Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 7. in 9. člena Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/2006; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2010
 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec) s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce, ki bi sodelovali z raziskavami s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci (v nadaljnjem besedilu: kandidat za tujega raziskovalca). Tuj raziskovalec je tuj državljan, ki živi in deluje v tujini, slovenski državljan, ki daljše obdobje najmanj pet let živi in deluje v tujini ali tuj državljan, ki je slovenskega rodu in najmanj pet let živi in deluje v tujini.
   
 4. Cilj javnega razpisa
  Cilj razpisa je, da prijavitelj s tujim raziskovalcem pri skupnem raziskovalnem delu doseže tako kvalitetne raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju.
   
 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  Za (so)financiranje sodelovanja tujih raziskovalcev v posamezni raziskovalni organizaciji mora prijavljeni program dela kumulativno izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
  • tuji raziskovalec mora raziskovati v slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni organizaciji na ozemlju Republike Slovenije brez prekinitev vsaj tri mesece, pri čemer se sodelovanje tujega raziskovalca na konferencah ali znanstvenih srečanjih ne šteje za prekinitev;
  • predvideni rezultati skupnega raziskovalnega dela tujega raziskovalca s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem morajo biti tako kvalitetni, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnost (impact factor) na svojem področju;
  • v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji raziskovalec vsaj dve predavanji s tematiko s področja opravljanih raziskav, ki sta časovno ločeni najmanj mesec dni.

Na tem razpisu ne morejo biti izbrani tuji raziskovalci oz. raziskovalne skupine, ki so bili v zadnjih štirih letih izbrani na javnem razpisu za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine.

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Za (so)financiranje tujih raziskovalcev morajo tuji raziskovalci izpolnjevati najmanj dva izmed naslednjih treh minimalnih kriterijev za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: kriteriji):
  • statusna odličnost,
  • odličnost publikacij,
  • odličnost pri citacijah.

Merila kriterija statusne odličnosti so:

 • Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev v financiranje) in druge prestižne nagrade,
 • članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti;
 • redni profesor ali profesor Emeritus;
 • glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike;
 • glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva;
 • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike;
 • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.

Merila kriterija odličnost publikacij so:

 • skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
 • znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
 • (so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi;
 • objave preko 100 člankov v SCI revijah.

Merila kriterija odličnost pri citacijah so:

 • naveden med citacijskimi klasiki po ISI;
 • število citatov;
 • najbolj citirani članki.

Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni njihove prioritete. Natančen opis meril je v poglavju H Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 št. 6319-5/2008-1 z dne 3.3.2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA z dne 16.3.2009 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija). Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik. Oba navedena dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije. Sklep o izboru prijav za (so)financiranje tujih raziskovalcev sprejme Upravni odbor agencije.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje sodelovanja tujih raziskovalcev
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 184.000 EUR. Realizacija javnega razpisa je vezana na sprejem in zagotovitev sredstev v finančnem načrtu agencije za leto 2010. Razpisna sredstva so namenjena za (so)financiranje največ 8 (osmih) tujih raziskovalcev. Pri dodelitvi sredstev za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine se upošteva naslednji okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah:

 

Znanstvene vede %
Naravoslovno-matematične vede 25,0
Tehniške vede 25,0
Medicinske vede 12,5
Biotehniške vede 12,5
Družboslovje 12,5
Humanistika 12,5
SKUPAJ 100

Praviloma iz istega naravoslovno-matematičnega oz. tehniškega področja ne bo izbran več kot en uveljavljeni tuji raziskovalec.

Agencija (so)financira sodelovanje tujih raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za plačilo njihovega raziskovalnega dela in za povračilo potnih stroškov iz države bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj. Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja agencija sredstva v višini raziskovalne ure za raziskave kategorije A v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010.
  Agencija bo (so)financirala sodelovanje tujih raziskovalcev za obdobje 3 (treh) mesecev, začetek tega obdobja pa mora sovpadati s časom izvajanja razpisa.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
  Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2010" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije do 16.9.2009, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 16.9.2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava za enega tujega raziskovalca.

Prijava na javni razpis mora vsebovati dva izvoda v celoti izpolnjenega, podpisanega in žigosanega prijavnega obrazca ARRS-TURAZ-01/2010. Obrazec, poimenovan kot ARRS-TURAZ-01-2010-Pr (s končnico .doc oz. .pdf), kjer je Pr priimek tujega raziskovalca, mora najkasneje 16.9.2009 do 12. ure kot priponka prispeti tudi po elektronski pošti na naslov razpis-turaziskovalci10@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v Wordovem formatu). Elektronske prijave (obrazci) morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila prijavitelju.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 18.9.2009 ob 10.00 uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 4.12.2009.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje.

  Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po telefonu (01) 400 5971 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.


Številka: 430-48/2009-1
Datum: 24.4.2009

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 33/2009, z dne 30.04.2009.

Priloge: