Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 9. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09) v zvezi z 12. in 14. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06-ZDru-1/112/07) in Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)(Uradni list RS, št. 3/09), na podlagi Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije" (430-112/2009 z dne 9.11.2009) in soglasij vseh udeležencev javnega razpisa objavlja

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2010

I. Naziv in naslov udeležencev javnega razpisa:

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, 1000 Ljubljana in
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana
 • Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana
 • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, Gregorčičeva ulica 25-25a, 1000 Ljubljana
 • Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana
 • Statistični urad RS, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

II. Predmet razpisa

Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" v letu 2010 (v nadaljevanju: Javni razpis "CRP KS 2010") je izbor raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in drugim relevantnim akterjem za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja.

Razpis temelji na Strategiji razvoja Slovenije (SRS), ki je krovna nacionalna razvojna strategija in predstavlja okvir za določitev vsebinskih prioritet Javnega razpisa "CRP KS 2010", ter drugih dokumentih razvojnega načrtovanja.

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami udeležencev razpisa v okviru petih težišč CRP KS, ki ustrezajo petim razvojnim prioritetam SRS, in sicer:

Težišče 1: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast

Težišče 2: Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

Težišče 3: Učinkovita in cenejša država

Težišče 4: Moderna socialna država in večja zaposlenost

Težišče 5: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

Razpisani tematski sklopi, katerih pokritost je odvisna od predlogov in proračunskih zmožnosti udeležencev, predstavljajo vsebinski okvir za razpisane teme, ki pokrivajo skupne vsebine in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP, in imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP, sledijo osnovnim ciljem SRS in razvojnim politikam in programom v okviru programsko usmerjenega proračuna.

Razpisani tematski sklopi in teme

Težišče 1: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast

Tematski sklop 1.1. Ekonomska in fiskalna politika

Št. teme: 1.1.1.
Naslov teme: Izgradnja simulacijskega modela za davek od dohodkov pravnih oseb
Cilji:
Projekt se navezuje na potrebo po vzpostavitvi celovitega modela za ocenjevanje učinkov davčnih vzpodbud in investicijskih vlaganj v slovenskem gospodarstvu, ki bo temeljil na obstoječih empiričnih podatkih slovenskih podjetij. Cilj je poiskati odgovor na vprašanje, ali davčne vzpodbude vplivajo na raven investiranja slovenskih podjetij in če, kakšen je ta vpliv. V raziskovalnem projektu naj bi se obdelal tudi učinek polne ukinitve splošne investicijske olajšave in prehod na olajšavo za R&R, vključno z regijsko olajšavo za R&R.

Št. teme: 1.1.2.
Naslov teme: Vloga trgovine z živili v razvoju slovenskega kmetijstva in živilstva ter formiranje cen hrane
Cilji:

 • Opredeliti temeljne značilnosti razvoja slovenske trgovine z živili po vstopu Slovenije v EU in jih primerjati z značilnostmi v razvitih članicah EU,
 • Ugotoviti stopnjo povezanosti in soodvisnosti trgovine, živilsko predelovalne industrije in pridelave osnovnih kmetijskih proizvodov (tržni, ekonomski in pravni vidik) z analizo ključnih dejavnikov,
 • Proučiti cenovne relacije med kmetijskimi pridelovalci, predelovalci in trgovino,
 • Opredeliti možnosti vertikalnega organiziranja,
 • Opredeliti usmeritve in ukrepe za vzpostavljanje dolgoročnih in uravnoteženih poslovnih odnosov znotraj prehranske verige s poudarkom na trgovini,
 • Predlagati ukrepe za izboljšanje cenovne konkurenčnosti slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov.

Št. teme: 1.1.3.
Naslov teme: Optimizacija kakovosti podatkov in resursov v uradnih anketah
Cilji:

 • raziskati, katera kombinacija načinov kontaktiranja in kateri način anketiranja sta najbolj optimalna;
 • ugotoviti, ali je potrebno za različne vzorčne enote znotraj posamezne ankete uporabiti različne kombinacije načinov kontaktiranja in anketiranja, ter raziskati, kako določiti optimalno kombinacijo;
 • raziskati, kako lahko informacije o izpolnjevanju vprašalnika pripomorejo k izboljšanju urejanja podatkov in kaj informacije, pridobljene v procesu urejanja podatkov, povedo o izpolnjevanju vprašalnika in merskih napakah;
 • ugotoviti, ali je potrebno za različne vzorčne enote znotraj posamezne ankete uporabiti različne pristope k urejanju podatkov, ter raziskati, kako določiti optimalno kombinacijo.

Št. teme: 1.1.4.
Naslov teme: Makroekonomski učinki zelene davčne reforme
Cilji:

 • oblikovanje različnih scenarijev povišanja dajatev na rabo energije (kot so trošarine in CO2 taksa) in na drugi strani zmanjševanje drugih dajatev ter usmerjanje prihodkov iz ETS emisijskega trgovanja;
 • makroekonomski učinki različnih scenarijev (vpliv na gospodarsko rast, zaposlenost, inflacijo, konkurenčnost) in okoljski učinki (vpliv na zmanjševanje emisij in energetske intenzivnosti);
 • z analizo različnih scenarijev in njihovih makroekonomskih učinkov indentificirati najučinkovitejšo kombinacijo politik za doseganje ciljev na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

Št. teme: 1.1.5.
Naslov teme: Ocena obsega sive ekonomije in ukrepi za njeno zmanjšanje
Cilji:

 • oblikovati in predstaviti uporabo ene ali dveh uveljavljenih metod za ocenjevanje obsega sive ekonomije in jo aplicirati na Slovenijo (opis uporabljenih podatkov in njegovih virov, način izračuna obsega itd.), s čimer se zagotovi ponovljivost ocene,
 • oceniti obseg sive ekonomije v Sloveniji s pomočjo ene ali dveh metod ocenjevanja sive ekonomije v 2009 in 2010,
 • oblikovati predloge za konkretne ukrepe za zmanjševanje sive ekonomije.

Št. teme: 1.1.6.
Naslov teme: Učinkovitost vladnih protikriznih ukrepov na strani ponudbe
Cilji:

 • oceniti, kako posamezni ukrepi vplivajo na prodajo, izvoz, zaposlenost, likvidnost in solventnost podjetij, prejemnikov ukrepov,
 • ugotoviti, kateri ukrepi dajejo (so dali) ustrezne učinke in kateri ne, ter raziskati vzroke za njihovo (ne)učinkovitost,
 • ugotoviti, kakšni ukrepi bi bili še potrebni, glede na ugotovitve (ki izhajajo iz druge alineje), razpoložljive proizvodne potenciale in njihovo stopnjo izkoriščenosti ter glede na razvojno perspektivnost.

Št. teme: 1.1.7.
Naslov teme: Vrednote v odnosu do družbenega razvoja
Cilji:

 • ugotoviti, kje je Slovenija v »vrednotnem zemljevidu« sveta, katere vrednote podpirajo in katere zavirajo razvoj demokratične kulture in (političnega) odločanja;
 • ugotoviti prioritete, ki jih imajo različne družbene skupine v zvezi z razvojem, ter vrednotne orientacije, ki so posredno in neposredno povezane z razvojem;
 • oblikovati osnove strokovnim in političnim akterjem razvoja za orientacijo razvojnih odločitev.

Tematski sklop 1.2. Poslovno okolje za podjetništvo in konkurenčnost

Št. teme: 1.2.1.
Naslov teme: Izhodišča in predlogi sprememb za izboljšavo izvrševanja določb Zakona o gospodarskih družbah
Cilji:

 • izboljšati praktičen vidik izvrševanja korporacijskih pravic deležnikov v gospodarskih družbah in s tem prispevati k boljšemu delovanju sistema korporacijskega upravljanja
 • izvedba nalog v okviru cilja:
 • priprava pregleda mednarodnih kazenskih določb v korporacijski, kazenski in procesni zakonodaji ter analize učinkovitosti/slabosti posameznih sistemov;
 • izdelava primerjalnega pregleda določb Zakona o gospodarskih družbah z vidika kazenskih sankcij ter oblikovanje predlogov za njihovo dopolnitev oz. morebitno dopolnitev določb v okviru Kazenskega zakonika;
 • oblikovanje predlogov procesnih izboljšav v gospodarskih sodnih postopkih;
 • oblikovanje predloga ločitve kazenskih določb glede na velikost gospodarske družbe.

Št. teme: 1.2.2.
Naslov teme: Raziskava možnosti za vzpostavitev Tehnološko-razvojnega centra »Japonski hub« v Sloveniji za tehnološki področji napredne energetske tehnologije in tehnologije vodenja procesov
Cilji:

 • izdelava variante koncepta povezovanja raziskav, razvoja in aplikacij za tehnologije na specifičnem področju vodenja procesov in za napredne energetske tehnologije,
 • razdelan koncept povezovanja tehnologij vodenja procesov in naprednih energetskih tehnologij,
 • opredeljene pravne oblike, organizacijske strukture in poslovni modeli centra,
 • formiran začetni krog in konzorcij partnerjev na slovenski in na japonski strani, opredeljeni globalni poslovni cilj in specifični poslovni cilji za posamezna področja,
 • izdelan načrt financiranja obratovanja in projektov centra ter konceptualni poslovni in pred investicijski program centra.

Tematski sklop 1.3. Rast in razvoj podjetij

Št. teme: 1.3.1.
Naslov teme: Analiza dejavnikov tujih neposrednih vhodnih investicij v Slovenijo in slovenskih izhodnih investicij s ciljem identificiranja možnih ukrepov za njihovo pospeševanje
Cilji:

 • Analiza regulatorno - političnih dejavnikov in poslovnega okolja v najširšem smislu za vhodne tuje investicije v Slovenijo ter za slovenske izhodne investicije
 • Identifikacija možnosti in usmeritev ekonomske politike za pospeševanje vhodnih in izhodnih neposrednih tujih investicij.

Št. teme: 1.3.2.
Naslov teme: Analiza možnosti celovitega prestrukturiranja lesno predelovalne industrije
Cilji:
Analiza deležnikov v celotni verigi od gozda do produkta ter njihove spodobnosti in zmožnosti za celovito prestrukturiranje. Analiza mora zajeti vse možnosti za večje izkoriščanje domačega lesa kot naravnega vira ter s tem zajeti tudi okoljske vidike in možen prispevek k doseganju okoljskih ciljev na nacionalni ravni, kot tudi ciljev k v okviru prispevka k večji in učinovitejši rabi obnovljivih virov energije. Ključen del projekta naj bo osredotočen na nabor aktivnosti in mehanizmov ter vloge posameznih deležnikov - gozdarji, industrija, znanost, energetika, ministrstva in drugi, v prestrukturiranju lesno predelovalne industrije.

Št. teme: 1.3.3.
Naslov teme: Analiza upravljavcev naprav, od leta 2013 vključenih v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov (ETS), z vidika ogroženosti njihove konkurenčnosti ter stanja tehnologij glede na postavljena merila – benchmark
Cilji:
Potrebno je izdelati analizo položaja upravljavcev naprav iz sektorjev: proizvodnja toplote, cementa, stekla, papirja, apna, aluminija, opeke, mineralne volne, jekla in kemične industrije; ki bodo od leta 2013 vključeni v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov z vidika:

 • pričakovanih količin brezplačnih pravic do emisije z toplogrednimi plini (EU scenarij -20% in -30%)
 • odstopanj od referenčnih vrednosti upravljavcev naprav (kriteriji najboljših razpoložljivih tehnologij)
 • deleža stroška nakupa potrebnih pravic do emisije toplogrednih plinov glede na referenčne vrednosti,(EU scenarij -20% in -30%)
 • vpliva na njihovo konkurenčnost in morebitno gospodarsko ogroženost zaradi stroška nakupa pravic do emisije toplogrednih plinov (EU scenarij -20% in -30%)
 • vpliva možnosti izključitve posameznih upravljavcev naprav na njihovo konkurenčnost in na količino emisijskih kuponov ki jih bo RS podelila na avkciji.

Št. teme: 1.3.4.
Naslov teme: Evalvacija izvajanja politike podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2004-2009 s predlogi novih ukrepov in kazalnikov ter sprememb obstoječih ukrepov in kazalnikov
Cilji:

 • pridobitev poglobljenih podatkov o učinkih dodeljenih državnih in de minimis pomoči
 • primerjava zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov,
 • primerjava poslovne uspešnosti (prihodki, bruto dodana vrednost na zaposlenega,..) prejemnikov sredstev s primerljivimi podjetji (po starosti, po dejavnosti ipd.)
 • zbrati ukrepe in njihove cilje, ki jih dodeljujejo različne institucije za pospeševanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva z različnimi instrumenti (javnofinančni izdatki, davčni viri, posojila, državna poroštva),
 • evalvirati rezultate pospeševanja podjetništva in konkurenčnosti po posameznih ukrepih in po prejemnikih,
 • oblikovati predlog celovitih ukrepov za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti ter načinov merjenja njihove učinkovitosti.
 • vzpostavitev modela kazalnikov za spremljanje ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti

Št. teme: 1.3.5.
Naslov teme: Spremljanje globalnega podjetništva in stanja slovenskega podjetništva
Cilji:

 • raziskava spremljanja globalnega podjetništva z anketo podjetij z reprezentativnim vzorcem (primarni podatki) z različnih vidikov (raziskav odraslega prebivalstva, osebni intervjuji in vprašalnik za nacionalne izvedence s področja podjetništva), kar naj bo kombinirano s sekundarnimi podatki (uveljavljeni mednarodni viri standardiziranih podatkov)
 • raziskava o pomenu in stanju podjetništva v Sloveniji in njegova primerjava z evropskim in svetovnim, s komentarjem temeljnih ugotovitev analiz. Raziskava naj temelji na uradnih statističnih podatkih in njihovi obdelavi ter na primarnem zbiranju podatkov. Rezultati raziskave morajo biti vključeni v uveljavljene mednarodne raziskave ter predstavljeni v obliki treh letnih publikacij.

Št. teme: 1.3.6.
Naslov teme: Proučevanje sinergijskih učinkov povezovanja ribištva in turizma
Cilji:

 • analiza stanja ribištva in turizma
 • povezava tradicionalne dejavnosti ribištva s turistično ponudbo
 • razvoj ribiškega turizma
 • razvoj novih izdelkov in storitev
 • višja dodana vrednost proizvodom ali storitvam
 • predlogi za vzpostavitev sodobne infrastrukture in storitev za povezavo aktivnosti na kopnem in na morju
 • predlogi ribiške ponudbe v turistične namene
 • ohranjanje in spodbujanje tradicionalne obrti ribištva

Št. teme: 1.3.7.
Naslov teme: Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju
Cilji:

 • sistemska analiza potencialov razvoja podjetništva na podeželju v RS
 • možnosti razvijanja podjetniških dejavnosti na podeželju s poudarkom razvoja le-teh na kmetijah
 • oblikovanje modelnih scenarijev pri izračunih dohodka na kmetijah z dopolnilno oziroma obrtno dejavnostjo (razvoj tehnološko-ekonomskih modulov za analizo finančnega rezultata dopolnilnih dejavnosti za posamezno vrsto dopolnilne oziroma obrtne dejavnosti, modeliranje, tolmačenje ključnih finančnih kazalnikov za izbrane podjetniške scenarije, oblikovanje ključnih kriterijev glede odločanja za posamezno vrsto dopolnilne oziroma obrtne dejavnosti)

Težišče 2: Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

Tematski sklop 2.1. Znanstveno-raziskovalna dejavnost in visoko šolstvo

Št. teme: 2.1.1.
Naslov teme: Uporaba informacijskih sistemov za povečanje učinkovitosti razvojno-raziskovalnega dela s poudarkom na znanstveno-raziskovalni dejavnosti
Cilji:

Analiza ukrepov in priprava rešitev za povečanje učinkovitosti in družbene relevantnosti znanstveno-raziskovalne dejavnosti:

 • evalvacijski postopki ARRS,
 • uporabnost informacijskih sistemov kot pripomoček poslovnemu sektorju pri iskanju partnerjev iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti

Št. teme: 2.1.2.
Naslov teme: Analiza implementacije bolonjskega procesa v Sloveniji
Cilji:
Primerjava predbolonjskih in pobolonjskih študijskih programov po strukturi in vsebini (med drugim: oblike in način izvajanja programa, pogoji za napredovanje in prehodi med letniki in stopnjami, upoštevanje priznavanja predhodno pridobljenih znanj in usposobljenosti, definiranje učnih dosežkov, upoštevanje interdisciplinarnosti in multidisciplinarnosti pri oblikovanju programa, vpliv spremembe programov na kadrovsko strukturo, profil diplomanta in razlike v kompetencah)

Št. teme: 2.1.3.
Naslov teme: Strokovne podlage za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji
Cilji:
Izdelava scenarijev kadrovskih, organizacijskih, tehnoloških in drugih pogojev za doseganje mednarodnih standardov kakovosti na tem področju.

