Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12), v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 ZPOP-1A) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav št. 6319-1/2013-2 z dne 18. 3. 2013 in 15. 7. 2013, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 - razpis v letu 2013

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa

  Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
  1. manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov.
  2. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.

   Znanstvena področja razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov in okvirna letna sredstva:

   Letna sredstva razpisa znašajo predvidoma 10.300.000,00 EUR. Razpis bo realiziran do višine sredstev, razpoložljivih v Proračunu RS. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2014 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2013 (tabela).

Znanstvene vede %
Naravoslovno–matematične vede 21,1
Tehniške vede 29,1
Medicinske vede 13,2
Biotehniške vede 9,6
Družboslovne vede 9,4
Humanistične vede 17,6
SKUPAJ 100,0

5% sredstev vsake izmed znanstvenih ved je namenjeno raziskavam z interdisciplinarnega področja.

Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10% podoktorskih projektov. Vsaj 40% projektov s področja tehnike, vsaj 30% s področja biotehnike, vsaj 20% s področja medicine in družboslovja, vsaj 15% s področja naravoslovja in vsaj 10% s področja humanistike, mora biti aplikativnih. Med izbranimi projekti mora biti vsaj 40% takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci (največ 10 aktivnih let po zagovoru doktorata).

Prijavitelji lahko prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih raziskovalnih organizacijah), kjer ARRS nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Avstrijski raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa avstrijski agenciji FWF pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva FWF. Projekt se lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata obe agenciji.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

  Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji (v nadaljnjem besedilu: evidence agencije) ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 ZPOP-1A) in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.
   
 2. Cilji javnega razpisa

  Cilj javnega razpisa je izbor:
  1. manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov;
  2. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter
  3. podoktorskih projektov za gospodarstvo, ki jih prijavijo gospodarske družbe in so namenjeni predvsem za pretok (prehod) mladih doktorjev znanosti v gospodarstvo in ki se izvajajo zato, da raziskovalec po doktoratu pridobi dodatne raziskovalne izkušnje in znanja v gospodarstvu.
    
 3. Pogoji

  Pogoji za izbor raziskovalnih projektov so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-1/2013-2 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

  Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.

  Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

  Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec - podoktorand.

  Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

  Na razpis se lahko kot vodje projektov prijavijo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po zaključku razpisa vodje največ enega raziskovalnega projekta (ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 135. člena Pravilnika ter na novo odobreni projekt, se ne štejejo). Raziskovalec, ki je že nastopal kot vodja enega podoktorskega projekta, ne more več prijaviti podoktorskega raziskovalnega projekta.

Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je vodja projekta lahko tudi upokojen raziskovalec z 0 urami, ki izpolnjuje vse ostale pogoje za vodjo projekta in ima hkrati izjemne znanstvene dosežke. Projekt, ki ga vodi upokojeni raziskovalec, ima letni obseg največ okvirno 50.000 EUR.

Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru projektov. V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

ZSA je določil mejno vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo morajo imeti vodje projektov ob prijavi za vsako vedo posebej – vrednosti za leto 2013 so:

Temeljni projekt:

A1+A2+A3+A4=5,5 naravoslovje
A1+A2+A3+A4=5,0 tehnika
A1+A2+A3+A4=2,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A3+A4=3,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A3+A4=2,0 družboslovje in klinična medicina
A1+A2+A3+A4=2,5 humanistika

Aplikativni projekt (tudi za temeljni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let):

A1+A2+A3+A4=3,5 naravoslovje
A1+A2+A3+A4=3,5 tehnika
A1+A2+A3+A4=1,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A3+A4=2,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A3+A4=1,5 družboslovje
A1+A2+A3+A4=2,0 humanistika

Aplikativni projekt , če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let:

A1+A2+A3+A4=3,0 naravoslovje
A1+A2+A3+A4=3,0 tehnika
A1+A2+A3+A4=1,0 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A3+A4=2,0 biotehnika in biologija
A1+A2+A3+A4=1,0 družboslovje
A1+A2+A3+A4=1,5 humanistika

Ena tretjina članov projektnih skupin, ki vključuje tudi vodjo projekta (tehnični sodelavci ne štejejo), mora za vse vede izpolnjevati pogoj - A' je več kot 0. Pogoj se preveri pri vseh projektnih skupinah ob pregledu letnih poročil.

Vodje projektov (temeljni, aplikativni) se lahko prijavijo tudi z nižjo skupno oceno A1+A2+A3+A4, če kažejo svojo izjemnost z dosežki znotraj A" (A">0). Vodje vseh projektov, razen podoktorskih projektov, morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A' več kot 0. Vodje aplikativnih projektov morajo izpolnjevati pogoj, da morajo imeti oceno A3 večjo kot 0,1. Slednji pogoj ne velja za podoktorske projekte in za vodje aplikativnih projektov, pri katerih od zagovora doktorata še ni poteklo 10 let.

Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta. Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do dne 30.9.2013. Če je podoktorand izkoristil starševski dopust, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas od zagovora podaljša nad tri leta za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev.

Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju projekta najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.

Manjši temeljni oziroma aplikativni raziskovalni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR. Projekti v višini 50.000 EUR se praviloma dodelijo vlogam, ki so na spodnjem robu seznama odobrenih. Takih projektov je lahko odobrenih največ 10% za vse vede skupaj (predvsem v klinični medicini, matematiki in družboslovju).

Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 3632 letnih ur cenovnega razreda A (1816 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 3198 letnih ur cenovnega razreda B (1599 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2776 letnih ur cenovnega razreda C (1388 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2475 letnih ur cenovnega razreda D (1238 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2238 letnih ur cenovnega razreda E (1119 za projekte v vrednosti 50.000 EUR) ali 2041 letnih ur cenovnega razreda F (1021 za projekte v vrednosti 50.000 EUR)

Vsak temeljni oziroma aplikativni projekt mora obvezno vključevati prijavitelja in vsaj še eno ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj 20% vrednosti projekta. Pri tem članice iste univerze ne štejejo kot različne raziskovalne organizacije. V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih raziskovalnih organizacij, kar mora navesti že ob prijavi – II. faza – tč. 14 (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).

Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno skrivnost.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1, A2 in A4) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (oceni A1, A2 in A4).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi Metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: RO) za vse tiste vodje projektov, ki so člani programskih raziskovalnih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST/2013, na katerem so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.

Vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2013, objavljen na spletni strani agencije in ga do 30.9.2013 do 12.00 ure oddajo po elektronski pošti na naslov vpetostprogram@arrs.si. Natisnjen, podpisan in žigosan obrazec mora biti oddan po običajni pošti tudi v primeru digitalno podpisane prijavne vloge, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana,

ravno tako do 30.9.2013 do 12.00 ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če kandidat ni član programske skupine.

 1. Prijava na javni razpis

Razpis bo potekal v dveh fazah. Vsi prijavitelji se na razpis prijavijo v I. fazi s kratko prijavo z obrazcem ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2013-I.

Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2013-I izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),

z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija).

Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem in angleškem jeziku - izpolnjen mora biti v obeh jezikih.

 1. Merila za ocenjevanje

  Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku in Pravilniku o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji.

  Postopek ocenjevanja predlogov projektov bo potekal v dveh fazah:

Faza I

 1. Predizbor

ZSA na podlagi analize petletne produkcije slovenskih raziskovalcev po raziskovalnih področjih (pri fiziki se posebej upošteva podpodročje fizika delcev) in upoštevaje razpoložljiva sredstva za raziskovalna področja, določi raziskovalce, ki se lahko avtomatično uvrstijo v drugi krog ocenjevanja. Ti raziskovalci so o možnosti avtomatične uvrstitve v drugi krog ocenjevanja projektov obveščeni ob objavi razpisa in v primeru, da se prijavijo na razpis, v prijavni vlogi za prvo fazo napišejo le naslov projekta, kratko predstavitev - življenjepis vodje raziskovalnega projekta in izpolnijo administrativne podatke. Če prijave ne oddajo do zaključka razpisa, se ne morejo uvrstiti v ll. fazo ocenjevanja. ZSA izbere raziskovalce na podlagi uvrstitve po vrstnem redu po skupni oceni A1+A2+A3+A4 na seznamu znotraj področja. Vsi izbrani raziskovalci morajo imeti točke v kategoriji A' in morajo imeti skupno število točk A1+A2+A3+A4 najmanj tako, kot je pogoj za prijavo temeljnega projekta. Ocene za vrednosti A1, A2 in A4 iz baze SICRIS so izračunane na dan 1. 7. 2013.

Število tako izbranih raziskovalcev je približno 50% skupno uvrščenih v drugo fazo. Predizbora ni pri interdisciplinarnih raziskavah in pri podoktorskih projektih.

 1. Izbor na razpisu

  Prijave za projekte pregledajo člani znanstvenih svetov ved (v nadaljevanju ZSV) in v primeru kandidature na neustrezno področje občasnemu strokovnemu telesu predlagajo prerazporeditev na ustrezno področje, v obrazložitvi pa upoštevajo predvsem OECD (SCI, SSCI) področja objav vodje projekta in vsebino prijave. V primeru, da je član ZSV prijavitelj projekta, predlog prerazporeditve opravi drug raziskovalec na predlog predsednika ZSV.

  Agencija bo na podlagi ocen, pridobljenih v ocenjevalnem postopku, projekte uvrstila v dve kategoriji, A in B:

Kategorija A: Projekti, uvrščeni v kategorijo A, se določijo iz projektov znotraj področja po padajočih ocenah B1+B2+B3+B4+B5. V kategorijo A se uvrstijo tudi podoktorski projekti, pri katerih predlagatelj prijavlja projekt na drugi raziskovalni organizaciji, kjer je podoktorand trenutno zaposlen. Projekti A kategorije še niso izbrani za financiranje. Pri izbiri projektov za kategorijo A pridejo v poštev samo tisti, ki imajo oceno B1+B2+B3+B4+B5 višjo od 15 (prag).

Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B so projekti, ki niso bili uvrščeni v kategorijo A. Projekti kategorije B se zavrnejo. V kategorijo B se uvrstijo vsi projekti, ki imajo oceno B1+B2+B3+B4+B5 nižjo kot 15 in drugi projekti, ki niso uvrščeni v kategorijo A.

Faza II

Prijavitelje, ki so uvrščeni v II. fazo izbora projektov (kategorija A), agencija pozove, da v roku treh tednov na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava-2013-II (v nadaljnjem besedilu: prijavna vloga - II. faza) oddajo dopolnitev predloga raziskovalnega projekta na spletnem portalu eObrazci.

Sestavni del prijave za II. fazo je tudi projektna sestava. Projektne sestave iz prijavne vloge - II. faza ob podpisu pogodbe ni mogoče spreminjati.

Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba, bodo morali v II. fazi skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-6/2009-8 z dne 17.6.2009, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2013-II-DP.

 1. Višina sredstev javnega razpisa

  Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 10.300.000,00 EUR. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2014 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2013.

  Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

  Temeljne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. Sofinancer aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10% obsega projekta, razen če aplikativni projekt prijavlja gospodarska družba.

  Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
 1. Čas trajanja raziskovalnih projektov

  Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1.7.2014.

  Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti. Izbranemu raziskovalnemu projektu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja projekta na tem razpisu.
   
 2. Izbor raziskovalnih projektov

  10.1. - I. faza
  Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.

  Občasno strokovno telo pripravi predlog seznama projektov, ki se uvrstijo v II. fazo izbora (kategorija A; glej točko 7 javnega razpisa) ter predlog seznama projektov, ki se zavrnejo po I. fazi izbora (kategorija B) in ju posreduje v obravnavo ZSA.

  ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama projektov kategorije A, ki se uvrstijo v II. fazo izbora prijav, in predlog seznama projektov kategorije B, ki se zavrnejo po I. fazi izbora. Predlog sklepa posreduje v odločitev direktorju agencije. Upravni odbor agencije odloči o ugovoru zoper sklep o izboru raziskovalnih projektov po I. fazi razpisa.

10.2. - II. faza
Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov po drugem krogu ocenjevanja in ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Upravni odbor agencije odloči o ugovoru zoper sklep o izboru raziskovalnih projektov.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav - I. faza

  11.1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom

  Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2013-I na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega projekta).

  Prijave morajo biti oddane do vključno 30.9.2013 do 12.00 ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

  Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal ARRS eObrazci do 30.9.2013, do 12. ure.

  11.2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa

  V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal agencije eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe RO in vodje raziskovalnega projekta in žigom RO.

Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - RAZPIS ZA PROJEKTE" in obvezno oznako prijave (ARRS-RPROJ-JR/2013-I /..., z oznako vede na ovojnici (prepišite vedo iz točke 7 prijavnega obrazca) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal ARRS eObrazci do 30. 9. 2013, do 12. ure in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 30.9.2013, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 30.9.2013 (poštni žig).

11.3. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 11.1. – z digitalnim podpisom; točka 11.2. – brez digitalnega podpisa) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav

  Komisija za odpiranje prijav bo 2.10.2013, ob 10.00 uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

  Prijavitelji bodo o izboru projektov po I. fazi izbora obveščeni predvidoma do konca januarja 2014. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov po zaključku II. faze izbora, predvidoma v maju 2014.
   
 3. Način, oblika in rok za predložitev prijav - II. faza

  Postopek oddaje prijav bo podoben postopku v I. fazi. Prijavitelji, ki se bodo uvrstili v II. fazo, bodo o načinu, obliki in roku predložitve prijavnih vlog pisno obveščeni.
   
 4. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

  15.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

15.2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma na telefonski številki 400 5960 (ga. Vanja Rodič, ga. Almira Bremec, ga. Alja Kastelic Primc, ga. Mateja Gašpirc in ga. Tina Valenci).

Številka: 6316-6/2013-1
Datum: 2. 8. 2013

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 65/2013, z dne 02.08.2013.

Razpisna dokumentacija: