Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Ta pravilnik je bil v veljavi do 21.01.2011. Od 22.01.2011 velja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prejšnja objava: v veljavi do 27.03.2009.
 


Podatki o predpisu:

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Pravilnik o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine - v veljavi do 21.01.2011
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet)

Ta pravilnik določa (so)financiranje uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec), oblike in način sodelovanja tujih raziskovalcev, pogoje, kriterije, merila ter način spremljanja sodelovanja tujih raziskovalcev.

2. člen

(namen)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) (so)financira sodelovanje tujih raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za plačilo njihovega raziskovalnega dela in za povračilo potnih stroškov iz države bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj z namenom, da le-ti pri skupnem raziskovalnem delu dosežejo tako kvalitetne raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi so-avtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju.

Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja agencija sredstva v višini raziskovalne ure za raziskave kategorije A v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

3. člen

(obdobje sofinanciranja)

Agencija (so)financira sodelovanje tujih raziskovalcev praviloma tri mesece in ne več kot eno leto.

4. člen

(metodologija ocenjevanja prijav)

Na podlagi veljavnega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, zagotovljenih proračunskih sredstev, letne politike ministrstva pristojnega za znanost in usmeritev ministrstva pristojnega za znanost, sprejme direktor agencije metodologijo ocenjevanja prijav za (so)financiranje tujih raziskovalcev.

5. člen

(nevtralna slovnična oblika)

V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

6. člen

(uradna oseba)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

7. člen

(javni razpis)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

8. člen

(prijavitelj)

Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce, ki bi sodelovali z raziskavami s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci (v nadaljnjem besedilu: kandidat za tujega raziskovalca). Tuj raziskovalec je tuj državljan, ki živi in deluje v tujini, slovenski državljan, ki daljše obdobje najmanj pet let živi in deluje v tujini ter tuj državljan, ki je slovenskega rodu in najmanj pet let živi in deluje v tujini. Prijavo mora sopodpisati tuji raziskovalec.

Prijavitelj mora predlogu kandidata za tujega raziskovalca predložiti tudi:

 • okvirni program sodelovanja tujega raziskovalca, ki temelji na določbah 21. člena tega pravilnika,
 • navedbo slovenskega(ih) raziskovalca(ov), s katerim(i) bo tuji raziskovalec sodeloval pri raziskavah in
 • navedbo vrste publikacije (pet revij), s katero bo predvidoma dosežena objava skupnih rezultatov s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem .

Pri predlaganju kandidatov za tuje raziskovalce mora prijavitelj upoštevati pogoje, kriterije in merila, določene s tem pravilnikom.

II. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA

9. člen

(objava razpisa)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

10. člen

(vsebina razpisa)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

11. člen

(razpisna dokumentacija)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

12. člen

(razpisni rok)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

13. člen

(oblika prijave)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

14. člen

(pravočasna prijava)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

15. člen

(potrditev prijave)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

16. člen

(komisija za odpiranje prijav)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

17. člen

(odpiranje prijav)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

18. člen

(popolna prijava in dopolnitev prijave)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

19. člen

(upravičena prijava)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

20. člen

(prijave posredovane v evalvacijski postopek)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

III. POGOJI, KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR TUJIH RAZISKOVALCEV

21. člen

(pogoji za sofinanciranje)

Za (so)financiranje sodelovanja tujih raziskovalcev v posamezni raziskovalni organizaciji morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji splošni pogoji (v nadaljnjem besedilu: pogoji):

 • tuji raziskovalec mora raziskovati v slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni organizaciji na ozemlju Republike Slovenije brez prekinitev vsaj tri mesece pri čemer se sodelovanje tujega raziskovalca na konferencah ali znanstvenih srečanjih ne šteje za prekinitev;
 • rezultat skupnega raziskovalnega dela tujega raziskovalca s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem morajo biti tako kvalitetni, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnost (impact factor) na svojem področju;
 • v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji raziskovalec vsaj dve predavanji s tematiko s področja opravljanih raziskav, ki sta časovno ločeni najmanj mesec dni.

22. člen

(kriteriji za ocenjevanje tujih raziskovalcev)

Za (so)financiranje tujih raziskovalcev morajo tuji raziskovalci izpolnjevati najmanj dva izmed naslednjih treh minimalnih kriterijev za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: kriteriji):

 • statusna odličnost;
 • odličnost publikacij;
 • odličnost pri citacijah.

23. člen

(merila)

Merila kriterija statusne odličnosti so:

 • Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev v financiranje) in druge prestižne nagrade,
 • članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti;
 • redni profesor ali profesor Emeritus;
 • glavni urednik (Editor in chieff) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike; glavni urednik (Editor in chieff) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva;
 • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike;
 • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.

Merila kriterija odličnost publikacij so:

 • skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
 • znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
 • (so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi;
 • objave preko 100 člankov v SCI revijah.

Merila kriterija odličnost pri citacijah so:

 • naveden med citacijskimi klasiki po ISI;
 • število citatov;
 • najbolj citirani članki.

Metodologija ocenjevanja prijav s kvantitativnimi merili in načinom določanja višine sredstev za (so)financiranje tujega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: metodologija) je sestavni del razpisne dokumentacije. Tuje raziskovalce se razvrsti glede na kumulativno število točk na podlagi posameznega kriterija.

IV. EVALVACIJSKI POSTOPEK IN IZBOR

24. člen

(strokovno telo)

Evalvacijski postopek vodi začasno strokovno telo (v nadaljnjem besedilu: strokovno telo), ki ga na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (Uradni list RS, št. 123/03) imenuje znanstveni svet agencije.

25. člen

(sklep)

Strokovno telo na podlagi pogojev, kriterijev in meril v roku tridesetih dni od dneva prejema dokumentacije iz 20. člena tega pravilnika, pripravi finančno ovrednoten predlog prednostne liste tujih raziskovalcev in ga posreduje v obravnavo znanstvenemu svetu agencije.

***************************************

Drugi odstavek preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

26. člen

(obvestilo)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

V. PRITOŽBENI POSTOPEK

27. člen

(razlogi za vložitev pritožbe)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

28. člen

(dokončna odločitev)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

VI. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA TUJIH RAZISKOVALCEV

29. člen

(pogodba)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

30. člen

(odprava pogodbenih pomanjkljivosti)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

VII. SPREMLJANJE SODELOVANJA TUJIH RAZISKOVALCEV

31. člen

(pogodbene obveznosti)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

32. člen

(odstop od pogodbe)

***************************************

Prvi in drugi odstavek prenehata veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

Če namen in cilj programa sodelovanja tujega raziskovalca nista dosežena v pogodbenem roku oziroma roku, podaljšanem za šest mesecev brez zagotovila finančnih sredstev agencije, je izvajalec dolžan vrniti 50% izplačanih sredstev.

VIII. KONČNA DOLOČBA

33. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.