Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2010

Obveščamo vas, da je Upravni odbor Javne Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) na podlagi 12. in 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1 in 112/07), pete alineje 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 3/09 in št. 23/09 - Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti), Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v obdobju 2009 do 2013 št. z dne 20.8.2009, Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« št. 430-112/2009 z dne 9.11.2009, Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2010 (Uradni list RS, št. 31/2010) ter predloga liste projektov, oblikovanega s strani Programskega sveta CRP z dne 30.8.2010 na svoji 11. redni seji, dne 15.9.2010, pod 4. točko potrdil izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" v letu 2010 s Sklepom št.: 430-36/2010-473 o izbiri raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« v letu 2010. Posamezni sofinancerji izbranih projektov so potrdila izbor projektov v obliki 19 ločenih Delnih sklepov, ki vključujejo samo projekte, ki se financirajo iz sredstev posameznega sofinancerja.

Prilogi:

 • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013" v letu 2010
 • Seznam prijav:
  • CRP_KS_rezultati_10.xls (format Excel, 123KB)
    
  • List 1: Seznam izbranih in neizbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
  • List 2: Seznam projektov z obsegom sredstev po sofinancerjih