Št. teme: 2.1.4.
Naslov teme: Analiza izvajanja Resolucije Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa za obdobje 2006-2010
Cilji:

 • evalvacija rezultatov in učinkov implementacije vizije, ciljev, načel in nalog Resolucije Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa iz vidika večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva
 • izdelava strateških razvojnih področij in nacionalnih prioritet za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti v okviru novega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

Tematski sklop 2.2. Tehnologija in informacijska družba

Št. teme: 2.2.1.
Naslov teme: Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva
Cilji:

 • strokovna presoja že razvitih modulov, nadgradnja in posodobitev modulov ter prilagoditev razmeram slovenskega ekološkega kmetijstva po posameznih panogah
 • razvoj novih modulov in dopolnitev obstoječih vsebin modulov v e-obliki namenjeni vseživljenjskemu izobraževanju (npr. ekološko semenarstvo, pridelava in predelava zelišč…)
 • razvoj in dopolnitev protokolov praktičnega usposabljanja za specifične potrebe ciljnih skupin (npr. pridobitev licence svetovalca na področju ekološkega kmetijstva)
 • evalvacija modulov, korekcija in akreditacija modulov kot e-obliko vseživljenjskega izobraževanja
 • razvoj in vzpostavitev prostodostopnega spletnega portala in učnega modula (neformalna oblika e-učenja) iz vsebin ekološke pridelave ter predelave za širšo javnost

Št. teme: 2.2.2.
Naslov teme: Stanje oblikovanja, s poudarkom na industrijskem oblikovanju, kot dela kreativnih industrij in primeri dobre prakse v svetu kot podlaga za krepitev te dejavnosti v Sloveniji
Cilji:

 • vloga industrijskega oblikovanja kot sestavnega dela kreativnih industrij
 • predstavitev stanja industrijskega oblikovanja kot dela kreativnih industrij v Sloveniji
 • predlog konkretnih rešitev za kratkoročno in dolgoročno ugoden razvoj industrijskega oblikovanja (ter kratko tudi ostalih kreativnih industrij) s poudarkom na konkretnih ukrepih in ob upoštevanju pravil državnih pomoči za raziskave, razvoj ter inovacije ter nujnih merljivih ekonomskih učinkov

Št. teme: 2.2.3.
Naslov teme: E-znanje in e-veščine
Cilji:

 • definirati učinkovit življenjski cikel posameznih aktivnosti v fazi pridobivanja, uvajanja/širjenja, uporabe in celotnega vzdrževanja ustreznega nivoja e-znanja in e-veščin v Sloveniji,
 • postavitev modela potrebnih aktivnosti in dejavnosti, ki bi zagotovile ustrezno uvajanje IKT v družbo in zagotavljale oz. ohranjale potrebni nivo e-znanja in e-veščin, ob upoštevanju dinamike spreminjanja IKT tehnologij in tehnoloških ciklov oz. hitrega nastajanja in zastaranja IKT tehnologij.

Št. teme: 2.2.4.
Naslov teme: Vpliv Interneta stvari na družbo, gospodarstvo in okolje
Cilji:

 • raziskava relevantnih tehnoloških vidikov (razpoložljive in porajajoče tehnologije, standardi) interneta stvari,
 • raziskava predvidenih neposrednih in izvedenih področij uporabe in učinkov,
 • raziskava vidikov varnosti in zasebnosti in vpliv na področno zakonodajo,
 • raziskava vpliva na gospodarstvo, infrastrukturo in družbo,
 • raziskava vpliva na okolje in porabo energije.

Št. teme: 2.2.5.
Naslov teme: Uporaba IKT za povečanje učinkovite rabe energije
Cilji:

 • raziskava tehnoloških, okoljskih, energetskih in družbenih vidikov, ki jih prinaša preobrazba mest v pametna in energijsko vzdržna mesta,
 • raziskava tehnoloških, okoljskih, energetskih in družbenih vidikov, ki jih prinaša uvajanje pametnih zgradb,
 • raziskava tehnoloških, okoljskih, energetskih in družbenih vidikov, ki jih prinaša uvajanje porazdeljene proizvodnje in inteligentne porabe energije (smart grids, smart metering,…),
 • raziskava tehnoloških, okoljskih, energetskih in družbenih vidikov, ki jih prinaša uvajanje z IKT tehnologijami podprtega prometa, transporta in logistike ter uvajanje povsem električnih vozil in spremljajoče infrastrukture,
 • raziskava relevantnih zakonodajnih vidikov in poslovnih modelov.

Št. teme: 2.2.6.
Naslov teme: Digitalna agenda kot element strategije EU 2020 in avdiovizualna produkcija
Cilji:

 • analiza aktualnega stanja na področju avdiovizualne produkcije (ključne akterje, dejavnost, distribucijo/potrošnjo, poslovne modele in produkte)
 • oblikovanje modela razvoja avdiovizualne produkcije v prihodnje, zlasti z vidika tistih zakonodajnih in organizacijskih rešitev, ki bi najbolj ugodno vplivale na njeno gospodarsko rast in konkurenčnost

Tematski sklop 2.3. Formalno izobraževanje in usposabljanje

Št. teme: 2.3.1.
Naslov teme: Deregulacija poklicev
Cilji: Predlogi sprememb zakonskih in podzakonskih aktov za deregulacijo poklicev in določitev okvirja poklicev javnega interesa, ki bodo ostali regulirani. Potrebno bi bilo analizirati vse poklice, ki jih reguliramo na nacionalnem nivoju razen nekaterih, ki jih regulira EU (zdravniki, arhitekti, medicinske sestre, babice, veterinarji, zobozdravniki, magistri farmacije). Predvsem bi bilo potrebno določiti okvir poklicev javnega interesa, ki bi ostali regulirani ter predloge za deregulacijo ostalih

Št. teme: 2.3.2.
Naslov teme: Kazalniki družbenega kapitala, kulturnega kapitala in šolskega vzdušja v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov
Cilji:

 • preučiti vlogo navedenih dejavnikov (družbenega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime) na učno uspešnost
 • analizirati njihovo vlogo pri napovedovanju učne uspešnosti otrok in mladostnikov
 • analizirati dejavnike, ki vplivajo na izbiro ter analiza ocene učinkovitosti posameznih oblik diferenciacije in individualizacije glede na kognitivne in konativne kriterije.
 • analizirati vlogo in pomen standardov znanja ter analiza prognostične veljavnosti internih ocen in dosežkov znanja na eksternih preizkusih znanja.

Št. teme: 2.3.3.
Naslov teme: Odnos do znanja v družbi znanja – družbeno-politični, socio-ekonomski, vzgojno-izobraževalni, motivacijski in kognitivni dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje pomena znanja pri sodobnih generacijah otrok in mladine
Cilji:

 • opredeliti funkcionalne kazalnike odnosa do znanja med mladimi (npr. stališča, organizacija prostega časa, poklicne orientacije, socio-ekonomski položaj poklicev), časovne, generacijske in kulturne spremembe v odnosu do znanja med mladimi,
 • ugotoviti povezanost odnosa do znanja z dejanskim znanjem mladih, njihovimi izobrazbenimi aspiracijami ter poklicnimi orientacijami,
 • opredeliti kateri šolski, kurikularni in didaktični dejavniki se povezujejo z odnosom mladih do znanja, njihovim znanjem, izobrazbenimi aspiracijami in poklicnimi orientacijami,
 • ugotoviti kakšni so učinki kulturnih in socialno-ekonomskih dejavnikov na odnos do znanja, na znanje in poklicne orientacije mladih,
 • oblikovati modele pojasnjevanja vplivov različnih socialnih kontekstov na oblikovanje odnosa do znanja,
 • pripraviti predloge možnih izhodišč za spreminjanje pedagoške prakse, ki bi lahko prispevala k izoblikovanju pozitivnega odnosa do znanja in dvigu kakovosti elementarnega znanja v Sloveniji

Št. teme: 2.3.4.
Naslov teme: Socialno in ekonomsko vzdržen razvoj vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji
Cilji:

 • proučiti načine in mehanizme, s katerimi se v okviru formalnega šolskega sistema zagotavlja načelo enakosti in hkrati upoštevanja različnosti (po spolu, etnični pripadnosti, otroci s posebnimi potrebami…)
 • analizirati učinkovite pristope poučevanja in učenja za zagotavljanje kakovostnega znanja in s tem povečevanja stopnje prehodnosti dijakov oz. učinkovite pristope za zmanjšanje šolske neuspešnosti in osipa.
 • analizirati dejavnike, ki vplivajo na učinkovitejšo vključevanje otrok s težavami v socialni integraciji ter oblikovanje modela socialnega in ekonomsko vzdržnega modela vključevanja.
 • analizirati dejavnike oblikovanja varnega šolskega okolja.
 • analizirati strategije vodenja vzgojno-izobraževalnih organizacij in oblikovati modele za socialno in ekonomsko vzdržen razvoj vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji (do tericarnega izobraževanja).

