorskih in k širšim družbenim ciljem naravnanih projektov. Izjemoma je delež sredstev agencije lahko tudi 100 odstoten, kar velja predvsem za projekte v okviru tem, kjer je predlagatelj agencija oziroma za projekte, kjer je bil predlagatelj tem Programski svet CRP, kar pa mora biti posebej utemeljeno. Natančna višina deleža sredstev agencije in drugih udeležencev razpisa za izbrane projekte na podlagi razpisa se na podlagi evalvacije prijav določi s Sklepom o izboru projektov na razpis CRP.

Financiranje raziskovalnih projektov, s katerim se uresničuje CRP, se določa v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov, ki se izvajajo v okviru RISS.