Agencija

Natečaji, razpisi in ostale objave

      

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in nasl.), 48. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in nasl.) in 23. člena Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 22.07.2004 in nasl. ter v skladu z določbami Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in nasl.) objavlja Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. da ima končano izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
 2. da je državljan Republike Slovenije,
 3. da ima aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
 4. da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj,
 5. da je usposobljen za vodenje, upravljanje in koordiniranje dela,
 6. da ima vodstvene izkušnje na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
 7. da je strokovnjak na področju dela oziroma dejavnosti agencije,
 8. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno ali pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

Vsebina dela:

Direktor vodi, zastopa in predstavlja agencijo, je odgovoren za zakonitost dela agencije ter opravlja naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi.

Kandidat mora prijavi na javni natečaj priložiti:

 1. vizijo delovanja in razvoja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki:
  • mora biti sestavljena na najmanj dveh in največ petih straneh v A4 formatu,
  • iz nje mora biti razvidno:
   a) poslanstvo agencije;
   b) kako bi kandidat prispeval k razvoju agencije v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela in aktivnostmi za njihovo doseganje;
   c) okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev vizije ter finančne, kadrovske in morebitne druge potrebne vire za uresničitev vizije in
   d) morebitne zakonske spremembe, ki bi bile potrebne za uresničitev vizije,
 2. v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih in delovnih izkušenj ter drugih zahtev strokovne usposobljenosti v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (sestavni del življenjepisa mora biti obvezno tudi e-naslov kandidata za potrebe komunikacije s kandidatom v postopku javnega natečaja),
 3. naslednja dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
  1. fotokopijo listine, iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja državljanstva (potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potnega lista),
  2. fotokopija listine, iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevane izobrazbe in iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  3. dokazilo o izpolnjevanju pogoja 10 let delovnih izkušenj oz. opis, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja 10 let delovnih izkušenj,
  4. dokazilo o izpolnjevanju pogojev vodstvenih izkušenj oz. opis, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogojev vodstvenih izkušenj,
  5. dokazilo o izpolnjevanju pogoja, da je strokovnjak na področju dela oz. dejavnosti agencije oz. opis, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje navedenega pogoja,
  6. dokazilo, da ima aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, npr.:
   • opravljeno jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali
   • opravljeno večtedensko izobraževanje v tujem jeziku ali
   • večkratna udeležba na strokovnih srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal tuj jezik ali
   • opravljeni izpit iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija ali
   • certifikat o aktivnem znanju tujega jezika ali
   • šolanje v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, dodiplomsko ali podiplomsko – v državi, v kateri je to materni jezik) ali
   • opravljanje dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku 6 mesecev ali več ali
   • članstvo v organih mednarodnih organizacijah v skupnem trajanju 3 leta ali več,
  7. lastna pisna izjava, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno ali pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  8. lastna pisna izjava, da za namen tega postopka dovoljuje Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z vizijo delovanja in razvoja agencije, življenjepisom ter zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z označbo: "Javni natečaj za delovno mesto direktorja" na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kot pravočasna prijava se šteje prijava, ki bo na agencijo prispela do vključno 7. 3. 2022 ali ki bo oddana priporočeno na pošto do vključno 7. 3. 2022.

Nepravočasne prijave in prijave kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri Upravnega odbora agencije pisno obveščeni v 8 dneh po izbiri.

Delovno razmerje z imenovanim kandidatom bo sklenjeno za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata, s polnim delovnim časom. Mandat direktorja traja 5 let in je lahko po izteku mandata vnovič imenovan. Imenovani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Tanja Gostiša Radovanović, tel. številka: 01/400 59 21.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Sestavni del tega javnega natečaja so Standardi strokovne usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so objavljeni na spletni strani agencije http://www.arrs.si/sl/agencija/natecaj/.

 

Številka: 100-15/2022-3
Datum: 17. 2. 2022

 

Akad. prof. dr. Igor Emri,
predsednik Upravnega odbora agencije