Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 9. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09) ter v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06, ZRRD-UPB1, 61/06-ZDru, 112/07) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2010

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
 • izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos spoznanj v izobraževanje;
 • izdajanja poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, namenjenih širjenju ter dvigu splošne znanstvene kulture.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
  Na javni razpis za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji, založbe in samozaložbe ter društva. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
   
 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
  Pogoji, za uvrstitev poljudnoznanstvene periodične publikacije v prednostni seznam za izbor prijav za sofinanciranje le-te so:
  • izhaja že najmanj eno leto pred razpisom;
  • izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
  • ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
  • ima ustrezno tehnično kakovost po mednarodnih standardih;
  • ima katalogizirane vse prispevke za obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje njihovega izhajanja, če je le-to krajše od treh let.

Natančnejši pogoji za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2010 (razpisi v letu 2009), številka: 6319-2/2009-1, z dne 22.7.2009, poglavje "E" (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), Pravilniku o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij in Pravilniku o postopku (so)financiranje in spremljanje izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnika). Našteti dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije.

Prijava na javni razpis mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-PPPZ-01-2010 - PRIJAVNA VLOGA ZA SOFINANCIRANJE IZDAJANJA DOMAČIH POLJUDNOZNANSTVENIH PERIODIČNIH PUBLIKACIJ
 • in samostojno prilogo: Celoten izvod letnika poljudnoznanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem letu ni bila sofinancirana.
 1. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
 • odmevnost in razširjenost poljudnoznanstvene periodične publikacije;
 • pomen za poljudnoznanstveno predstavitev področja in podpodročja, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave;
 • prispevek poljudnoznanstvene periodične publikacije k informiranju javnosti o izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov;
 • posebna skrb za razvoj naravoslovno-tehnične usmeritve poljudnoznanstvene periodične publikacije.

Podrobneje so merila opredeljena v Metodologiji.

 1. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep
  Sklep o izboru prijav za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij sprejme Upravni odbor agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnika in Metodologija.
 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa:
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 60.000,00 EUR, v skladu s proračunskimi možnostmi.
   
 2. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:
  Vsi zvezki poljudnoznanstvene periodične publikacije za letnik morajo iziti v tekočem koledarskem letu in biti dostavljeni agenciji do 31.12.2010. Če je izhajanje poljudnoznanstvene periodične publikacije vezano na šolsko leto, mora poljudnoznanstvena periodična publikacija iziti do konca šolskega leta 2010-2011, Agenciji mora biti dostavljena do 15. julija 2011.
 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
 1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogo v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov Agencije.
 2. Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj - prijava na javni razpis za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2010" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov Agencije ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 25. 01.2010 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 25. 01.2010 do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki z oznako "Ne odpiraj - prijava na javni razpis za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2010", je lahko le ena prijava.

Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si do vključno 25.01.2010 do 12. ure.

Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

 1. V postopku izbora prijav bo Agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na Agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
 2. Nepravočasnih, nepravilno označenih in nepravilno oddanih prijav (glej točko b) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikoma.
 1. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje:
  Odpiranje prijav bo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sobi v III. nadstropju, dne 29.01.2010.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od navedenega roka za oddajo prijave na javni razpis.
   
 3. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali jo dobijo na spletni strani agencije. (http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi)
   
 4. Dodatne informacije: Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri ga. Marjetki Primožič osebno ali po telefonu 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. do 12. ure, e-mail: marjetka.primozic@arrs.si

   

Dr. Franci Demšar
Direktor

Datum: 16.12.2009
Številka: 430-78/2009/1

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 104/2009, z dne 18.12.2009.

 

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci: