Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Na podlagi 22. člena in v povezavi z 28. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter skladno s 5. členom Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006 je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep o objavi

Metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2007

A. SPLOŠNO

Cilj te metodologije je pregledno opisati ocenjevalne postopke in tako pomagati prijaviteljem pri pripravi kvalitetnih predlogov prijav na javne razpise, da se doseže (so)financiranje odličnih uveljavljenih raziskovalcev iz tujine.

Metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2007 (v nadaljevanju: metodologija) temelji na Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pripravo javnega razpisa za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2007 (v nadaljevanju: usmeritve ministrstva), na določbah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1) ter na določbah pravilnikov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ( v nadaljevanju: ARRS), ki opredeljujejo evalvacijske pogoje, kriterije, kazalce za ocenjevanje ter evalvacijska telesa, ki izvajajo evalvacijske postopke.

Metodologija podrobneje opredeljuje elemente ocenjevanja, kriterije in kazalce ter določa merila za ocenjevanje prijav, določa način ocenjevanja ter izračun sredstev za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine.

V postopku ocenjevanja kot ocenjevalna telesa sodelujejo občasna strokovna telesa in recenzenti, ki jih opredeljujejo Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006 in Pravilnik o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/2006).

Recenzente imenuje občasno strokovno telo. Naloga strokovnih teles in recenzentov je izdelava ocene za posamično prijavo, prispelo na javni razpis, skladno s to metodologijo. Vsako prijavo se oceni na podlagi sprejetih elementov ocenjevanja.

Občasno strokovno telo, ki bo v letu 2007 sodelovalo v postopkih ocenjevanja prijav za uveljavljene raziskovalce iz tujine ima mandat le za izvedbo ocenjevalnega postopka v okviru objavljenega javnega razpisa.

Rezultat dela občasnega strokovnega telesa v okviru ocenjevalnega postopka je izdelava predloga finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav, obravnavanih v ocenjevalnem postopku.

B. ELEMENTI OCENJEVANJA IN OBLIKOVANJE PREDLOGA PREDNOSTNIH SEZNAMOV OCENJENIH PRIJAV

UVELJAVLJENI RAZISKOVALCI IZ TUJINE

  1. Elementi ocenjevanja in skupna ocena

Skupna ocena (ocena B) posamezne prijave za sofinanciranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v nadaljevanju: prijava) je sestavljena iz ocene recenzentov.

Oceno recenzentov sestavljajo ocene B1 , B2, B3, in B4. B1 je ocena za statusno odličnost. Elementi ocenjevanja statusne odličnosti so: Nobelova nagrada , (takojšnja uvrstitev v financiranje) in druge prestižne nagrade, članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti; redni profesor ali profesor Emeritus; glavni urednik (Editor in chieff) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike oziroma znanstveni urednik knjižne serije pri uveljavljeni mednarodni založbi; glavni urednik (Editor in chieff) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva in za humanistiko revij, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska baza; član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike oziroma član uredniškega odbora knjižne serije pri uveljavljeni mednarodni založbi; član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva in za humanistiko revij, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska baza podatkov.

B2 je ocena za odličnost publikacij. Elementi ocenjevanja odličnost publikacij so: skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem ali nagrajencem druge prestižne nagrade; znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20 ali objave v prvih dveh revijah z najvišjim faktorjem vpliva na področju po Web of Science oz. za humanistiko v najboljših humanističnih revijah; (so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi; objave preko 100 člankov v SCI, SSCI revijah in v revijah, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska baze podatkov in druga mednarodna bibliografska baza podatkov za humanistiko.

B3 je ocena za odličnost pri citacijah Elementi ocenjevanja odličnosti pri citacijah so: naveden med citacijskimi klasiki po ISI; število citatov kandidata za tujega raziskovalca za objave v obdobju zadnjih deset let (1997 – vključno 2006) iz baze Web of Science Dela, ki se citirajo v tem obdobju so lahko objavljena tudi prej; tri najbolj citirana znanstvena dela, nastala v zadnjih desetih letih. . Pri humanistiki se upošteva odmevnost in način odmevnosti del uveljavljenega raziskovalca iz tujine, ki jih navede prijavitelj v prijavni vlogi.

B4 je ocena za predlog programa dela.

