Agencija

Interni akti

      

Na podlagi 19. člena Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 22. 7. 2004 in nasl. je Upravni odbor ARRS na 5. redni seji dne 18. 6. 2018 sprejel

 

Spremembe Poslovnika o delu Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

1. člen

V Poslovniku o delu Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo), št. 007-16/2009-8 z dne 23. 2. 2015, 007-16/2009-9 z dne 13. 8. 2015 in 007-16/2009-11 z dne 31. 1. 2018, se prvi odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:

»UO ARRS lahko veljavno sklepa, če so na seji navzoči najmanj štirje člani UO ARRS, pri čemer se za navzočnost na seji šteje tudi komunikacijska povezava na način, ki omogoča ugotovitev identitete člana (v nadaljevanju: komunikacijska povezava). Sklepčnost ugotovi predsednik UO ARRS tako, da poimensko ugotavlja navzočnost članov UO ARRS. Nato predsednik UO ARRS ugotovi, kdo od članov UO je navzoč na seji preko komunikacijske povezave in kdo od vabljenih, poleg članov UO, je še navzoč na seji.«.

2. člen

V prvem odstavku 18. člena se za besedno zvezo »odsotnih članov UO ARRS« dodata vejica in besedilo »imena in priimke navzočih članov UO ARRS preko komunikacijske povezave«.

3. člen

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS. Vroči se vsem članom UO ARRS, članom ZSA in vloži v zbirko dokumentarnega gradiva ARRS.

 

Prof. dr. Rado Bohinc,
predsednik UO ARRS

Številka: 007-16/2009-12
Datum: 18. 6. 2018

 

Na spletni strani ARRS je ta poslovnik objavljen dne 19. 6. 2018.