Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 19.12.2014. Od 20.12.2014 je tematika pravilnika urejena v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prejšnja objava: v veljavi do 10.05.2013
 


Sprememba upoštevana v čistopisu: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/2013) objavljen 10.05.2013, velja od 11.05.2013.

 


NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

OPOZORILO
Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače (več o tem).

*Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti obsega:

 • Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/11 z dne 20.05.2011; začetek veljavnost: 21.05.2011),
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/11 z dne 5. 9.2011; začetek veljavnosti 6. 9.2011),
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13 z dne 10.05.2013; začetek veljavnosti 11.5.2013).
   

Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo št. 2) - v veljavi do 19.12.2014

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina in namen pravilnika)


(1) Ta pravilnik določa delovanje in organizacijo strokovnih teles kot svetovalnih teles Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) ter pogoje za imenovanje in razloge za izločitev članov strokovnih teles. Pravilnik določa tudi postopek izogibanja konfliktu interesov za člane ZSA in strokovnih teles.

(2) Namen pravilnika je zagotoviti pravno podlago za vzpostavitev ekspertnega sistema Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS), ki omogoča strokovno korektno in neodvisno ocenjevanje prijav za financiranje oziroma sofinanciranje (v nadaljnjem besedilu: (so)financiranje) raziskovalne dejavnosti in podporne dejavnosti k tej dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: predmet ocenjevanja) ter ocenjevanje poročil.

(3) Pomembna načela pri vzpostavitvi ekspertnega sistema so:

 • celostna skrb za razvoj ved in področij, ki jo zagotavljajo ZSA in strokovna telesa ARRS;
 • ohranjanje specifike posameznih ved in področij, ki jo omogočajo pristojnosti ZSA in strokovnih teles ZSA;
 • ločena obravnava posameznih javnih razpisov in javnih pozivov (v nadaljnjem besedilu: razpisi);
 • ločitev recenzentskega dela in odločanja o (so)financiranju;
 • zagotovitev zunanjih recenzij v sodelovanju z izbranimi tujimi agencijami, na predlog strokovnih teles in po odločitvi ZSA, in sicer za razpise, kjer je to smiselno;
 • čim širši nabor kandidatov za člane strokovnih teles, sestavljen na predlog raziskovalcev po znanstvenih vedah;
 • člane strokovnih teles avtonomno imenuje ZSA;
 • izogibanje konfliktu interesov.

(4) Strokovna telesa ARRS z usklajenim delovanjem omogočajo strokovno neoporečno presojo o predmetih ocenjevanja.

II. STROKOVNA TELESA

2. člen

(vrste strokovnih teles)

Strokovna telesa ZSA so stalna in občasna strokovna telesa ter paneli. Kot ocenjevalci sodelujejo tudi posamezniki (v nadaljnjem besedilu: recenzenti).

a) Stalna in občasna strokovna telesa

3. člen

(stalna in občasna strokovna telesa)

ZSA za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti, ki so opredeljene v aktu o ustanovitvi ARRS, predpisih ARRS in Statutu ARRS, imenuje stalna in občasna strokovna telesa.

4. člen

(stalno strokovno telo)

(1) Stalna strokovna telesa so znanstvenoraziskovalni sveti ved (v nadaljnjem besedilu: ZSV), ki so:

 • ZSV za naravoslovje;
 • ZSV za tehniko;
 • ZSV za medicino in zdravje;
 • ZSV za biotehniko;
 • ZSV za družboslovje;
 • ZSV za humanistiko;
 • ZSV za interdisciplinarne raziskave.

(2) Člane ZSV imenuje ZSA za dobo petih let tako, da njihovo število in znanstvena ekspertiza omogočata pokrivanje vseh področij ARRS klasifikacije. Opredelitev področij se ravna po mednarodni klasifikaciji OECD (Eurostat). ZSV ima od šest do dvanajst članov.

