Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Predstavitev

Z dnem 31. 12. 2008 sta bili dejavnosti sofinanciranja izdajanja znanstvenih monografij in znanstvenih periodičnih publikacij preneseni na Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije.

Agencija za raziskovalno dejavnost izvaja sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij z znanstveno vsebino in periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Periodične publikacije morajo ustrezati veljavnim mednarodnim bibliografskim in tehničnim standardom za znanstveni tisk in serijske publikacije.

Agencija sofinancira periodične publikacije z namenom, da se zniža prodajna cena in tako omogoči hitrejši pretok znanstvenih spoznanj v slovenskem in mednarodnem prostoru ter širjenje in ohranjanje domačih znanstvenih spoznanj.

Financiranje

Agencija sofinancira znanstveno periodiko na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji. Prav tako se lahko prijavijo znanstvene založbe iz uradnega seznama agencije, ki je opredeljen v Pravilniku o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov ter društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Agencija od proizvodnih stroškov sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskega honorarja piscem člankov.
 

Priloge: