Odprti dostop

Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020

Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020 določa, da mora vsak upravičenec v obdobju od leta 2015 do leta 2020 zagotoviti odprti dostop do vseh recenziranih znanstvenih objav, ki se nanašajo na rezultate iz nacionalno financiranih raziskav. Strategija določa tudi, da naj revije izdajateljev s sedežem v Sloveniji, ki vsebujejo recenzirane članke in je njihovo izdajanje v obdobju od leta 2015 do leta 2020 sofinancirano z nacionalnimi javnimi sredstvi, zagotovijo odprti dostop do svojih vsebin. Raziskovalni podatki, ki so bili podlaga objavljenim člankom, morajo biti dosegljivi v odprtem dostopu, podobno velja za znanstvene monografije.

Časovnica ključnih dogodkov na področju odprtega dostopa v Sloveniji in v evropskem prostoru

 

Akcijski načrt na nacionalni ravni

Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 opredeljuje ukrepe/aktivnosti, kazalnike, nosilce in sodelujoče, roke in finančne vire za izvedbo določil nacionalne strategije odprtega dostopa, pri čemer je ARRS nosilka izvedbe določenih ukrepov oziroma sodelujoča pri izvedbi določenih ukrepov.

 

Usklajenost z določili Obzorja 2020

Določila glede odprtega dostopa do publikacij in raziskovalnih podatkov v Nacionalni strategiji odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020 so usklajena z določili glede odprtega dostopa v Obzorju 2020, zato se za pomoč pri razumevanju slovenskih določil lahko uporabijo pojasnila na referenčni strani Evropske komisije o odprtem dostopu.

 

Nacionalni pilotni program za odprti dostop do raziskovalnih podatkov

Pred uveljavitvijo določila o odprtem dostopu do raziskovalnih podatkov bo izveden nacionalni pilotni program Odprti dostop do raziskovalnih podatkov v Sloveniji, ki se bo nanašal na:

  • podatke, vključno s povezanimi metapodatki, ki so potrebni za validacijo rezultatov, predstavljenih v znanstvenih publikacijah; objaviti jih je potrebno takoj, ko je to mogoče,
  • druge podatke, vključno s povezanimi metapodatki, kakor so opredeljeni in v rokih, določenih v načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki.

Podrobnostii


i Za raziskovalce, katerih raziskave bodo vključene v pilotni program Odprti dostop do raziskovalnih podatkov v Sloveniji, je predvideno, da bodo morali do vključno šestega meseca izvajanja raziskave izdelati prvo različico načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki, ki zajema posamezen nabor podatkov. K predložitvi načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki bodo spodbujene tudi druge financirane raziskave, ki ne bodo sodelovale v pilotnem programu, v kolikor bo to primerno za načrtovano raziskavo. Pilotni program Odprti dostop do raziskovalnih podatkov v Sloveniji bo prednostno vključeval znanstvena področja družboslovje, humanistika, medicina in biološke vede, kjer je načelo odprtosti zaradi vzpostavljene podporne podatkovne infrastrukture najlažje izvedljivo.

Za spremljanje pilotnega programa je zadolžena ekspertne skupina za opredelitev pilotnega programa Odprti dostop do raziskovalnih podatkov pri MIZŠ, in sicer da oblikuje predlog za implementacijo pilotnega programa (predložen bo Ministrstvu za izobraževanje, znanosti in šport, ki je odgovorno Vladi RS za implementacijo sprejete nacionalne strategije) ter nadalje spremlja pilotni program, s katerim se ugotovi stanje, kje lahko Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015‒2020 naleti na težave in kako so določila, navedena v akcijskem načrtu, uresničljiva.