Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list, RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1) in na podlagi 7. in 9. člena Pravilnika o sofinanciranju programa znanost mladini (Uradni list RS, št. 50/06), Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programa znanost mladini v letih 2006 in 2007, št. 6037-22/2006 z dne 15.05.2006, in Metodologije ocenjevanja prijav za sofinanciranje programa znanost mladini s kvantitativnimi merili in načinom določanja višine sredstev za sofinanciranje posameznega programa v letih 2006 in 2007, z dne 15.05.2006, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programa znanost mladini v letih 2006 in 2007

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa:
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov raziskovalne dejavnosti med mladimi, predvsem med osnovnošolsko in srednješolsko mladino, z namenom:
  • krepitve popularizacije raziskovalno - razvojnega dela in dosežkov znanosti;
  • spodbujanja zavedanja in razumevanja pomena ter vloge znanosti;
  • pospeševanja raziskovalno-razvojne dejavnosti na lokalnih in regijskih ravneh;
  • spodbujanja mladih k izobraževanju, raziskovalno - razvojnemu delu ter inoviranju;
  • vzdrževanja obstoječih mednarodnih povezav in sodelovanj s področja raziskovalne dejavnosti ter iskanja novih mednarodnih povezav.

Program znanost mladini obsega naslednje tematske sklope:

 • srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev;
 • mladinske raziskovalne tabore, poletne šole in delavnice;
 • regionalne centre na področju programa znanost mladini;
 • mednarodno sodelovanje na področju programa znanost mladini in publiciranje rezultatov programa znanost mladini.

Na področju sofinanciranja programa znanost mladini v letih 2006 in 2007 se zasledujejo naslednji cilji:

 • da je program vsebinsko kvaliteten in se v njem združujejo raziskovanje, inovativnost in eksperimentiranje;
 • da je iz programa natančno razvidna uporaba raziskovalne metode;
 • da v programu sodeluje predvsem osnovnošolska in srednješolska mladina;
 • da so udeleženci v programu zastopani regijsko, državno ali mednarodno;
 • da program omogoča, da so pokrite vse znanstvene vede;
 • da se program izvaja kontinuirano daljše obdobje;
 • da je program ekonomičen in realen v stroških;
 • da program izvajajo izvajalci z dobrimi referencami.
 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
  Na javni razpis za sofinanciranje programa znanost mladini se lahko prijavijo zavodi in društva, zveze društev, javne raziskovalne organizacije in ustanove, ki izvajajo program znanost mladini in ki z dosedanjimi aktivnostmi izkazujejo reference za organizacijo in izvajanje programa znanost mladini.

Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-GZM-06-prijavni obrazec) in samostojne priloge:

 1. predstavitev prijavitelja z navedbo vsebine dejavnosti na raziskovalnem področju;
 2. program znanost mladini za obdobje določeno z razpisom;
 3. mednarodne povezave;
 4. opis dosedanjih aktivnosti na področju organiziranja in izvajanja programa znanost mladini ter druge dokumentirane reference.

Akt o registraciji prijavitelja oziroma dokazilo o vpisu v register ali drugo ustrezno evidenco pridobi agencija.

Prijavni obrazec in samostojne priloge je treba poslati v enem izvodu v pisni obliki na naslov agencije.

 1. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
  Merila:
  • skladnost predlagane vsebine s predmetom razpisa;
  • utemeljenost znanstvene metode;
  • kakovost vsebine programa;
  • zastopanost tematskih sklopov;
  • udeleženci programa;
  • teritorialna razsežnost;
  • ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije celotnega programa;
  • kontinuiteta izvajanja;
  • reference prijavitelja.

V primeru neizpolnjevanja meril iz prve in druge alinee prvega odstavka te točke, se prijava zavrne.

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje programa znanost mladini s kvantitativnimi merili in načinom določanja višine sredstev za sofinanciranje posameznega programa v letih 2006 in 2007 in Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programa znanost mladini v letih 2006 in 2007 so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določa pravilnik. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti prijavitelji, ki izkažejo boljšo kvaliteto programa in boljšo predstavitev programa, večje število tematskih sklopov, večji delež osnovnošolskih in srednješolskih udeležencev programa, večji delež udeležencev iz cele države in/ali drugih držav ter večjo regijsko zastopanost udeležencev, višjo ekonomičnost in realnost programa, daljše obdobje neprekinjenega izvajanja programa ter boljše reference za daljše obdobje.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa:
  Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 125.000.000,00 SIT (521.615,76 EUR).

  Po letih je okvirni delež sredstev za izvedbo izbranih programov naslednji:
  • v letu 2006: 60.000.000,00 SIT (250.375,56 EUR) in
  • v letu 2007: 65.000.000,00 SIT (271.240,19 EUR).

Glede na obseg sredstev za sofinanciranje programa znanost mladini, se bodo sofinancirali tisti programi, ki bodo na podlagi izračuna presegli znesek 100.000,00 SIT (417,29 EUR).

 1. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:
  Dodeljena sredstva za leto 2006 morajo biti porabljena v letu 2006, za leto 2007 pa v letu 2007.
   
 2. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
  Pisne prijave z oznako: "Ne odpiraj - prijava na javni razpis za sofinanciranje programa znanost mladini v letih 2006 in 2007" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah. V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava.
  Rok za oddajo prijav je do vključno 05.06.2006 do 12. ure.

  Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki prispe v fizični obliki v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, najkasneje zadnji dan razpisanega roka in najkasneje do ure, določene s tem razpisom.

Kot pravočasno vložena se šteje tudi prijava, ki je oddana priporočeno na pošti na naslov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, najkasneje zadnji dan razpisanega roka in najkasneje do ure, določene s tem razpisom.

V postopku izbora bo agencija obravnavala le prijave, ki bodo vsebovale vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila (popolna prijava) in ki bodo oddane v roku, določenem s tem razpisom (pravočasna prijava). Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje:
  Odpiranje prijav bo 12.06.2006 v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana.
   
 2. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik, med 8.30 in 15. uro, do vključno 02.06.2006, in med 8.30 in 10. uro, dne 05.06.2006, v vložišču Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, ali na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
 1. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri gospe Almiri Bremec osebno ali po telefonu 01/400-59-35, vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: almira.bremec@arrs.si.

 

dr. Franci Demšar
Direktor

Številka: 4302-39/2006
Datum: 15.05.2006

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 52/2006, z dne 19.05.2006.


 

Priloge: