Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Normativni akti

      

Ta pravilnik je bil v veljavi do 21.01.2011. Od 22.01.2011 velja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prejšnja objava: v veljavi do 27.03.2009.
 


Podatki o predpisu:

 
NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO:

Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij - v veljavi do 21.01.2011

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa način, pogoje za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljnjem besedilu: periodične publikacije), postopek evalvacije in izvajanja sofinanciranja ter način spremljanja izvajanja uredniškega programa in izdajanja periodičnih publikacij.

Postopek obravnavanja prijav za sofinanciranje periodičnih publikacij poteka skladno s predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj, razen če je s tem pravilnikom drugače določeno.

2. člen

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) izvaja sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos spoznanj v izobraževanje in namenjene širjenju ter dvigu splošne znanstvene kulture.

Periodične publikacije morajo ustrezati veljavnim bibliografskim in tehničnim standardom za znanstveni tisk in serijske publikacije.

3. člen

V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

4. člen

Agencija sofinancira periodične publikacije z namenom, da se zniža prodajna cena in tako omogoči hitrejši pretok znanstvenih spoznanj v slovenskem in mednarodnem prostoru.

5. člen

Agencija od proizvodnih stroškov sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskega honorarja piscem člankov.

6. člen

Agencija zbira prijave za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino (v nadaljnjem besedilu: prijave) na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe in samozaložbe ter društva. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).

7. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

8. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

II. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA

9. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

10. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

11. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

12. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

13. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

III. EVALVACIJA IN IZBOR

14. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

15. člen

Strokovno telo pri ocenjevanju periodičnih publikacij upošteva naslednja merila:

 • odmevnost in razširjenost periodične publikacije;
 • pomen za poljudnoznanstveno predstavitev področja in podpodročja, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave;
 • prispevek periodične publikacije k informiranju javnosti o izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov;
 • doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za serijske publikacije;
 • posebna skrb za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije;
 • objavljeni vsaj štirje pregledni članki na leto.

16. člen

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uvrstitev periodične publikacije v prednostni seznam so naslednji:

 1. izhajajo že najmanj eno leto pred razpisom;
 2. izhajajo skladno z letnim načrtom v letu pred objavo novega razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
 3. domača stran na internetu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
 4. ustrezna tehnična kakovost po mednarodnih standardih;
 5. izpolnjene pogodbene obveznosti iz predhodnega proračunskega leta;
 6. katalogizirani vsi prispevki za obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje njihovega izhajanja, če je le-to krajše od treh let.

17. člen

Strokovno telo v 30 dneh pripravi finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama o sofinanciranju periodičnih publikacij, ki ga podpiše predsednik strokovnega telesa.

***************************************

Drugi in tretji odstavek prenehata veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

18. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

IV. PRITOŽBENI POSTOPEK

19. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

20. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

V. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA

21. člen

Agencija sklene s prijaviteljem periodične publikacije pogodbo, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti. Pogodba je glede na določila javnega razpisa sklenjena za obdobje enega leta ali za triletno obdobje za tiste periodične publikacije, ki so osrednjega nacionalnega pomena ter izpolnjujejo prednostna merila.

***************************************

Drugi in tretji odstavek prenehata veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

22. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

VI. SPREMLJANJE IZVAJANJA UREDNIŠKEGA PROGRAMA IN IZDAJANJA PERIODIČNIH PUBLIKACIJ

23. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.