Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 7. in 9. člena Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/2006; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik)), in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec) s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci. Prijavo odda slovenski raziskovalec, ki bo sodeloval s tujim raziskovalcem ((v nadaljnjem besedilu: prijavitelj-raziskovalec).
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije ali fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce, ki bi sodelovali z raziskavami s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci. Tuji raziskovalec mora biti tuj ali slovenski državljan, ki najmanj pet let živi in deluje v tujini.
   
 4. Cilj javnega razpisa
  Cilj razpisa je, da prijavitelj s tujim raziskovalcem pri skupnem raziskovalnem delu doseže tako kvalitetne raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju.
   
 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  Za (so)financiranje sodelovanja tujih raziskovalcev v posamezni raziskovalni organizaciji mora prijavljeni program dela kumulativno izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
  • tuji raziskovalec mora raziskovati v slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni organizaciji na ozemlju Republike Slovenije brez prekinitev vsaj tri mesece, pri čemer se sodelovanje tujega raziskovalca na konferencah ali znanstvenih srečanjih ne šteje za prekinitev;
  • v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji raziskovalec vsaj dve predavanji s tematiko s področja opravljanih raziskav, ki sta časovno ločeni najmanj mesec dni.

Na tem razpisu ne morejo biti izbrani tuji raziskovalci oz. raziskovalne skupine, ki so bili v zadnjih štirih letih izbrani na javnem razpisu za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine.

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Tuje raziskovalce se ocenjuje po naslednjih kazalcih:
  • statusna odličnost,
  • odličnost publikacij,
  • odličnost pri citacijah,
  • program dela.

Merila statusne odličnosti so:

 • Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev v financiranje) in druge prestižne nagrade,
 • članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti;
 • redni profesor ali profesor Emeritus;
 • glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike;
 • glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva;
 • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike;
 • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.

Merila odličnost publikacij so:

 • skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
 • znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
 • (so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi;
 • objave preko 100 člankov v SCI revijah.

Merila odličnost pri citacijah so:

 • naveden med citacijskimi klasiki po ISI;
 • število citatov;
 • najbolj citirani članki.

Merila programa dela so:

 • pomen za raziskovalno skupino (RS), ki gosti tujega raziskovalca;
 • pomen za raziskovalno organizacijo, ki gosti tujega raziskovalca;
 • pomen za Slovenijo.

Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni njihove prioritete. Natančen opis meril je v poglavju H Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), št. 6319-1/2010-1 z dne 31.3.2010. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje tujih raziskovalcev sprejme Upravni odbor agencije.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje sodelovanja tujih raziskovalcev
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 184.000 EUR. Realizacija javnega razpisa je vezana na sprejem in zagotovitev sredstev v finančnem načrtu agencije za leto 2011. Razpisna sredstva so namenjena za (so)financiranje največ 8 (osmih) tujih raziskovalcev. Pri dodelitvi sredstev za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine se upošteva naslednji okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah:
 
Znanstvene vede %
Naravoslovno-matematične vede 25,0
Tehniške vede 25,0
Medicinske vede 12,5
Biotehniške vede 12,5
Družboslovje 12,5
Humanistika 12,5
SKUPAJ 100

Praviloma iz istega naravoslovno-matematičnega oz. tehniškega področja ne bo izbran več kot en uveljavljeni tuji raziskovalec.

Agencija sofinancira sodelovanje tujih raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za plačilo njihovega raziskovalnega dela in s tem povezanimi stroški, za stroške bivanja v Republiki Sloveniji in za povračilo potnih stroškov iz države bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011.
  Agencija bo (so)financirala sodelovanje tujih raziskovalcev za obdobje 3 (treh) mesecev, začetek tega obdobja pa mora sovpadati s časom izvajanja razpisa.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom

Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-Prijava/Tuji uveljavljeni raziskovalec/2010 na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec). Prijave morajo biti oddane do vključno 17.9.2010 do 12.00 ure.

Prijaviteljem svetujemo, da zaradi možne obremenjenosti strežnika prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali prijavitelj-raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.

Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "NE ODPIRAJ-Razpis za tuje uveljavljene raziskovalce v letu 2011" in obvezno oznako prijave (ARRS-TURAZ-JR/2010/ ……) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci in prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 17.9.2010 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 17.9.2010 do 12. ure (poštni žig).

9.3. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. - oddaja prijave brez digitalnega podpisa - elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2009).

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 21.9.2010 ob 10.00 uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do decembra 2010.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po telefonu (01) 400 5971 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.

 
Številka: 430-45/2010-1
Datum: 18. 5. 2010

Dr. Franci Demšar,
direktor

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 40/2010, z dne 21.05.2010.
 

Priloga: