Agencija

Pozdrav direktorja

Uvodne misli ob nastopu mandata

Naključje je hotelo, da prevzemam vodenje Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS z začetkom mandata nove Evropske komisije. Pred kratkim imenovani komisar za znanost je v svojem nastopu pred Evropskim parlamentom poudaril potrebo po krepitvi raziskovalne in inovacijske politike v članicah EU, kar razumem tudi kot spodbudo, da so v tekmi za evropska raziskovalna sredstva praviloma bolj uspešni tisti raziskovalci, ki so doma deležni urejenega raziskovalno-inovacijskega okolja.

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije je skupaj s pristojnim ministrstvom prav v teh dneh sprožil ocenjevanje izvajanja Raziskovalno inovacijske strategije RS 2011–2020 (RISS). S sprejetjem strategije v Državnem zboru RS leta 2011 je bilo izvajanje ukrepov znanstveno-inovacijske politike preneseno na agencije. Zavedam se, da imajo dejavnosti ARRS močan, v izvedbenem smislu tako rekoč prevladujoč vpliv na vrsto kazalnikov, ki govorijo o uspešnosti RISS. Pristojno ministrstvo ima osrednjo vlogo pri oblikovanju raziskovalno-inovacijske politike, agencija pa mora pri tem odigrati občutljivo vlogo učinkovitega in neodvisnega izvajalca politik.

Strokovna javnost je pri novih mandatih razpeta, v nekaterih primerih pa tudi razdeljena, med željami po spremembah ter pričakovanji po stanovitnosti in predvidljivosti. V tej dinamiki stavim na dialog z vsemi deležniki ter na pregledno izvajanje odločitev, usklajeno z organi, ki so Znanstveni svet agencije in znanstveni sveti posameznih ved ter Upravni odbor, ki skrbi, da agencija deluje v javnem interesu. Za izvajanje odločitev v kompleksnih okoljih, kot je raziskovalno-inovacijsko, kjer so legitimni interesi lahko precej različni, celo nasprotujoči, je nujen konsenz in le v izjemnih primerih tudi kompromis.

Znanstvenik si mnenje o svojem osebnem in družbenem položaju v pretežni meri oblikuje na podlagi presoje o možnostih za delo ter odnosa družbe do znanja. ARRS je tukaj zato, da prvo omogoča in drugo izboljšuje. V danih razmerah mora skrbeti za transparenten in predvidljiv sistem financiranja ter pravična merila za dodeljevanje javnih sredstev. Besedna zveza “v danih razmerah” v prejšnjem stavku ni leporečje, temveč kliče po primerni pozornosti političnih odločevalcev, da krivuljo financiranja, ki vse od leta 2011 pada, obrnejo navzgor. Iz tega namreč izhaja nujno potrebna predvidljivost delovanja Agencije in s tem pogoji za uspešno delo raziskovalcev in ustanov, v katerih delujejo.

Zahvaljujem se vsem, ki so izrazili svoje zaupanje pri moji kandidaturi za direktorja ARRS.

Prof. dr. József Györkös