Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Na podlagi Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Ur.l. RS, št. 3/06) je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sprejel

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programa znanost mladini v letih 2006 in 2007

V skladu z letno politiko Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Resolucijo NRRP ter sprejetimi proračunskimi sredstvi za sofinanciranje programa znanost mladini ter na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programa znanost mladini (Uradni list RS, št. 50/06) se naj v letih 2006 in 2007 pri izboru programov popularizacije znanosti med mladimi upošteva naslednje usmeritve:

  • vključitev večjega števila mladih v kvalitetne oblike spodbujanja naravoslovja in tehnike v duhu svobodne in celovite ustvarjalnosti ter radovednosti in zavedanja pomembnosti lastnega znanja
  • evalvacijski postopek za ocenjevanje programov znanost mladini vodi strokovna komisija za program znanost mladini; ocenjevalci pri svojem delu uporabljajo ocenjevalne liste predpisane s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji s programi, ki celovito pokrivajo večino znanstvenih področij na območju cele Slovenije, pospešujejo popularizacijo znanosti tudi na regionalnem nivoju in ki izvajajo program skladno z opredelitvami ter statusom društev, ki delujejo v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije. Prednost imajo tudi programi s specifičnimi vsebinami, ki so pomembni za prostor in prispevajo k skladnemu regionalnemu razvoju.

dr. Jure Zupan
Minister