5. člen

(naloge ZSV in naloge članov ZSV)

(1) Naloge ZSV so:

 • spremlja in nadzoruje izvajanje v (so)financiranje sprejetih programov, projektov in drugih oblik raziskovalne dejavnosti s področja ZSV v vseh fazah njihovega poteka na podlagi letnih in zaključnih poročil o delu ter poročil o porabljenih sredstvih (v nadaljnjem besedilu: ocenjevanje poročil), kar vključuje tudi administrativno strokovni vidik, ki ga izvaja ARRS
 • daje mnenje na zaprosilo občasnega strokovnega telesa k strokovni oceni na področju (so)financiranja mednarodne znanstvene literature in baz podatkov oziroma dodatna pojasnila k predlogu prednostnega seznama osrednjih specializiranih informacijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: OSIC) glede njihove strokovne ocene
 • pripravlja poročila o rezultatih in učinkih raziskovalnih programov in projektov ter drugih oblik znanstveno raziskovalne dejavnosti;
 • po zaključenih ocenjevalnih postopkih pripravi predloge izboljšanja predpisov ARRS in metodologije ocenjevanja;
 • daje pobude za razvoj raziskovalne dejavnosti na svojem področju;
 • določa in dopolnjuje sezname bibliografskih baz podatkov, znanstvenih revij in mednarodnih založb, ki se uporabljajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij; iz bibliografskih baz podatkov izloča publikacije, ki ne ustrezajo znanstvenim kriterijem; določa in dopolnjuje sezname znanstvenih zbirk, korpusov in znanstvenih arhivov, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti. Skupaj z Institutom informacijskih znanosti (v nadaljnjem besedilu: IZUM) določi postopke ugotavljanja zaključenih enot v navedenih zbirkah;
 • pregleduje ustreznost prijav raziskovalnih projektov in mentorjev mladih raziskovalcev po področjih in pri neustreznosti prijav predlaga prerazporeditev na druga področja;
 • opravlja druge naloge za zagotavljanje skladnega razvoja znanstvene vede, ki so v okviru pristojnosti ZSV.

(2) Naloge članov ZSV so:

 • ocenjujejo letna in zaključna poročila;
 • sodelujejo z OSIC pri presoji ustreznosti razvrstitve znanstvenih del po tipologiji Kooperativnega »online« bibliografskega sistema in servisov (v nadaljnjem besedilu: COBISS).

6. člen

(naloge predsednika ZSV)

Delo ZSV vodi predsednik. Naloge predsednika ZSV so:

 • pripravlja, sklicuje in vodi sestanke strokovnega telesa, na katere lahko vabi tudi vodje raziskovalnih skupin, vodje raziskovalnih programov in projektov ter raziskovalce;
 • koordinira delo strokovnega telesa v skladu s predpisi ARRS;
 • strokovno usmerja delovanje ZSV;
 • pripravlja poročila o delu iz pristojnosti ZSV;
 • opravlja druge naloge v skladu z usmeritvami ZSA.

7. člen

(občasno strokovno telo)

(1) Občasno strokovno telo imenuje ZSA za izvedbo ocenjevanja prijav, prispelih na razpis, oziroma za izvrševanje drugih nalog iz svoje pristojnosti.

(2) Občasna strokovna telesa so:

 • Strokovno telo za ocenjevanje mentorjev mladih raziskovalcev;
 • Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov;
 • Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih projektov;
 • Strokovno telo za opremo;
 • Strokovno telo za uveljavljene raziskovalce iz tujine;
 • Strokovno telo za mednarodne projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni, niso pa bili izbrani za financiranje;
 • Strokovno telo za znanstvene sestanke;
 • Strokovno telo za mednarodno znanstveno literaturo in baze podatkov;
 • Strokovno telo za osrednje specializirane informacijske centre.

(3) Občasna strokovna telesa za ocenjevanje mentorjev mladih raziskovalcev in za ocenjevanje raziskovalnih programov so imenovana za izvedbo posameznega razpisa oziroma ocenjevalnega postopka. Ostala občasna strokovna telesa iz prejšnjega odstavka so imenovana za obdobje štirih let.

(4) ZSA lahko imenuje tudi občasna strokovna telesa za opravljanje drugih nalog iz svoje pristojnosti in jim določi obdobje delovanja.

8. člen

(naloge občasnega strokovnega telesa)

(1) Naloge občasnega strokovnega telesa so:

 • izvaja evalvacijske postopke za posamezen razpis ali drug ocenjevalni postopek in ocenjuje prijave, prispele na razpis. Rezultat dela je predlog prednostnega seznama prijav vključno s predlogom višine finančnih sredstev, ki ga posreduje v obravnavo ZSA
 • sodeluje pri oblikovanju in obravnavanju gradiv iz svojih pristojnosti;
 • pripravlja poročila iz svojega strokovnega področja za ZSA;
 • ima v celotni fazi ocenjevanja funkcijo poročevalca (rapporteurja);
 • po potrebi sodeluje z ZSV;
 • opravlja druge naloge v skladu s svojim strokovnim področjem.

(2) Podrobna področja dela posameznih občasnih strokovnih teles so opredeljena v sklepih o imenovanju strokovnih teles.

9. člen

(naloge predsednika oziroma namestnika predsednika)

Naloge predsednika oziroma namestnika predsednika občasnega strokovnega telesa so:

 • sklicuje in vodi sestanke strokovnega telesa;
 • koordinira delo strokovnega telesa v skladu s predpisi ARRS;
 • strokovno usmerja delovanje strokovnega telesa;
 • pripravlja poročila o delu iz pristojnosti strokovnega telesa;
 • opravlja druge naloge v skladu s sklepi ZSV in usmeritvami ZSA.

10. člen

(imenovanje članov stalnih in občasnih strokovnih teles)

(1) Nabor potencialnih članov stalnih in občasnih strokovnih teles je sestavljen iz predlogov raziskovalcev. K podajanju in usklajevanju predlogov za člane ZSV za posamezno vedo oziroma področje ARRS povabi raziskovalce po znanstvenih vedah oziroma disciplinah.

(2) Člane ZSV imenuje ZSA izmed kandidatov, ki jih predlagajo raziskovalci s področja znanstvenih ved. Predsednika ZSV imenuje ZSA na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), namestnika predsednika ZSV pa imenuje ZSV izmed svojih članov. SAZU poda predlog v dveh mesecih po pozivu, sicer ZSA imenuje predsednika ZSV izmed članov ZSV.

(3) Predsednika, namestnika predsednika in člane občasnih strokovnih teles imenuje ZSA pred vsakokratnim začetkom izvajanja ocenjevalnih postopkov oziroma ob začetku mandata na predlog ZSV in po svoji presoji.

(4) Seznam članov stalnih in občasnih strokovnih teles se objavi po imenovanju na spletnih straneh ARRS.

11. člen

(kriteriji in pogoji za imenovanje članov stalnih in občasnih strokovnih teles)

(1) Kandidati za imenovanje na mesto predsednika, namestnika predsednika in člana strokovnega telesa morajo izkazovati znanstveno ali strokovno odličnost tako, da izpolnjujejo pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta, kar ne velja nujno za predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa. Kazalci znanstvene in strokovne uspešnosti so podrobneje opredeljeni v predpisu ARRS, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

(2) Strokovno telo za mednarodno znanstveno literaturo in baze podatkov sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in po en član za vsako znanstveno vedo, en predstavnik IZUM in en predstavnik Narodne in univerzitetne knjižnice.

(3) Sestava stalnih strokovnih teles mora zagotoviti pokrivanje področij znotraj ved in zagotavljati institucionalno uravnoteženost ter ustrezno tematsko zastopanost.

(4) Sestava občasnega strokovnega telesa mora pokrivati vse znanstvene vede oziroma področja, iz katerih prihaja predmet ocenjevanja vključno z interdisciplinarno tematiko. Pogoj za člana občasnega strokovnega telesa se določi z metodologijo ocenjevanja.