Prijave za uveljavljene raziskovalce iz tujine se oceni na podlagi prijavne vloge za sofinanciranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (obrazec: ARRS-TURAZ-01/2007). Recenzenti ocenijo prijavo na ta način, da izpolnijo ocenjevalni obrazec (obrazec: ARRS-TURAZ-02/2007), ki vsebuje številčno oceno za ocenjevalna elementa (kazalec).

Elementi ocenjevanja za oceno recenzentov so določeni v Tabeli.

Tabela: Uveljavljeni tuji raziskovalci

Tabela: ocene za posamezne elemente ocenjevanja

 

ELEMENT OCENJEVANJA OCENA TOČKE VIR
  B 36  
statusna odličnost B1 10  
Nobelova nagrada     ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 9
Druge prestižne nagrade   do 10 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 9
članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti   3 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 10
redni profesor ali profesor Emeritus   2 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 11
glavni urednik (Editor in chief) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike oziroma znanstveni urednik knjižne serije pri uveljavljeni mednarodni založbi   4 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 12
glavni urednik (Editor in chief) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva in za humanistiko revij, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska baza   2 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 12
član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike oziroma član uredniškega odbora knjižne serije pri uveljavljeni mednarodni založbi   2 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 12
član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva in za humanistiko revij, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska baza podatkov   1 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 12
odličnost publikacij B2 9 B2 9  
skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem ali z nagrajencem drugih prestižnih nagrad   do 4 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 16
znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20 ali objave v prvih dveh revijah z najvišjim faktorjem vpliva na področju po Web of Science oz. za humanistiko v najboljših humanističnih revijah   2 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 17
(so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi   1 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 18
objave preko 100 člankov v SCI, SSCI revijah, v revijah, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska baze podatkov in druga mednarodna bibliografska baza podatkov za humanistiko   2 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 19
odličnost pri citacijah1(humanistika) B3 8 (0-8)  
naveden med citacijskimi klasiki po ISI   4 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 15
število citatov v zadnjih 10. letih   2 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 14
tri najbolj citirana znanstvena dela v zadnjih 10. letih   2 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 13
program dela B4 1-9 ARRS-TURAZ-01/2007, tč. 19

  

 

  1. Predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav Po opravljenem točkovanju in prejeti oceni recenzentov, strokovno telo pregleda ocene. Član strokovnega telesa je tudi predstavnik iz področja interdisciplinarnih raziskav. Če strokovno telo na podlagi lastnega poznavanja vsebine meni, da ocena ni korektna, lahko pozove recenzente k dodatni utemeljitvi ocene. Utemeljitev lahko recenzent poda pisno ali ustno na panelni razpravi, ki jo organizira strokovno telo. Strokovno telo nato tuje raziskovalce razvrsti glede na doseženo komulativno število točk. Število doseženih točk pri ocenjevanju je 36. Minimalno število točk potrebnih za obravnavo vloge je 8.

    V skladu z usmeritvami ministrstva (določen znesek na kandidata, določena višina sredstev po vedah) se v financiranje sprejmejo tisti kandidati, ki dosežejo največje število točk znotraj posamezne vede.

    Rezultat strokovnega telesa je sprejem predloga finančno ovrednotenega seznama uveljavljenih raziskovalcev iz tujine.
     

C. SPREJEMANJE METODOLOGIJE TER OCENJEVALNI LISTI

V skladu s 5. členom Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006 so znanstvenoraziskovalni sveti ved in znanstvenoraziskovalni svet za interdisciplinarnost pripravili predlog Metodologije ocenjevanja prijav za uveljavljene raziskovalce iz tujine v letu 2007, ki jo je Znanstvenoraziskovalni svet ARRS uskladil na svoji seji dne 01.03.2007, Upravni odbor ARRS pa se je z njo seznanil na svoji seji dne 6.4. 2007.

To metodologijo se objavi na spletnih straneh ARRS.

Ocenjevalni list (obrazec: ARRS-TURAZ-02/2007) je kot priloga sestavni del te metodologije.

Številka: 430-30/2007-1
Datum: 6.4. 2007
 


1Pri humanistiki se upošteva odmevnost in način odmevnosti del uveljavljenega raziskovalca iz tujine, ki jih navede prijavitelj. Ta element se oceni s skupno oceno od 0 do 8.