Agencija

Interni akti

      

Na podlagi 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 19. člena Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (z dne 22.7.2004 in naslednji) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 1. seji dne 31. 1. 2018 sprejel

Spremembe poslovnika o delu Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

1. člen

V Poslovniku o delu Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, št. 007-16/2009-8 z dne 23. 2. 2015 - uradno prečiščeno besedilo in št. 007-16/2009-9 z dne 13. 8. 2015, se v drugem odstavku 3. člena za besedo »agencije« doda pika in se za njo pred besedilom »v dvofaznem postopku« doda besedilo: »UO ARRS akte, ki se sprejemajo po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za znanost, sprejema«.

2. člen

V tretjem odstavku 10. člena se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in se za njo namesto dosedanjega drugega stavka doda besedilo: »če pred tem z večino glasov članov UO ARRS sprejmejo sklep o ustreznosti takšnega načina odločanja.«.

V šestem stavku četrtega odstavka se na koncu stavka črta pika in za besedo »agencije« doda besedilo: »in na elektronske naslove vseh ostalih članov UO ARRS.«

3. člen

V 18.a, 20. in 21. členu se beseda »tajništvo« v ustreznem sklonu nadomesti z besedo »kabinet« v ustreznem sklonu.

4. člen

V 23. členu se pred besedo »agencijah« doda besedo »javnih«.

5. člen

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejetja na UO ARRS. Vroči se članom UO ARRS, članom ZS ARRS in ARRS.

 

Številka: 007-16/2009-11
Datum: 31. 1. 2018

Predsednik UO ARRS
red. prof. dr. Rado Bohinc