(5) Sestava stalnih in občasnih strokovnih teles mora zagotavljati zastopanost obeh spolov in sicer na način, da bo v okviru znanstvenih ved zagotovljena najmanj tretjinska zastopanost vsakega spola, z izjemo tehniških ved, kjer mora biti zagotovljena najmanj petina predstavnikov vsakega spola.

(6) ZSA s sklepom o imenovanju določi predsednika, namestnika predsednika in člane stalnih in občasnih strokovnih teles, njihove naloge in trajanje mandata.

12. člen

(razrešitev članov stalnih in občasnih strokovnih teles)

(1) Predsednik, namestnik predsednika in član stalnega ali občasnega strokovnega telesa so lahko razrešeni pred potekom časa, za katerega so imenovani. ZSA razreši predsednika, namestnika predsednika oziroma člana strokovnega telesa, če:

 • sam zahteva razrešitev;
 • pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje nalog določenih v sklepu o imenovanju oziroma v tem pravilniku;
 • s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje na raziskovalnem področju;
 • je imenovan za predstojnika visokošolskega zavoda ali članice univerze ali direktorja javnega ali zasebnega raziskovalnega zavoda ali za člana upravnega odbora ARRS in ZSA;
 • nastopi konflikt interesov.

(2) ZSA mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti predsednika, namestnika predsednika oziroma člana stalnega ali občasnega strokovnega telesa z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

(3) Sklep o razrešitvi predsednika, namestnika predsednika oziroma člana stalnega ali občasnega strokovnega telesa sprejme ZSA istočasno s sklepom o imenovanju novega predsednika, namestnika predsednika oziroma člana stalnega ali občasnega strokovnega telesa.

b) Recenzenti in panel

13. člen

(nabor in naloge recenzentov)

(1) Recenzenti so lahko slovenski ali tuji državljani.

(2) Nabor recenzentov ARRS v čim večji meri pridobi v mednarodno dostopnih bazah izjemnih raziskovalcev (na primer najbolj citirani avtorji v Web of Science, Scopus), na podlagi pogodb s tujimi izbranimi agencijami oziroma na podlagi meddržavnih dogovorov in predlogov raziskovalcev. Nabor recenzentov enkrat letno dopolnijo s svojimi predlogi tudi ZSV.

(3) ZSA določi za posamezni razpis iz nabora recenzentov predlog recenzentov, na podlagi katerega občasno strokovno telo imenuje recenzente.

(4) Seznam recenzentov, ki so sodelovali pri ocenjevanju, se objavi ob koncu leta po abecednem redu za določeno leto, za vse ocenjevalne postopke skupaj na spletnih straneh ARRS. Seznam je razdeljen na dva dela, in sicer na seznam recenzentov znanstvene uspešnosti in seznam recenzentov razvojno strokovne uspešnosti. Področje njihovega dela je zaupno.

(5) Naloga recenzentov je izdelava ocene za posamezni predmet ocenjevanja, skladno s predpisi ARRS, razpisom in metodologijo ocenjevanja.

14. člen

(kriteriji in pogoji za imenovanje recenzenta)

(1) Kandidat za recenzenta mora izkazovati znanstveno ali strokovno odličnost tako, da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta. Ta pogoj ne velja nujno za recenzente razvojno strokovne uspešnosti. Kazalci znanstvene in strokovne uspešnosti so podrobneje opredeljeni v predpisu ARRS, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

(2) Izpolnjevanje pogojev za tujega recenzenta se določi kvalitativno. Občasno strokovno telo pri imenovanju recenzenta upošteva mednarodno primerljive podatke, kot so na primer: objave v uglednih mednarodnih revijah; H-indeks; citate; ustanovo, v kateri je zaposlen; ustanove, ki so ga predlagale.

