Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 7 in 9. člena Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/2006) ter v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo) in Usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pripravo javnega razpisa za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2007 št. 630-4/2007/1 z dne 21.3.2007, ki jih je izdal minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Metodologije št. 430-30/2007-1 z dne 6.4. 2007, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2007
 

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa:
  Predmet javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec) s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci, z namenom, da le-ti pri skupnem raziskovalnem delu dosežejo tako kvalitetne raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju.

  Agencija (so)financira sodelovanje tujih raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za plačilo njihovega raziskovalnega dela in za povračilo potnih stroškov iz države bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj.

  Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja agencija sredstva v višini raziskovalne ure za raziskave kategorije A v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.
   
 3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa:
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša: 176.932 EUR, kar predstavlja (so)financiranje osmih raziskovalcev.
   
 4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce, ki bi sodelovali z raziskavami s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci (v nadaljnjem besedilu: kandidat za tujega raziskovalca). Tuj raziskovalec je tuj državljan, ki živi in deluje v tujini, slovenski državljan, ki daljše obdobje najmanj pet let živi in deluje v tujini ter tuj državljan, ki je slovenskega rodu in najmanj pet let živi in deluje v tujini.
   
 5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
  Za (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v posamezni raziskovalni organizaciji morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
  • tuji raziskovalec mora raziskovati v slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni organizaciji na ozemlju Republike Slovenije brez prekinitev vsaj tri mesece, pri čemer se sodelovanje tujega raziskovalca na konferencah ali znanstvenih srečanjih ne šteje za prekinitev;
  • rezultati skupnega raziskovalnega dela tujega raziskovalca s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem morajo biti tako kvalitetni, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju;
  • v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji raziskovalec vsaj dve predavanji s tematiko s področja opravljanih raziskav, ki sta časovno ločeni najmanj mesec dni.

   Natančnejši pogoji za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2007 št. 430-30/2007-1 z dne 6.4. 2007 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in v Pravilniku o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/2006; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Oba navedena dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije.

   Prijava na javni razpis mora vsebovati:
  • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-TURAZ -01/2007 – Prijavna vloga za (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalcev iz tujine

   Upoštevale se bodo samo prijave izpolnjene na prijavnem obrazcu.)

 

 1. Kriteriji in merila za izbiro prijav za (so)financiranje:

  Za (so)financiranje tujih raziskovalcev morajo tuji raziskovalci izpolnjevati najmanj dva izmed naslednjih treh minimalnih kriterijev za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: kriteriji):
  • statusna odličnost;
  • odličnost publikacij;
  • odličnost pri citacijah.

   Merila kriterija statusne odličnosti so:
  • Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev v financiranje) in druge prestižne nagrade,
  • članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti;
  • redni profesor ali profesor Emeritus;
  • glavni urednik (Editor in chieff) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike;
  • glavni urednik (Editor in chieff) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva;
  • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike;
  • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.

   Merila kriterija odličnost publikacij so:
  • skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
  • znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
  • (so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi;
  • objave preko 100 člankov v SCI revijah.

   Merila kriterija odličnost pri citacijah so:
  • naveden med citacijskimi klasiki po ISI;
  • število citatov;
  • najbolj citirani članki.

Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni njihove prioritete. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik.

 

 1. Kdo odloča o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep:
  Sklep o izboru prijav za (so)financiranje tujih raziskovalcev sprejme Upravni odbor agencije. Upravni odbor odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav.
   
 2. Obdobje (so)financiranja:
  Agencija bo (so)financirala sodelovanje tujih raziskovalcev 3 mesece. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1.7. 2007. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1.7. 2007 do 31.12.2007.
   
 3. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
  1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-turaziskovalci07@arrs.si in v dveh izvodih v tiskani obliki na naslov agencije.
  2. Pisne prijave z oznako: "Ne odpiraj - Razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2007" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavno vlogo mora prispeti na naslov agencije do vključno petka 1. junija 2007 do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi ovojnica s prijavno vlogo, ki je oddana priporočeno na pošti na naslov agencije najkasneje do 1. junija 2007 do 12 ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako "Ne odpiraj – Razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2007", je lahko le ena prijava. Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-turaziskovalci07@arrs.si do vključno petka 1. junija 2007 do 12. ure.
   Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
  3. V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
  4.  Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
    
 4. Datum odpiranja prijav za (so)financiranje:
  Odpiranje prijav bo dne 5. junija ob 10.00 v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
   
 5. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni do petka 29. junija 2007.
   
 6. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro do vključno petka 1. junija do 12. ure v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana ali na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/)
   
 7. Dodatne informacije: Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri g. Blažu Golobu, tel. (01) 478 -4734, e-pošta blaz.golob@gov.si ali ga. Gabrijeli Kavčič, tel. (01) 478-4651, e-pošta gabrijela.kavcic@arrs.si.

Dr. Franci Demšar
Direktor

Številka: 430-30/2007-2

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 38/2007, z dne 26.04.2007.

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci: