Agencija

Interni akti

      

Na podlagi 19. člena Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 22. 7. 2004 in nasl. je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 5. dopisni seji dne 6. 7. 2020 sprejel

 

Spremembe Poslovnika o delu Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

1. člen

V Poslovniku o delu Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 007-16/2009-8 z dne 23. 2. 2015 (uradno prečiščeno besedilo), št. 007-16/2009-9 z dne 13. 8. 2015, št. 007-16/2009-11 z dne 31. 1. 2018 in št. 007-16/2009-12 z dne 18. 6. 2018, se v 6. členu doda tretji odstavek, ki se glasi: »Konstitutivno sejo UO ARRS skliče najstarejši imenovani član UO ARRS.«.

2. člen

V 9. členu se v drugem odstavku v prvem stavku za besedama »ki so« doda beseda »praviloma«. Drugi stavek se črta. V tretjem stavku se beseda »napovedanim« nadomesti z besedo »predvidenim«.

3. člen

V 10. členu se v četrtem odstavku v prvem stavku za okrajšavo »UO ARRS« doda besedilo »najmanj en dan pred sejo«.

4. člen

V 18. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Predlog zapisnika prejmejo člani UO ARRS najkasneje deset dni pred sklicem naslednje seje. Morebitne pripombe pošljejo pisno najkasneje tri dni pred sklicem naslednje seje. V primeru, da se predlaga pripomba na zapis izjave, izrečene s strani nekoga drugega, ga je potrebno o tem predhodno obvesti in pridobi njegovo soglasje. Zapisnik prejmejo v potrditev člani UO ARRS skupaj z gradivom za naslednjo sejo.«.

5. člen

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Dr. Jana Kolar,
predsednica Upravnega odbora agencije

Številka: 007-16/2009-16
Datum: 6. 7. 2020

Na spletni strani ARRS je ta poslovnik objavljen dne 9. 7. 2020.