Mednarodno sodelovanje

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 137. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), sklenjenih mednarodnih aktov: s Kraljevino Dansko (Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o razvoju gospodarskega, industrijskega in tehničnega sodelovanja (Uradni list RS–MP, št. 12/95) ter Skupna izjava o sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za raziskave in informacijsko tehnologijo Kraljevine Danske, podpisana 1997;  Kraljevino Norveško (Skupna izjava o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, raziskave in cerkvene zadeve Kraljevine Norveške, podpisana 1998); z Republiko Finsko (Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi med Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za znanost in tehnologijo in Ministrstvom za kulturo republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in kulturo Finske (Uradni list RS-MP, št. 26/99) ter  »Memorandum of understanding on scientific cooperation between the Academy of Finland and the Slovenian Research Agency« (podpisan 2008); Republiko Estonijo (Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (Uradni list RS–MP, št. 9/94);  Republiko Latvijo (Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS–MP, št. 10/99);  Republiko Litvo (Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS–MP, št. 27/01) in usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, št. 092-1/2019/637, z dne 23. 8. 2019 ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise-uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019 in 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

 

Javni razpis za sofinanciranje bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško, Republiko Finsko, Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo v letih 2020 - 2022

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz naslednjih držav:  Danske, Norveške, Finske, Estonije, Latvije ter Litve (v nadaljevanju: navedene države),  ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 2020 – 2022 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo do dveh let.

  Navedene države ne bodo objavile javnega razpisa, zato je ta razpis enostranski razpis in raziskovalce iz navedenih držav v slovenski bilateralni projekt prijavi samo slovenski prijavitelj. Raziskovalne organizacije in raziskovalci iz navedenih držav se v prijavljen bilateralni projekt vključujejo samostojno.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih  in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki  bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.
 1. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z navedenimi  posameznimi državami, povečati sodelovanje slovenskih raziskovalcev z raziskovalci navedenih držav, okrepiti sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge  mednarodne razpise.

 1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5.1. Vstopni pogoji

 • Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt (v skladu s tretjo točko tega javnega razpisa).
 • V okviru tega javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta za posamezno izbrano navedeno državo.
 • Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
 • Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo prijavljenega bilateralnega projekta, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti  so enake za vse vede. Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi.
 • Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo sodelovati slovenski raziskovalci in raziskovalci iz ene od posamezno izbrane navedene države.
 • Med slovenske sodelujoče raziskovalce se mora vključiti vsaj enega slovenskega raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), v skladu z osmim odstavkom 136. člena Pravilnika o postopkih.
 • Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco RO in imeti šifro raziskovalca ob oddaji prijavne vloge.
 • Bilateralni projekt lahko traja največ dve leti.

Vstopne pogoje preveri agencija na dan zaključka javnega razpisa.

 1. Prednostno merilo in postopek za izbiro prijav za sofinanciranje

Prednostno merilo glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20%) se upošteva pri prijavah, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata).

Prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor. Strokovna komisija ocenjuje prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, določene s tem javnim razpisom.

Strokovna komisija pripravi predlog prednostnega seznama prijav v skladu z metodologijo in določili tega razpisa, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

 • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let, po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno publicirano uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: ocena A1);
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz predhodne alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za publicirano znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1;
 • na koncu prednostnega seznama prijav se, ločeno od ostalih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog prednostnega seznama prijav obravnava Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). O izboru prijav za sofinanciranje odloči direktor s sklepom o izboru prijav na predlog ZSA o izboru prijav, na podlagi  katerega se prijaviteljem izdajo obvestila.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo predmeta tega javnega razpisa  v letih 2020 - 2022 znaša okvirno  150.000,00 EUR; od tega je za skandinavski  del držav (Danska, Norveška, Finska) okvirna višina  sofinanciranja  90.000,00 EUR, za baltske države (Estonija, Latvija in Litva) pa je okvirna višina sofinanciranja  60.000,00 EUR.  Okvirno  število  izbranih bilateralnih projektov na posamezno državo bo do 10 projektov.
Sofinanciranje v letih 2020 - 2022 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo slovenskim raziskovalcem v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v  izbranih državah sofinancirala:

 • stroške namestitve do največ 100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni (do enega meseca), pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno,
 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
 • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v  navedeni izbrani državi (tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije) in
 • dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija bo raziskovalcem  iz navedenih  držav v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v Republiki Sloveniji sofinancirala:

 • stroške namestitve do največ  100 EUR dnevno  za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni (do enega meseca), pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno,
 • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja svojih raziskovalcev.

 1. Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa

Obdobje realizacije predmeta tega razpisa je v letih 2020-2022.

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na obrazcu ARRS-MS-BI-SKA-JR-Prijava/2019.

9. 1. Tiskana  prijava

Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško, Republiko Finsko, Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo v letih 2020 - 2022«, z obveznim nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici, na naslov:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

9. 2.  Elektronska prijava

Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: SKA@ARRS.SI.

Elektronska oblika prijavnega obrazca ARRS-MS-BI-SKA-JR-Prijava/2019 mora biti poimenovana: 

ARRS-MS-BI-SKA-JR-Prijava/2019-D -Pr.doc, kjer je D naziv izbrane države ter Pr priimek vodje projekta v Sloveniji.

9.3. Rok za oddajo prijav

Elektronska prijava je pravočasna, če je v prvem roku oddana na elektronski naslov: SKA@ARRS.SI  do vključno 30. 1. 2020 do 14.00 oziroma v drugem roku do vključno 28. 5. 2020 do 14.00.  

Prijava v tiskani obliki je pravočasna, če prispe na naslov agencije v prvem roku do 30. 1. 2020 do 14.00 oziroma v drugem roku do 28. 5. 2020 do 14.00. Kot pravočasne tiskane prijave se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji v prvem roku do vključno do 30. 1. 2020 do 14.00 oziroma v drugem roku do vključno 28. 5. 2020 do 14.00, kjer pri datumu veljata datum in ura na poštnem žigu ovojnice.

V kolikor se bo že ob prvem razpisnem roku prijavilo takšno število prijaviteljev, da se bodo porabila vsa razpoložljiva razpisana finančna sredstva, bo drugi razpisni rok odpadel. Agencija bo v tem primeru v  najkrajšem možnem času  podala o tem  informacijo na svoji spletni strani.

9. 4.  Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1.  Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo v letu 2020 izvedeno dvakrat, in sicer predvidoma  5. februarja 2020 in 3. junija 2020 v prostorih agencije.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega organa.
 

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis in prijavni obrazec bosta od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji.

 

Kontaktna oseba:
Marjetica Primožič, tel. +386 1 400 5970, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si 

 

Številka: 5100-19/2019-2

 

Prof. dr. József Györkös,
v. d. direktorja

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 69/2019, z dne 22. 11. 2019.

 

Razpisna dokumentacija: