Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje programa znanost mladini s kvantitativnimi merili in načinom določanja višine sredstev za sofinanciranje posameznega programa v letih 2006 in 2007

Prijave za sofinanciranje programa znanost mladini ocenjuje komisija za ocenjevanje prijav (strokovna komisija) na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programa znanost mladini. Strokovno komisijo imenuje direktor agencije in jo sestavlja 5 članov. Strokovna komisija je imenovana za ta razpis. Sestava strokovne komisije je objavljena ob objavi javnega razpisa.

Merila za dodelitev sredstev

 

Merila Možno število točk oz. da/ne
SKLADNOST PREDLAGANE VSEBINE S PREDMETOM RAZPISA:
Skladnost predlagane vsebine s predmetom razpisa pomeni, da je program namenjen predvsem osnovnošolski in srednješolski mladini, z namenom krepitve popularizacije raziskovalno-razvojnega dela in dosežkov znanosti, spodbujanja zavedanja in razumevanja pomena ter vloge znanosti, pospeševanja raziskovalno-razvojne dejavnosti na lokalnih in regijskih ravneh, spodbujanja mladih k izobraževanju, raziskovalno-razvojnemu delu ter inoviranju in vzdrževanja obstoječih mednarodnih povezav in sodelovanj s področja raziskovalne dejavnosti ter iskanja novih mednarodnih povezav.

V primeru, da strokovna komisija ugotovi neizpolnjevanje tega merila, se prijava zavrne.
da/ne
UTEMELJENOST ZNANSTVENE METODE:
Utemeljenost znanstvene metode pomeni, da se za vsak prijavljeni program navede in opiše znanstveno metodo, ki bo uporabljena v programu (opis zbiranja, obdelave, interpretacije in prikaza podatkov, zlasti navedba kvantitativnih oz. kvalitativnih metod obdelave podatkov ter predvidena oblika publiciranja oz. javnega prikaza rezultatov raziskovanja). da/ne

V primeru, da strokovna komisija ugotovi neizpolnjevanje tega merila, se prijava zavrne.
da/ne

 

KAKOVOST VSEBINE PROGRAMA:
Kakovost vsebine programa se meri na podlagi količine raziskovanja, inovativnosti in eksperimentiranja, podrobne predstavitve programa, iz katerega so razvidni problemi in cilji raziskovanja ter zastavljena raziskovalna hipoteza.
največ 30 točk
kvaliteten program, v katerem se združuje raziskovanje, inovativnost ter eksperimentiranje; podrobno predstavljen program, razvidni problemi in cilji raziskovanja ter zastavljena raziskovalna hipoteza 30
splošen opis znanstvenih problemov in ciljev brez podrobne razdelave raziskovanja 15
program ni kvaliteten ali
je slabo predstavljen
0
ZASTOPANOST TEMATSKIH SKLOPOV:
Zastopanost tematskih sklopov se meri s številom tematskih sklopov, ki jih prijavitelj prijavi v programu:
največ 20 točk
srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev
mladinski raziskovalni tabori, poletne šole in delavnice;
regionalni centri na področju programa znanost mladini;
mednarodno sodelovanje na področju programa znanost mladini in publiciranje rezultatov programa znanost mladini.  
 • trije, štirje sklopi 
20
 • dva sklopa
10
 • en sklop  
0
UDELEŽENCI PROGRAMA:
Udeleženci programa morajo biti predvsem osnovnošolci in srednješolci. Meri se z razmerjem med deležem osnovnošolcev in srednješolcev ter deležem drugih udeležencev.
največ 10 točk
več kot 75% osnovnošolcev in/ali srednješolcev 10
med 50% in 75% osnovnošolcev in/ali srednješolcev 5
manj kot 50% osnovnošolcev in/ali srednješolcev 0
TERITORIALNA RAZSEŽNOST:
Teritorialna razsežnost se meri na podlagi deleža udeležencev v programu, ki so bodisi pretežno od prijavitelja, bodisi pretežno iz ene regije, bodisi pretežno iz cele države in/ali drugih držav. 
največ 10 točk
polovica ali več udeležencev je iz cele Slovenije in/ali iz drugih držav 10
udeleženci so iz ene regije 5
udeleženci so pretežno od prijavitelja 0
EKONOMIČNOST IN REALNOST FINANČNE KONSTRUKCIJE CELOTNEGA PROGRAMA:
Ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije celotnega programa se izkazuje z deležem zaprošenih sredstev in realnostjo finančne konstrukcije.
največ 10 točk
zaprošeno do 50% sredstev in realnost finančne konstrukcije 10
zaprošeno od 51%-80% sredstev in realnost finančne konstrukcije 5
zaprošeno od 81%-100% sredstev in/ali nerealnost finančne konstrukcije 0
KONTINUITETA IZVAJANJA:
Kontinuiteta izvajanja se meri na podlagi števila let in neprekinjenosti izvajanja programa.
največ 10 točk
10 let in več 10
3-9 let 5
prvič ali drugič 0
REFERENCE PRIJAVITELJA:
Reference prijavitelja se izkazujejo s tem, da v programu sodelujejo kvalitetni mentorji in udeleženci, da je prijavitelj kvalitetno izvedel dosedanje projekte ter da prijavitelj sodeluje z univerzitetnimi ali raziskovalnimi organizacijami in/ali sodeluje na mednarodnem nivoju.
največ 10 točk
izkazuje vse naslednje kvalitete:
kvalitetni mentorji in udeleženci
kvalitetno izvedeni dosedanji projekti (npr. publikacije, priznanja, nagrade, medalje, javna dostopnost rezultatov, javna odmevnost)
sodelovanje z univerzitetnimi ali raziskovalnimi organizacijami in/ali mednarodno sodelovanje
10
izkazuje eno ali dve izmed zgoraj navedenih kvalitet 5 5
nima referenc ali niso s področja popularizacije znanosti 0
SKUPAJ največ 100 točk

Vrstni red meril ne pomeni njihove prioritete.

Prednost pri sofinanciranju imajo prijavitelji, ki izkažejo boljšo kvaliteto programa in boljšo predstavitev programa, večje število tematskih sklopov, večji delež osnovnošolskih in srednješolskih udeležencev programa, večji delež udeležencev iz cele države in/ali drugih držav ter večjo regijsko zastopanost udeležencev, višjo ekonomičnost in realnost programa, daljše obdobje neprekinjenega izvajanja programa ter boljše reference za daljše obdobje.

Za uvrstitev med prejemnike sredstev je potrebno imeti pritrdilna odgovora na prvi dve merili ter v postopku ocenjevanja zbrati več kot 50 točk.

Način določanja višine sredstev sofinanciranja

Višino sredstev določi strokovna komisija glede na razpoložljiva razpisana sredstva in je lahko do 100% zaprošenih sredstev.

Višina sredstev sofinanciranja programa se določi glede na:

 • višino razpisanih sredstev;
 • višino zbranih točk v ocenjevalnem postopku;
 • znanstveno in družbeno pomembnost glede na cilje razpisa;
 • pomembnost programa za znanstveno vedo;
 • pomembnost programa za teritorij oziroma regijo, kjer se dogaja ali ga/jo tematsko obdeluje;
 • višino v prijavi zaprošenih sredstev;
 • višino sredstev drugih sofinancerjev programa;
 • možnost izvedbe programa v celoti glede na znižani odstotek sofinanciranja s strani agencije v primerjavi z zaprošenimi sredstvi.

Strokovna komisija natančno pregleda finančne konstrukcije prijavljenih programov in ugotovi utemeljenost stroškov programa.

Za izhodišče pri določitvi višine sredstev sofinanciranja vzame višino zaprošenih sredstev, število doseženih točk v ocenjevalnem postopku in višino razpisanih sredstev za posamično proračunsko leto, zmanjšanih za kvoto za morebitne utemeljene pritožbe.

Višina sredstev za sofinanciranje se lahko zviša:

 • za 10% zaradi znanstvene in družbene pomembnosti glede na cilje razpisa
 • za 10% zaradi pomembnosti programa za znanstveno vedo
 • za 10% zaradi pomembnosti programa za teritorij oziroma regijo, kjer se dogaja ali ga/jo tematsko obdeluje

Najnižji možni znesek sofinanciranja znaša 100.000 SIT.

Strokovna komisija ugotovi, ali bo prijavitelj s sredstvi sofinanciranja agencije in morebitnih drugih sofinancerjev lahko izvedel predlagani program.

 

dr. Franci Demšar
Direktor