15. člen

(razrešitev recenzenta)

(1) Recenzent je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, če:

 • sam zahteva razrešitev;
 • pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje nalog določenih v sklepu o imenovanju oziroma v tem pravilniku;
 • se v teku postopka ocenjevanja ugotovi, da izbira recenzenta glede na predmet ocenjevanja ni bila ustrezna;
 • nastopi konflikt interesov.

(2) Sklep o razrešitvi recenzenta sprejme občasno strokovno telo istočasno s sklepom o imenovanju novega recenzenta.

16. člen

(panel)

(1) Pri razpisih se za izvedbo ocenjevanja veljavnih prijav, prispelih na razpis, lahko oblikuje panel. Panel sestavljajo člani občasnega strokovnega telesa in tuji recenzenti, ki jih je najmanj toliko kot članov strokovnega telesa. Člane panela iz vrst recenzentov, ki jih predlaga občasno strokovno telo, imenuje direktor. Na panelu kot opazovalec sodeluje tudi predstavnik ustreznega ZSV, ki ga izmed sebe določijo člani tega sveta.

(2) Podrobneje so naloge panela določene v predpisu ARRS, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

III. IZJAVA O NEPRISTRANSKOSTI IN KONFLIKT INTERESOV

17. člen

(izjava o ravnanju z dokumenti in nepristranskosti)

(1) Člani in predsednik ZSA, predsednik, namestnik predsednika in člani stalnih in občasnih strokovnih teles ter recenzenti po imenovanju podpišejo izjavo o ravnanju z dokumenti in izjavo o nepristranskosti (v nadaljnjem besedilu: izjava), ki je priloga tega pravilnika.

(2) Z izjavo se podpisniki zavežejo, da bodo z dokumenti, ki so posredovani v ocenjevanje (vloge, poročila itd.), ravnali kot s podatki s stopnjo tajnosti »INTERNO«, zato ne bo dovoljeno reproduciranje ali drugačno razširjanje dokumentacije.

(3) Možne pristranskosti, ki izhajajo iz zaposlitvenega (ista raziskovalna, programska ali projektna skupina) stika in raziskovalnega (soavtorstvo pri objavljenih člankih) stika, so navedene primeroma v izjavi o nepristranskosti pri delu.

(4) Recenzenti morajo izjavo podpisati ob vsakem javnem razpisu, katerega vloge ocenjujejo.

18. člen

(konflikt interesov)

(1) Za predsednika, namestnika predsednika, člana stalnega in občasnega strokovnega telesa in recenzenta ne sme biti imenovan predstojnik visokošolskega zavoda, samostojnega visokošolskega zavoda ali članice univerze, direktor javnega raziskovalnega zavoda, član upravnega odbora ARRS in ZSA.

(2) Če je predsednik, namestnik predsednika, član občasnega strokovnega telesa ali član panela v neposrednem sorodstvenem ali zaposlitvenem ali raziskovalnem stiku z raziskovalcem, ki sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja, se mora izločiti iz postopka ocenjevanja predmeta raziskovalca, s katerim je v konfliktu interesov in o tem pisno, preko direktorja ARRS, obvestiti predsednika ZSA. Recenzent v takem primeru le pisno obvesti direktorja ARRS.

(3) Iz postopka ocenjevanja se mora predsednik, namestnik predsednika, član občasnega strokovnega telesa, član panela ali recenzent izločiti, če sam sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja. O tem mora predsednik, namestnik predsednika, član občasnega strokovnega telesa, član panela pisno, preko direktorja ARRS, obvestiti predsednika ZSA. Recenzent o tem le pisno obvesti direktorja ARRS.

(4) Če predsednik ZSA meni, da povezave iz drugega odstavka ne morejo bistveno vplivati na nepristranskost njegovega dela v ocenjevalnem postopku, mu to pisno sporoči. V primeru, ko predsednik ZSA meni, da bi povezave lahko vplivale na nepristranskost njegovega dela, odloči o zamenjavi.

19. člen

(konflikt interesov za člane ZSV)

(1) Če je predsednik, namestnik predsednika ali član stalnega strokovnega telesa v ožjem sorodstvenem (zakonski oziroma zunajzakonski partner, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji) ali zaposlitvenem oziroma raziskovalnem stiku z raziskovalcem, ki sodeluje v postopku ocenjevanja poročil ali če sam sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja poročil, mora o tem pisno, preko direktorja ARRS, seznaniti ZSV.

(2) Pri postopkih iz druge in tretje alineje 5. člena tega pravilnika je predsednik, namestnik predsednika ali član stalnega strokovnega telesa v konfliktu interesov, če kandidira na razpisu oziroma pozivu.

(3) Če ZSV ali javni uslužbenec, ki ga pooblasti direktor ARRS ugotovi, da obstaja konflikt interesov iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ZSV odloči, da člana, ki je v konfliktu interesov, zamenja član ZSV, katerega raziskovalno področje je najbližje področju člana, ki je v konfliktu interesov. Če med člani ZSV ni drugega člana za ustrezno področje, lahko ZSV pooblasti za opravljanje naloge raziskovalca, ki ni član ZSV, vendar izpolnjuje pogoje za člana ZSV in je strokovnjak za to področje ter ni v konfliktu interesov. ZSV lahko določi nabor raziskovalcev, ki niso člani ZSV, za celotno trajanje svojega mandata.

20. člen

(1) Vprašanje konflikta interesov po tem pravilniku ARRS preverja z notranjo revizijo v izbranih primerih praviloma enkrat letno.

(2) Pritožbe v zvezi s konfliktom interesov rešuje upravni odbor ARRS.

21. člen

(konflikt interesov za člane ZSA)

V skladu s splošnimi akti ARRS za izvrševanje javnih pooblastil, ki urejajo ocenjevanje in spremljanje izvajanje raziskovalne dejavnosti, ima ZSA pod določenimi pogoji in v določenem obsegu možnost spreminjanja in dopolnjevanja predloga prednostnega seznama prijav na razpise, ki ga pripravi strokovno telo. Če je predsednik ali član ZSA v ožjem sorodstvenem ali zaposlitvenem oziroma raziskovalnem stiku z raziskovalcem, ki sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja ali če sam sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja ali če je raziskovalec, ki sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja, član upravnega odbora ARRS, take dopolnitve oziroma spremembe član ZSA ne sme predlagati, oziroma ZSA take spremembe in dopolnitve predloga prednostnega seznama prijav z njegove strani ne upošteva.

IV. PLAČILO TER ADMINISTRATIVNA IN STROKOVNA DELA

22. člen

(plačilo)

(1) Za izvedbo s tem pravilnikom določenih nalog so predsedniki, namestniki, člani strokovnih teles in recenzenti upravičeni do ustreznega plačila v obliki sejnin, potnih stroškov in plačila po podjemnih ter avtorskih pogodbah.

(2) Višina plačila iz prejšnjega odstavka se določa na podlagi internega akta ARRS, ki ureja plačila za strokovno delo recenzentov in članov strokovnih teles ARRS. Sklep o plačilu sprejme direktor ARRS.

23. člen

(administrativna in strokovna dela)

Administrativna in strokovna dela za potrebe strokovnih teles in recenzentov zagotavlja ARRS.

 


Priloga:

 


Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/11) vsebuje naslednjo prehodno in končni določbi:

»V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

24. člen

Strokovna telesa in recenzenti, imenovani pred uveljavitvijo tega pravilnika, nadaljujejo svoje delo do konca svojega mandata.

25. člen

(prenehanje veljavnosti pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, sprejet na seji Upravnega odbora ARRS dne 17. 3. 2006 in 13. 4. 2006.

26. člen

(začetek veljavnosti pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/11) vsebuje naslednjo končno določbo:

»3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

 


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13) vsebuje naslednjo končno določbo:

»7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.