Odprti dostop

ARRS in odprti dostop
 

ARRS kot članica Koalicije S in Science Europe

ARRS je podprla pobudo in s svojim delovanjem v Koaliciji S souresničuje cilje Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, saj je pobuda zavezništva vsebinsko in časovno v veliki meri skladna z omenjeno nacionalno strategijo. 

ARRS s sodelovanjem v delovni skupini Science Europe deluje tudi na področju odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov.

ARRS je aktivno sodelovala v dveh javnih posvetovanjih Science Europe (april in september 2018) s svojimi odzivi in predlogi k oblikovanju zahtev za načrt upravljanja s podatki (Data Management Plan) in kriterijev za zaupanja vredne repozitorije. Rezultati teh dveh javnih posvetovanj so bili ključni za pomoč pri razvoju končnih temeljnih zahtev in izbiri zaupanja vrednih repozitorijev, ki ponujajo enotno podlago za razvoj bolj specifičnih institucionalnih politik.

Novembra 2018 je bil kot rezultat tega dela Generalni skupščini Science Europe predstavljen Praktični vodnik za mednarodno usklajevanje upravljanja raziskovalnih podatkov (Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management), ki je bil javnosti uradno predstavljen 29. 1. 2019 v Bruslju. To je prvi pomemben korak za uskladitev zahtev v zvezi z upravljanjem raziskovalnih podatkov v vseh organizacijah financerkah raziskovalne dejavnosti (RFO – Research Funding Organisation) in raziskovalnih organizacijah (RPO – Research Performing Organisation) v Evropi.

Za članice Science Europe, ki želijo sprejeti potrebne ukrepe za implementacijo vodnika, je Science Europe decembra 2018 organizirala delavnico, na kateri so bile med organizacijami financerkami raziskovalne dejavnosti in raziskovalnimi organizacijami izmenjane dobre prakse in ideje, kako uporabljati zgoraj omenjeni praktični vodnik pri izdelavi predloge načrta upravljanja s podatki.

 

ARRS in implementacija določil odprtega dostopa

Na področju odprtega dostopa do znanstvenih objav je ARRS v svojih javnih razpisih določila uvajala postopno od leta 2015, in sicer od objavljanja priporočila o skladnosti z nacionalno strategijo do kasnejšega objavljanja zahteve o skladnosti z nacionalno strategijo. Aktualna določila ARRS glede odprtega dostopa kot obveznosti raziskovalk in raziskovalcev, ki so upravičeni do (so)financiranja raziskovalnega dela iz virov ARRS, opredeljujejo javni razpisi ARRS.

Določilo o odprtem dostopu do recenziranih znanstvenih objav v Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 je: skladno z določili omenjene Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2020 morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta skladno s 105. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

V letu 2018 smo izvedli prvi Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu za leto 2018, katerega predmet je bilo povračilo stroškov znanstvenih objav (povračilo stroškov APC), ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo stroškov izvedeno v letu 2018. S tem sledimo načelom Načrta S in hkrati v prehodnem obdobju ne izključujemo objav v hibridnih revijah. V okviru tega javnega razpisa smo povrnili stroške 78 znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu v skupnem obsegu 150.876,72 EUR.

Dogovori o znižanju cen stroškov objav odprtih recenziranih člankov (cen stroškov APC – Article Processing Charges) so tudi del pogajanj konzorcijskih partnerjev pri nabavi znanstvene literature.

 

Odprti dostop - raziskovalke in raziskovalci

Določila glede odprtega dostopa kot obveznosti raziskovalk in raziskovalcev, ki so upravičeni do financiranja raziskovalnega dela iz virov ARRS, opredeljujejo javni razpisi ARRS.

Podrobnostiii

 

Kako naprej

Izvedba ideje odprtega dostopa poteka premišljeno in vključujoče glede potekajočih dejavnosti. Procesi agencije so večletni, biti morajo pravočasno opredeljeni in zagotovljena mora biti podlaga v predpisih, osebju in sredstvih.

Pri vzpostavitvi trdne podporne infrastrukture je pomembna vključenost vseh deležnikov in opredelitev njihovih obveznosti (npr. infrastrukturnih).

Element odgovornosti za izvedbo ideje odprtega dostopa je povezano z vprašanji:

  • ali je cilj dovolj jasno opredeljen,
  • ali smo opremljeni za izvedbo,
  • kako rigorozen mora biti sistem sankcij glede neizpolnjevanja zahtev in
  • v kakšnem prepletu je sistem sankcij z znanstveno odličnostjo.

Sistem sankcij mora postati element institucionalne evalvacije.

Naslednji korak predstavlja temeljit razmislek o v znanstveni skupnosti široko sprejeti deklaraciji o ocenjevanju raziskovalnega dela DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment). Deklaracija nasprotuje uporabi kvantitativnih pristopov (npr. faktorjev vpliva) za vrednotenje raziskovalnega dela in priznava potrebo po izboljšanju načinov ocenjevanja rezultatov znanstvenih raziskav. Gre za svetovno pobudo, ki zajema vse znanstvene discipline in vse ključne interesne skupine, vključno s financerji, založniki, strokovnimi združenji, ustanovami in raziskovalci.


ii Uvajanje omenjenih določil v razpise je potekalo v več fazah. V letih 2015 in 2016 je šlo za ozaveščanje o zahtevah odprtega dostopa, Javna razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leti 2017 in 2018 pa sta že vsebovala določilo, da mora prijavitelj po odobritvi projekta na spletnem mestu svoje raziskovalne organizacije odpreti posebno spletno stran, namenjeno projektu, z opredeljenimi obveznimi vsebinami spletne strani (vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na SICRIS, faze projekta in njihova realizacija, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter logotip ARRS in drugih sofinancerjev; določilo o aktivni spletni strani še 5 let po zaključku projekta). Nadalje je razpis določal, da naj izvajalec v najvišji možni meri sledi načelom odprtega dostopa do znanstvenih informacij, kot je objavljeno v Nacionalni strategiji odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2020. Izpolnjevanje omenjenih obvez ARRS preverja ob pregledih vmesnih in zaključnih poročil. Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 vsebuje podrobnejše določilo o odprtem dostopu do recenziranih znanstvenih objav in spletnem dostopu do informacij o raziskovalnem projektu, in sicer skladno z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015–2020 določa, da morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta skladno s 105. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.