Zakoni, predpisi, normativni akti

Obrazložitev pojma "Neuradno prečiščeno besedilo"

Neuradno prečiščeno besedilo izvršilnega predpisa predstavlja informativni delovni pripomoček, ki se pripravi po vsaki spremembi izvršilnega predpisa zaradi preglednosti in lažje uporabe izvršilnega predpisa.

Neuradno prečiščeno besedilo nima pravne veljavnosti in pomena uradnega prečiščenega besedila, ki je uporabno kot pravni vir. Neuradno prečiščeno besedilo izvršilnega predpisa pripravi Služba Vlade RS za zakonodajo, s čimer je zagotovljena velika točnost in pravilnost tako pripravljenega besedila.

V skladu z 10. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/07-ZDavP2 in 23/14) ARRS na spletu objavi predpise, ki se nanašajo na njeno delovno področje.