Mednarodno sodelovanje

Predstavitev

Arhiv predstavitev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) sofinancira bilateralno sodelovanje z namenom krepitve znanstvenoraziskovalnega sodelovanja s partnerskimi državami, vzpostavljanja novih, trajnostnih mednarodnih partnerstev in povečanja deleža mlajših raziskovalcev v konzorcijih mednarodnih raziskovalnih projektov.

Na področju bilateralnega sodelovanja ministrstvo pristojno za znanost sprejema odločitve o sklenitvi meddržavnih sporazumov, kot tudi odločitve glede aktivnega bilateralnega sodelovanja. Prav tako se ministrstvo pristojno za znanost s partnerskimi državami dogovarja glede razpisnih pogojev, ki ne izhajajo neposredno iz pravnih podlag agencije.

Agencija je na področju bilateralnega sodelovanja v vlogi izvajalske agencije.

Partnerski državi praviloma sočasno objavita javni razpis, ki omogoča oddajo skupnih prijavnih vlog do roka, ki je določen v javnem razpisu. Prijavna vloga za posamezen bilateralni projekt mora biti oddana v obeh državah. V Sloveniji prijavitelji oddajo prijavno vlogo na obrazcu, ki ga predpiše agencija. Projektni partnerji v partnerski državi morajo oddati prijavo pri pooblaščeni instituciji v svoji matični državi in v skladu s tamkajšnjim prijavnim obrazcem. Podrobnejši pogoji in informacije so na voljo v posameznem javnem razpisu. Javni razpisi za oddajo prijavnih vlog za dvostranske bilateralne projekte z izbranimi partnerskimi državami se za posamezno partnersko državo običajno objavijo vsake dve leti.

Agencija sofinancira bilateralno sodelovanje na podlagi meddržavnih sporazumov, podpisanih protokolov med partnerskima državama in na podlagi pravnih podlag agencije. Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve opravi izbor bilateralnih projektov ter določi višino sofinanciranja vsakemu izbranemu bilateralnemu projektu. Po zaključenem izbornem postopku agencija izbranim prijaviteljem sofinancira stroške mobilnosti: potne stroške, dnevnice in stroške bivanja v partnerski državi oz. stroške bivanja za tuje raziskovalce v Sloveniji (odvisno od dogovora s posamezno državo). V izjemnih primerih mlajšim raziskovalcem iz partnerske države krije tudi njihove potne stroške in stroške bivanja v Sloveniji. Bilateralni projekti trajajo praviloma dve leti.