Št. teme: 2.3.5.
Naslov teme: Trajnostna arhitektura šolskega prostora
Cilji:

 • analizirati pojem prostora v različnih splošnih konceptih in konceptih vzgoje
 • analizirati prostor kot element kurikula z vidika načel trajnostnega razvoja in etike udeleženosti
 • analizirati nekatere evropske idr. arhitekturne prakse pri oblikovanju in organizaciji šolskega prostora
 • priprava izhodišč (modela) za analizo slovenskih šol in vrtcev iz obravnavanih vidikov

Tematski sklop 2.4. Šport

Št. teme: 2.4.1.
Naslov teme: Analiza šolskega športnega prostora
Cilji:

 • analiza investicij v šolski športni prostor v letih 1999 – 2009 glede na različne vidike trajnostnega razvoja o uporabljene rešitve (materiali, energetski viri, nabavni procesi idr. ) v primerjavi s stroške izgradnje, investicijskega vzdrževanja in obratovanja o znanja in sposobnosti človeških virov, ki upravljajo s športnimi objekti o funkcionalnost objekta
 • ugotoviti učinkovitost izrabe športnih površin (časovna izraba objektov, izraba z vidika števila uporabnikov in intenzivnosti vadbe)
 • ugotoviti ustreznost vgrajene športne opreme (športnega poda, orodij idr.) z vidika varnosti, obrabe in učinkovitosti vadbe
 • izoblikovati izhodišča za cenejšo, z varnostnega vidika kakovostnejšo in energetsko učinkovito gradnjo športnega prostora

Št. teme: 2.4.2.
Naslov teme: Vpliv družbenih kazalnikov ter učinkovite športne aktivnosti prebivalstva na kakovosti življenja
Cilji:

 • analizirati družbene kazalniki, ki vplivajo na učinkovitost športne aktivnosti prebivalstva in kakovost življenja.
 • razvoj modela

Tematski sklop 2.5. Kultura

Št. teme: 2.5.1.
Naslov teme: (Ne) propustnost skupnega slovenskega medijskega prostora, ob (ne) vključevanju zamejskega medijskega prostora
Cilji:

 • okrepitev skupnega slovenskega prostora, ki vključuje RS in poselitveno območje avtohtone slovenske narodne skupnosti, s pomočjo medijev;
 • okrepitev kulturne in jezikovne identitete avtohtone slovenske narodne skupnosti in preprečitev asimilacije z zagotavljanjem informacij v maternem jeziku;
 • prispevek k odpravi ovir za uspešno integracijo obmejnega prostora (s pomočjo medijev bodo preko spoznavanja kulture in jezika premeščene zgodovinske in družbene ovire). Kulturna integracija ter jezikovna integracija obmejnega prostora bosta prispevali tudi k boljšemu izkoriščanju možnosti in izzivov na področju razvoja.

Št. teme: 2.5.2.
Naslov teme: Skrb za narodno in kulturno dediščino med slovenskimi izseljenci
Cilji:

 • ohranitev arhivskega in muzejskega gradiva Slovencev v tujini;
 • ohranitev kulturne dediščine Slovencev v tujini;
 • promocija kulturne dediščine Slovencev v tujini med pripadniki različnih generacij, s posebnim poudarkom na promociji med mlajšo generacijo;
 • promocija slovenske kulturne dediščine med večinskim prebivalstvom držav, v katerih živijo Slovenci;
 • okrepitev skupnega slovenskega kulturnega prostora, ki vključuje RS in Slovence v tujini.

Težišče 3: Učinkovita in cenejša država

Tematski sklop 3.3. Pravosodje

Št. teme: 3.3.1.
Naslov teme: Vpliv informatizacije na učinkovitost pravosodnega sistema
Cilji:

 • analiza izvajanja strategije informatizacije slovenskega pravosodnega sistema (ocena napredka, prispevek izvajanja e-pravosodja k doseganju ciljev ter predlogi sprememb)
 • ocena prispevka uvajanja e-pravosodja na povečanje učinkovitosti slovenskega pravosodja ter ocena vpliva uporabe informacijskih tehnologij v pravosodju na povečanje pravne varnosti.
 • ocena prispevka alternativnega reševanja sporov k zmanjševanju sodnih zaostankov.
 • vpliv uvajanja e-pravosodja na zmanjševanje sodnih zaostankov.
 • prilagajanje pravosodnega osebja novim rešitvam in vpliv na njihovo delovno obremenjenost.
 • predlogi za hitrejše in učinkovitejše delovanje pravosodnega sistema v smislu razvoja novih, inovativnih informacijskih rešitev za podporo poslovanja v pravosodju.
 • ugotovitev primernosti in učinkovitosti dosedanjega uvajanja e-pravosodja, ter vplivnosti in prispevka e-pravosodja k doseganju splošnih ciljev.

Št. teme: 3.3.2.
Naslov teme: Pregled mrliških matičnih knjig
Cilji: Pregled mrliških matičnih knjig ter izpopolnitev obstoječih podatkov in dokončna ugotovitev števila in strukture žrtev druge svetovne vojne in neposredno po njej

Tematski sklop 3.4. Dejavnosti drugih institucij na področju pravne države, svobode in varnosti

Št. teme: 3.4.1.
Naslov teme: Kontinuirano raziskovanje in analiziranje odnosa javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Cilji:

 • ugotavljanje, raziskovanje in analiziranje prevladujočih mnenj državljanov RS o aktualnih gospodarskih, političnih in družbenih razmerah v državi;
 • ocenjevanje politik in delovanja osrednjih državnih organov, s poudarkom na vladnih institucijah
 • kazalci politične klime in presoja demokratičnih procesov v RS
 • odnos javnosti glede umeščenosti Slovenije v mednarodne povezave (Evropsko unijo, Nato..)
 • razvoj metodoloških osnov tovrstnega raziskovanja

Tematski sklop 3.6. Notranje zadeve in nacionalna varnost

Št. teme: 3.6.1.
Naslov teme: Uspešnost in učinkovitost ter organizacijska klima v policiji
Cilji:

 • opredelitev uravnoteženega sistema kazalnikov delovanja policijskih enot;
 • pridobitev rezultatov o uspešnosti, učinkovitosti in notranji klimi v policiji na podlagi novega sistema, ki bodo primerljivi s kasnejšimi longitudinalnimi raziskavami in merjenji;
 • izgradnja podlage za uvedbo upravljanja kakovosti in poslovne odličnosti v policiji.

Št. teme: 3.6.2.
Naslov teme: Občutek ogroženosti in vpetost policije v lokalno skupnost
Cilji:

 • oblikovanje metodologije za transparentno in longitudinalno primerljivo merjenje občutka ogroženosti pred kriminaliteto in drugimi delinkventimi pojavi v lokalnih skupnostih;
 • stopnja vpetosti policije v posamezne lokalne skupnosti;
 • partnerstvo policije in lokalnih skupnosti pri opredeljevanju varnostnih problemov in najučinkovitejših načinov reševanja teh problemov;
 • analiza obstoječih oblik policijskega dela v skupnosti;
 • analiza delovanja varnostnih sosvetov v občinah.

Tematski sklop 3.7. Zunanja politika

Št. teme: 3.7.1.
Naslov teme: Kako okrepiti učinkovitost slovenske ekonomsko-gospodarske diplomacije
Cilji:

 • ugotoviti prednosti in slabosti slovenske ekonomsko-gospodarske diplomacije (tudi v primerjavi z izkušnjami drugih držav) in predlagati rešitve za izboljšanje njenega delovanja.
 • ugotoviti, kakšne kompetence (znanja in veščine) so potrebne za povečanje učinkovitosti delovanja slovenskih gospodarskih predstavnikov v tujini.
 • ugotoviti, kakšni načini in metode delovanja lahko najbolje pomagajo pospeševanju gospodarskega sodelovanja s tujino (pred in po vstopu podjetij na trg).
 • izdelava predloga modela za slovensko gospodarsko diplomacijo in njeno učinkovitejše poslovanje v prihodnje.
 • predlagati sistem izobraževanja za potrebe gospodarske diplomacije.

Št. teme: 3.7.2.
Naslov teme: Slovenija in historična topografija kreativnosti Evrope
Cilji:

 • celovita raziskava dejavnosti slovenskih politikov in diplomatov v 20. stoletju v širšem kontekstu preurejanja evropskih meja
 • uveljavitev slovenske diplomatske zgodovine
 • okrepitev položaja slovenskega znanja o mednarodnih odnosih in s tem izboljšanje diplomatske in siceršnje konkurenčnosti slovenske države v mednarodnih tokovih

Težišče 4: Moderna socialna država in večja zaposlenost

Tematski sklop 4.1. Aktivna politika zaposlovanja

Št. teme: 4.1.1.
Naslov teme: Evalviranje institucij na trgu dela
Cilji:

Od raziskave pričakujemo neodvisno evalvacijo institucij na trgu dela v RS, predvsem zavoda RS za zaposlovanje. Evalvacija naj bo narejena na osnovi primerjav z EU/EK smernicami, razvojem v EU PES, ter primerjav z ureditvami v drugih izbranih državah članicah EU. Izdelati je potrebno strokovna priporočila za učinkovitejšo vlogo javne službe za zaposlovanje v Sloveniji v prihodnje. Evalvacija naj tudi poda predloge za modernizacijo institucij na trgu dela (hitro odkrivanje zaposlitvenih ovir, učinkovito posredovanje dela, pomoč, storitve,..) in za morebitno spremenjeno vlogo le-teh v prihodnosti.

Št. teme: 4.1.2.
Naslov teme: Predlogi za uveljavljanje in razvijanje varne prožnosti
Cilji:

S pristopom varne prožnosti (povezovanja varnosti s prožnostjo) naj bi uskladili potrebe delavcev in delodajalcev na trgu dela na način, da bo delavcem omogočena varna menjava dela in socialna varnost, delodajalcem pa hkrati omogočena konkurenčnost podjetij. Naloga raziskave je omogočiti nadaljnji razvoj koncepta varne prožnosti, implementacijo njenih načel in opredelitev načinov za dosego le-te. Hkrati mora raziskava predvsem podati predlog niza ukrepov za izvajanje varne prožnosti v praksi. Raziskava mora tudi predlagati in definirati potrebne spremembe programov in pravnih aktov na vseh področjih varne prožnosti (za koherentno in konsistentno politiko).

Št. teme: 4.1.3.
Naslov teme: Struktura povpraševanja na trgu dela, gibanja, prihodnji trendi
Cilji:

Od raziskave pričakujemo natančno analizo strukture povpraševanja na trgu dela in pričakovane strukture po finančno gospodarski krizi in v prihodnosti. Pogledati in identificirati je potrebno dejavnike, ki vplivajo na spremembo strukture gospodarstva in delovnih mest, nove oblike zaposlovanja, nova področja znanja, potrebe po novih vrstah delovnih mest kot npr. »green jobs« in »white jobs« itd. Osnovni namen naloge je oceniti potenciale slovenskega trga, gibanje produktivnosti, strukture odpiranja novih delovnih mest, itd. in podati predloge politiki za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest kot alternativo k današnjim enkratnim spodbudam za zaposlovanje.

Št. teme: 4.1.4.
Naslov teme: Upravljanje z različnostjo v slovenskih podjetjih
Cilji:

Ugotoviti želimo, kakšno je v slovenskih srednjih in velikih podjetjih stanje upravljanja z različnostjo zaposlenih, pri čemer nas zanimajo predvsem starejši zaposleni, invalidi, migranti oz. zaposleni ne-slovenske nacionalnosti, pa tudi mladi in ženske. Analiza naj se usmeri predvsem na tri vprašanja: (1) kakšen odnos imajo srednja in velika slovenska podjetja do različnih kategorij delovne sile; (2) Ali imajo oblikovane kakšne organizacijske politike za različne skupine zaposlenih in koliko so podjetja pripravljena takšne organizacijske politike oblikovati; (3) V kolikšni meri in kako podjetja implementirajo obstoječe javne politike (npr. preprečevanje diskriminacije, enakost možnosti…)

Št. teme: 4.1.5.
Naslov teme: Vrednotenje največjih programov aktivne politike zaposlovanja, vključno z ukrepi proti gospodarski in finančni krizi
Cilji:

Opravljena evalvacija najmanj treh izbranih programov. Cilj: Ocena učinkovitosti politike zaposlovanja, predvsem z vidika ocene učinkov aktivne politike zaposlovanja na stanje na trgu dela (makroekonomsko) in vplivov na posameznikovo zaposljivost in dohodek, ter ocena vzročno posledične povezave programov aktivne politike zaposlovanja z drugimi strukturnimi in razvojnimi politikami. Evalvacija mora zajemati največje programe, vključno z ukrepi proti gospodarsko finančni krizi, s pomočjo kvazi-eksperimentalne metode, kjer sta predmet opazovanja dve skupini: eksperimentalna skupina brezposelnih oz. zaposlenih, ki so vključeni v določen program, in kontrolna skupina oseb, ki v program niso vključene, a so po svojih in za raziskavo relevantnih značilnostih zelo podobe osebam v eksperimentalni skupini (npr. starost, izobrazba, del. izkušnje, poklicni cilji, območje iskanja zaposlitve).

Tematski sklop 4.4. Socialno varstvo

Št. teme: 4.4.1.
Naslov teme: Vrednotenje učinkovitosti dodelitve socialnih transferjev in ukrepi za preprečevanje tveganja odvisnosti od transferjev ter aktivacija.
Cilji:

Raziskava ima dva ključna cilja, in sicer:

 • ovrednotenje vpliva socialnih transferjev na tveganje odvisnosti posameznikov od njihovega prejemanja
 • ocena uspešnosti obstoječih programov aktivacije prejemnikov socialnih transferov.

V tem okviru naj raziskava poda predloge programov, ki bodo komplementarni predvideni novi zakonodaji (predlogi morajo biti operativni ob uveljavitvi zakonodaje). Z raziskavo naj bi tudi ugotovili, ali je učinkovitejše dodeljevanje transferjev, ki so ciljani oz. ozko profilirani in so povezani samo z določeno funkcijo, ali so učinkovitejši transferji, ki povezujejo več ciljev oz. namenov (socialni, demografski, razvojni vidik). Podati mora ocene in predloge po posameznih socialnih transferjih in smotrnost njihove ločenosti (tudi »šolskih« in »družinskih«).

Tematski sklop 4.5. Varstvo otrok in družine

Št. teme: 4.5.1.
Naslov teme: Analiza in vrednotenje zakonodajnih in drugih ukrepov za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja
Cilji:

Evalvacijoa zakonodajnih ukrepov (zlasti po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih), projekta Družini prijazno podjetje in evalvacijo drugih ukrepov, ki jih podjetja v praksi že izvajajo - vse s poudarkom na enakosti spolov. Namen analize je ugotoviti obstoječe stanje na področju enakosti spolov in identifikacija potrebnih ukrepov, tudi ob upoštevanju praks nam primerljivih držav, obenem pa od izvajalca raziskave pričakujemo tudi predloge za učinkovito usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

Tematski sklop 4.8. Zdravstveno varstvo in varstvo obolelih

Št. teme: 4.8.1.
Naslov teme: Analiza politik na področju javnega zdravja
Cilji:

 • zbiranje, združevanje in analiza nacionalnih podatkov o porabi živil; vzpostavitev nacionalne baze podatkov o porabi živil, ocena izpostavljenosti dejavnikom tveganja v živilih; uporaba podatkov v procesih ocenjevanja tveganja na področju varnosti živil na nacionalnem nivoju
 • priprava prehranskih tabel o sestavi slovenskih živil, s poudarkom na živilih rastlinskega izvora
 • razvoj in zbiranje kazalnikov za ocenjevanje učinkovitosti Državnega programa obvladovanja raka

Št. teme: 4.8.2.
Naslov teme: Podpora oblikovanju in izvajanju sektorskih in medsektorskih politik s področja okolja in zdravja
Cilji:

proučevanje vpliva onesnaženosti zraka in vpliva hrupa na zdravje

Št. teme: 4.8.3.
Naslov teme: Spremljanje učinkovitosti modela financiranja zdravstvene dejavnosti in poslovne uspešnosti izvajalcev
Cilji:

Dostopna, učinkovita in kvalitetna javna služba na področju zdravstvene dejavnosti je ključnega pomena za zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravje prebivalcev Slovenije. V okviru zdravstvene dejavnosti je potrebno preveriti model njenega financiranja ter vzpostaviti sistematično spremljanje njene učinkovitosti:

 • primerjava strokovnosti razvrščanja in šifriranja diagnoz v SPP skupine
 • razvoj in uvedba metodologije za spremljanje in analiziranje učinkovitosti in poslovne uspešnosti izvajalcev zdravstvenega varstva v Sloveniji.

Težišče 5: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

Tematski sklop 5.3. Spodbujanje konkurenčnosti na regionalni ravni

Št. teme: 5.3.1.
Naslov teme: Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja – modelni pristop na primeru Celjske kotline
Cilji:

 • analiza in ovrednotenje zbranih izsledkov o obremenjenosti okolja in vplivu na zdravje prebivalstva
 • identifikacija ogroženih območij in sanacijskih ukrepov za zmanjšanje onesnaženja zraka s prašnimi delci in javnih površin
 • analiza ekonomskih učinkov sanacije in priprava predloga sanacijskega programa
 • analiza spremljanja onesnaženosti tal (kmetijskih zemljišč) in vrednotenje vpliva onesnaženosti na kmetijsko pridelavo in kontaminiranost pridelkov
 • analiza in ovrednotenje možnih ukrepov za zmanjšanje potencialno negativnega vpliva onesnaženja na kmetijske pridelke in posredno v prehrani ljudi
 • z uporabo participitavnih metod oceniti stopnjo osveščenosti ciljnih skupin, identificirati izobraževalno-obveščevalne potrebe in vzpostaviti ter preizkusiti komunikacijsko-izobraževalni model
 • zagotoviti multiplikativnost predlaganih rešitev na institucionalni in sistemski ravni varstva okolja
 • ocena ogroženosti zdravja prebivalstva in predlog ukrepov za zmanjševanje tveganja za zdravje.
 • končni cilj je modelni pristop, ki ga bo možno uporabiti na podobnih degradiranih področjih v Sloveniji (Zasavje, Idrija, Jesenice) v smislu izboljšanja kvalitete življenja in trajnostnega razvoja

Št. teme: 5.3.2.
Naslov teme: Prispevek regionalnih razvojnih programov k doseganju ciljev po posameznih razvojnih politikah
Cilj: Ocena učinkov in vplivov ukrepov na regionalni ravni na doseganje ciljev posameznih razvojnih politikah in strategije razvoja.

Ocena mora izhajati iz evalvacije ukrepov in projektov za doseganja ciljev po posameznih razvojnih politikah kot jih definira državni proračun 2010-2011 in so bili v državnem proračunu 2010 in 2011 opredeljeni v okviru obstoječega razvojnega programa 013 Spodbujanje konkurenčnosti na regionalni ravni. Evalvacija mora zajeti vse indikatorje po navedenih razvojnih politikah ter prispevek programa Spodbujanje konkurenčnosti na regionalni ravni k doseganju zastavljenih ciljev na ravni politike. Evalvacija mora zajemati največje regionalne programe, vključno s ukrepi uvedenimi proti gospodarsko finančni krizi, s pomočjo kvazi-eksperimentalne metode, kjer se opazujeta 2 skupini: eksperimentalne skupine podjetij/občin, ki so vključene v določen program in kontrolno skupino, ki je bila deležna "regionalnih spodbud" in skupina, ki ni bila deležna spodbud. Vrednotenje se opravi ločeno po politikah v skladu s cilji in indikatorji, najmanj z vidika prispevka k prometni politiki, okoljski politiki, politiki spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti ter politiki trga dela.

Evalvacija mora zajemati tudi predloge za prihodnje načrtovanje ukrepov na regionalni ravni in za model, ki bo omogočil pripravo primerjalnih prednosti regij.

Št. teme: 5.3.3.
Naslov teme: Migracije v Sloveniji kot razvojni dejavnik države in njenih regij
Cilji:

 • analiza zunanjih oziroma meddržavnih migracij: analiza »zaloge« migrantov ter dejanskih in potencialnih migracijskih »tokov« v tekočem desetletju po vrstah (prebivalstvo, delovna sila, študenti, raziskovalci, beg možganov)
 • analiza notranjih migracij - migracij znotraj države - s poudarkom na medregionalnih: analiza obsega in vrst migracij glede na kategorije migrantov (šolajoči, delovni migranti, drugi) in časovno dimenzijo (dnevne, začasne, trajne)
 • analiza vpliva migracij (zunanjih in notranjih) na demografska gibanja Slovenije in njenih regij
 • pregled in analiza migracijske politike: analiza politike v državah EU, OECD ter skupne politike na ravni EU; analiza politike v Sloveniji
 • predlog migracijske politike v Sloveniji ter drugih z njo povezanih politik, ki tudi vplivajo na migracije

Tematski sklop 5.6. Kmetijstvo

Št. teme: 5.6.1.
Naslov teme: Analiza ovir pri vzpostavljanju učinkovitih oblik združevanja in povezovanja proizvajalcev za skupni nastop na trgu
Cilji:

 • celovita analiza stanje povezovanja in združevanja proizvajalcev za skupen nastop na trgu prednostno za sadje in zelenjavo, vrtnine, mleko, drobnico
 • opredelitev zaviralnih dejavnikov na proces povezovanja (zadruge, organizacije proizvajalcev, skupine proizvajalcev, medbranžne povezave ipd.
 • opredelitev ključnih pogojev in ukrepov za pospešitev procesov združevanja proizvajalcev, kot enega ključnih vzvodov za uravnoteženje dohodkovnih razmerij znotraj posameznih verig (razvojne perspektive

Št. teme: 5.6.2.
Naslov teme: Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče
Cilji:

Izdelava aplikacije na nivo kmetijskega gospodarstva in GERK za:

 • Določitev optimalnih preventivnih ukrepov pred škodnimi pojavi toče
 • Dopolniti in dograditi podatkovne zbirke za izboljšanje stopnje predvidljivosti škodnih pojavov zaradi neurij s točo
 • Ovrednotiti alternative upravljanja s tveganjem zaradi toče na ravni GERK z uporabo razvitega modela
 • Nosilcem kmetijskih gospodarstev omogočiti ekonomsko vrednotenje posameznih ukrepov v primeru neurja s točo na nivoju GERK in orodje za odločanje za posamezno investicijo (izvedba novega nasada, obnova sadovnjaka itd.) glede na stopnjo pogostosti in ogroženosti območja

Št. teme: 5.6.3.
Naslov teme: Celovita presoja učinkovitosti programov in ukrepov kmetijske politike pri uresničevanju ciljev varstva okolja in narave
Cilji:

 • presoja monitoringa okolja v kmetijstvu in definiranja učinka kmetijstva na okolje
 • razvoj metodoloških orodij za oceno učinkov politik na okolje
 • analiza učinkov kmetijsko okoljskih ukrepov na indikatorje varstva okolja in z vidika zastavljenih ciljev
 • analiza učinkovitosti in izvedbe ukrepov Akcijskega načrta razvoja ekološkega kmetijstva
 • opredelitev in presoja alternativnih ukrepov kmetijsko okoljske politike za doseganje večje učinkovitosti javnih politik pri varovanju in zaščiti okolj

Št. teme: 5.6.4.
Naslov teme: Determinacija in valorizacija sort oljk v nacionalnih kolekcijskih nasadih in na širšem pridelovalnem območju
Cilji:

 • nadgradnja podatkovne baze morfoloških značilnosti sort oljk, ki uspevajo v RS (10 letni podatki strokovnih nalog – opisi in meritve) z genetskimi analizami, temeljito statistično in kemometrično obdelavo
 • determinacija neznanih sort oljk z genetskimi analizami v obeh pridelovalnih območij RS (z uporabo genskih markerjev)
 • valorizacija sort oljk zbranih v nacionalnih kolekcijskih nasadih glede rodnosti (z uporabo molekulskih markerjev)

Št. teme: 5.6.5.
Naslov teme: Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora
Cilji:

Variantne rešitve izvajanja komasacijskih postopkov, za celostno urejanje podeželskega prostora in trajnosten razvoj, s poudarkom na pripravi:

 • povzetka dobrih praks iz Slovenije in tujine
 • predloga ukrepa, ki bi združil obstoječa ukrepa izvajanja komasacij kmetijskih zemljišč in obnove vasi ter smiselne oz. funkcionalne ureditve prometne in vodne infrastrukture
 • predloga normativne ureditve večnamenskih komasacijskih postopkov in njihovo ovrednotenje v skladu z novimi zahtevami sodobnega kmetovanja, varstva okolja, socioloških vidikov življenja na podeželju, urejanja podeželskega prostora

Št. teme: 5.6.6.
Naslov teme: Možnosti in perspektive kmetovanja na vodovarstvenih območjih (VVO)
Cilji:

 • ocena izgubljenih prihodkov in dodatnih stroškov konvencionalnih tehnologij kmetovanja na VVO (različni tipi tal, tehnologije in kmetijske dejavnosti)
 • opredelitev načinov in postopkov pridelave (primerna kmetijska praksa), ki omogoča vodovarstveno ustrezno in ekonomsko učinkovito pridelavo hrane na VVO
 • opredelitev sedanjih in potencialnih ukrepov kmetijske politike za prilagajanje kmetijske dejavnosti na VVO

Št. teme: 5.6.7.
Naslov teme: Možnosti lokalne oskrbe s hrano v Sloveniji
Cilji:

S ciljem zagotavljanja primerne ravni kakovosti in podpore domači kmetijski pridelavi je potrebno:

 • Analizirati stanje ponudbe, povpraševanja, kakovosti, cen lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov in izdelkov in razvitost lokalnih tržnih kanalov;…)
 • Pripraviti usmeritve za ukrepe in aktivnosti za krepitve lokalne samooskrbe z doma pridelano hrano.

Št. teme: 5.6.8.
Naslov teme: Načini organiziranja in metode prenosa znanja v kmetijsko prakso
Cilji:

 • presoja učinkovitosti sistema prenosa znanja od raziskav preko izobraževanja/svetovanja do uporabnikov
 • Institucionalni okviri, zakonske osnove in stroškovna analiza
 • ocena potreb in prioritet pri oblikovanju in prenosu znanja
 • vloga moderne države in zasebne pobude pri prenosu znanja v kmetijstvo
 • primerjalna analiza sistemov prenosa znanja v primerljivih državah
 • opredelitev potrebnih sprememb in izboljšav v sistemu prenosa znanja s posebnim poudarkom na raziskovanju in svetovanju.

Št. teme: 5.6.9.
Naslov teme: Nove tehnologije na področju obdelave tal za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam
Cilji:

Podnebnim spremembam prilagojeni načini obdelave tal s ciljem:

 • povečanja pridelkov in njihove kakovosti
 • izboljšanja pedoloških in hidroloških lastnosti tal
 • preprečevanja degradacije tal zaradi uporabe neustreznih ukrepov obdelave
 • uvajanje novih načinov obdelave tal v prakso, ki so v ravnovesju med povečanjem produktivnosti tal na trajnosten način in ohranjanjem biotske raznovrstnosti
 • boljšega izkoriščanja potenciala tal v smislu ponora ogljikovega dioksida

Št. teme: 5.6.10.
Naslov teme: Opredelitev statusa kmetije kot pravno ekonomsko zaokrožene celote
Cilji:

 • analiza različnih definicij kmetije in posledice za izvajanje ukrepov (socialna, davki, subvencije ipd)
 • analiza pravno ekonomskega položaja
 • usmeritve za sistemsko ureditev statusa kmetije kot zakrožene gospodarske celote, ki bi bila podlaga za izvajanje vseh vrst ukrepov

Št. teme: 5.6.11.
Naslov teme: Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva
Cilji:

 • opredelitev ključnih parametrov trajnostnega razvoja kmetijstva s katerimi se zagotavlja uravnotežena ekonomska, socialna in okoljska vloga kmetijstva
 • analiza stanja v Sloveniji po ključnih parametrih trajnostnega razvoja

Št. teme: 5.6.12.
Naslov teme: Presoja razvojnih možnosti slovenskega kmetijstva v okviru SKP in pogojih globalnega trga
Cilji:

 • celovita analiza proizvodnih, naravnih in človeških virov za razvoj kmetijstva v luči bodočih sprememb pogojev razvoja kmetijstva do leta 2020
 • primerjalna analiza slovenskega kmetijstva znotraj EU
 • opredelitev učinkov SKP in globalnega trga na bodoči razvoj kmetijstva upoštevajoč cilje slovenske kmetijske politike
 • opredelitev strateških razvojnih vprašanj po področjih slo kmetijstva
 • opredelitev ključnih dolgoročnih aktivnosti za dvig konkurenčnost

Št. teme: 5.6.13.
Naslov teme: Presoja učinkovitosti aktivne obrambe proti toči z letali
Cilji:

 • ovrednotiti metodologijo dela v okviru dosedanjega izvajanja poskusnega posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom z letali (pregled in primerjava uporabljenih virov podatkov z zaključki)
 • izdelati predlog študije izvedljivosti za oceno učinkovitosti letalske obrambe pred točo (vključujoč nadgradnjo celovitega sistema monitoringa in logistike izvajanja projekta, naključnost izvajanja
 • posipanja in primerljivost s kontrolnim vzorcem, vnaprejšnja izbira metodologije vrednotenja učinkovitosti, optimizacija metod in postopkov, kadrovska in finančna ocena za izvedbo poskusa, usmeritve za nadaljnje raziskave na področju poznavanja fizike oblakov in možnosti umetnega vplivanja na vreme)
 • izvajanje in analiza učinkov projekta, razvoj metodologije analiziranja podatkov, ocena učinkovitosti obrambe pred točo na kmetijstvo, okolje, prostor in zdravje ljudi, priporočila glede nadaljnjega izvajanja projekta oz, implementacija ukrepa v prakso

Št. teme: 5.6.14.
Naslov teme: Projekcija vodnih količin za namakanje v Sloveniji
Cilji:

 • prostorska analiza razpoložljivih in potrebnih vodnih količin za namakanje ob upoštevanju potrjenih klimatskih scenarijev za Slovenijo in morebitnem pojavu suše - grafični prikaz ogroženosti slovenskega kmetijstva.
 • potrebne vodne količine za namakanje na podlagi izdelanega Nacionalnega programa namakanja in določitev izhodiščnih parametrov za rabo vode za namakanje kmetijskih površin glede na klimo, tla in tipične kulture, ob upoštevanju potrjenih klimatskih scenarijev za Slovenijo.
 • izračun možne nabire vode za načrtovane velike in male (do nekaj 1.000 m3 volumna) akumulacije ob upoštevanju klimatskih scenarijev za Slovenijo
 • izračun razpoložljivih količin vode ter optimiranje možnih virov vode za namakanje iz površinskih in podtalnih virov s potrebnimi kapacitetami akumulacij.
 • možnosti (s tehničnega in lokacijskega-prostorskega vidika) gradnje malih akumulacij za zbiranje pobočnih voda.

Št. teme: 5.6.15.
Naslov teme: Razvoj alternativnih, okolju bolj prijaznih načinov preprečevanja bolezni in škodljivcev pri kmetijskih kulturah, ki zmanjšujejo tveganje za okolje
Cilji:

 • primerjalna analiza znanih ne-kemičnih metod varstva rastlin in presoja njihove uporabnosti in učinkovitosti v razmerah pri nas,
 • razvoj novih okoljsko sprejemljivih metod varstva rastlin
 • preskus učinkovitosti in rizičnosti nove metode v laboratoriju in v poljskih poskusih
 • ocena možnosti za uporabo novih metod v praksi
 • izdelava praktičnega prototipa za kmetijske pridelovalce

Tematski sklop 5.7. Gozdarstvo

Št. teme: 5.7.1.
Naslov teme: Okoljski vidik gozdov
Cilji:

 • zasnova sistema ugotavljanja obsega in posledic naravnih ujm velikega obsega v gozdovih
 • zagotoviti učinkovit sistem sanacije naravnih ujm velikega obsega, ki upošteva ekološke, socialne in gospodarske vidike gozda
 • razvoj metod za izbor okoljsko ustrezne, varne ter ekonomične tehnologije pridobivanja lesa v razmerah naravnih ujm
 • razvoj instrumentov gozdarske politike, ki bi omogočali hitro in usmerjeno ukrepanje v primeru naravnih ujm v gozdovih
 • zasnova prilagojenega sistema načrtovanja izvedbe sanacije in obnove gozdov

Št. teme: 5.7.2.
Naslov teme: Učinkovita in trajnostna raba gozdov
Cilji:

 • analiza metodologij ugotavljanja stanja in razvoja gozdov, ki se izvaja v okviru javne gozdarske službe
 • doseganje večje informacijske učinkovitosti metodologij zbiranja in obdelave podatkov  zagotoviti učinkovitost in optimizacijo obstoječega sistema načrtovanja gospodarjenja z gozdovi glede na okoljski pomen gozdov in intenzivnost gospodarjenja
 • zasnova informacijskega sistema za podporo izvajanju nalog javne gozdarske službe

Tematski sklop 5.8. Ribištvo
Št. teme: 5.8.1.
Naslov teme: Biološke in ekološke značilnosti in sezonsko pojavljanje nekaterih gospodarsko pomembnih vrst rib v portoroškem ribolovnem rezervatu
Cilji:

 • z raziskavo pridobiti manjkajoče razvojno-znanstvene podlage za bodoče trajnostno ribiško upravljanje v portoroškem ribolovnem rezervatu ter nova spoznanja o ihtiofavni slovenskega morja
 • za vsako, v raziskavo vključeno vrsto rib, ugotoviti pomen območja portoroškega ribolovnega rezervata in pripadajočih izlivnih delov celinskih voda za razmnoževanje in odraščanje
 • raziskati selitveno dinamiko rib ter vplive temperature vode in drugih parametrov na selitve. Ugotoviti, kako so selitve povezane z razmnoževalnim ciklom in ontogenetskim razvojem posamezne vrste rib
 • oceniti stanje populacije posamezne vrste rib in stopnjo (potencialne) ogroženosti zaradi prekomernega ribolova
 • izdelati smernice za bodoče trajnostno upravljanje ribištva v portoroškem ribolovnem rezervatu

Tematski sklop 5.9. Varna hrana in veterinarstvo

Št. teme: 5.9.1.
Naslov teme: Analiza avtohtonega genskega materiala pri najpomembnejših kmetijskih rastlinah in ocena primernosti za širšo uporabo v spreminjajočih se podnebnih razmerah
Cilji:

 • ocena stanja avtohtonega genskega rastlinskega materiala (morfološke, kemijske, biokemijske in molekulske analize)
 • ocena proizvodnih in ekonomskih možnosti posameznih vrst avtohtonega materiala za pridelavo v spremenjenih podnebnih razmerah
 • odbira genskih virov z ugodnimi agronomskimi lastnostmi, ki bi bili primerni za vključevanje v žlahtnjenje in v rastlinsko pridelavo s ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti

Št. teme: 5.9.2.
Naslov teme: Analiza stanja in možnosti za zmanjševanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji
Cilji:

 • pregled in analiza uporabe FFS po posameznih kmetijskih dejavnostih glede na obstoječe podatke o lastnostih, vrstah in količinah FFS v prometu v Sloveniji
 • presoja uporabe FFS v različnih tehnologijah kmetijske pridelave (konvencionalna, integrirana, ekološka, različne kulture, intenzivnosti, proizvodna območja)
 • identifikacija in ovrednotenje kazalnikov za zmanjševanje tveganj in vplivov uporabe FFS
 • analiza okoljskih učinkov ter ekonomskih koristi in stroškov različnih scenarijev zmanjšanja uporaba FFS
 • določitev ukrepov za zmanjšanje uporabe FFS in ocena stroškov teh ukrepov za posamezne kulture in načine pridelave

Št. teme: 5.9.3.
Naslov teme: Analiza tveganja za širjenje borove ogorčice v Sloveniji
Cilji:

Identifikacija možnih načinov vnosa karantenske borove ogorčice v Slovenijo in obvladovanje tveganja, priprava prostorskih podlag za izdelavo ocen tveganja zaradi borove ogorčice, simulacijsko modeliranje in ocena morebitnega obsega škode, preučevanje morebitnega vpliva sorodnih vrst na gostiteljske rastline, metodološka nadgradnja diagnostike, načrt ukrepanja za Slovenijo

Št. teme: 5.9.4.
Naslov teme: Epidemiološka raziskava virusnih okužb pri ribah v Sloveniji
Cilji:

 • celovita analiza pojavljanja virusnih okužb pri različnih vrstah rib v vodotokih in ribogojnicah v Sloveniji
 • analiziranje vzorcev s klasičnimi virološkimi metodami (izolacija virusa na celični kulturi), virus determinirati s serološkimi metodami in ga potrditi z molekularnimi metodami (verižna reakcija s polimerazo, verižna reakcija s polimerazo v realnem času) in genotipizirati
 • razvoj hitrega detekcijskijskega sistema za dokazovanje in sledenje širjenja povzročiteljev bolezni, ki se prenašajo tudi horizontalno (IHN, VHS in KHV)

Št. teme: 5.9.5.
Naslov teme: Možnost vključevanja alternativnih funkcionalnih sestavin v prehrani živali
Cilji:

 • opredelitev alternativnih funkcionalnih sestavin krmnih mešanic (sestava in učinki)
 • ekonomska presoja učinkov alternativnih sestavin (koristi in stroški)
 • proučitev učinkov alternativnih sestavin na zdravje in proizvodne lastnosti živali in kakovost proizvodov
 • priporočila glede obsega vključevanja v obrok z vidika optimiranja učinkov

Št. teme: 5.9.6.
Naslov teme: Načini zatiranja varoj v RS glede na geografske in klimatske razlike ter tehnološke pogoje čebelarjenja
Cilji:

 • celovita analiza zatiranja varoj, upoštevajoč dosedanje ukrepe in učinke teh ukrepov
 • predlog nadaljnjih ukrepov zatiranja varoj glede na geografske in klimatske razlike ter tehnološke pogoje čebelarjenja

Št. teme: 5.9.7.
Naslov teme: Naravne bioaktivne snovi za varnost in kakovost hrane
Cilji:

 • na podlagi rezultatov rednega monitoringa za posamezne skupine živil ugotoviti delež neustreznih živil na slovenskem trgu
 • pripraviti bioaktivne dodatke (komercialno dostopni viri in ekstrakcija iz stranskih proizvodov in odpadkov v agroživilstvu (vinarstvo, oljkarstvo), glede na predhodne rezultate lastnih raziskav)
 • za kritične skupine živil opraviti izbor bioaktivnih dodatkov s testiranjem protimikrobne in antioksidativne učinkovitosti in vitro, v pogojih, relevantnih za uporabo v proizvodnji, skladiščenju in distribuciji živil
 • aplikacija na izbranih živilih s ciljem povečanja obstojnosti in varnosti izdelkov

Št. teme: 5.9.8.
Naslov teme: Sledenje odpornosti bakterij proti protimikrobnim zdravilom v veterinarski medicini
Cilji:

 • določanje genov za rezistenco z molekularnimi metodami pri posameznih skupinah bakterij (stafilokoki, enterobakterije, enterokoki...) na odpornost proti rutinsko uporabljanim in indikatorskim antibiotikom pri posameznih živalskih vrstah, ki so namenjene proizvodnji živil (zajem vzorcev od živih živali in živalskih proizvodov)
 • analiza odpornosti bakterij proti protimikrobnim zdravilom v Sloveniji po posameznih vrstah živali in proizvodih
 • izdelava priporočil za pravilno in smiselno rabo protimikrobnih zdravil na podlagi dobljenih rezultatov

Št. teme: 5.9.9.
Naslov teme: Socioekonomski vidiki gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji

Cilji:

 • odnos prebivalstva in posameznih družbenih skupin do gensko spremenjenih rastlin
 • dejavniki vpliva na javno mnenje o gensko spremenjenih organizmih
 • opredelitev nabora socioekonomskih kriterijev morebitnega gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji in njihovo ovrednotenje
 • ocena upravičenosti uvedbe varnostnega pridržka za gensko spremenjene koruze

Št. teme: 5.9.10.
Naslov teme: Uporabnost elektronske identifikacije (EID) pri drobnici za zagotavljanje sledljivosti in učinkovitejši management črede
Cilji:

 • na podlagi pilotskega projekta EID pri drobnici oceniti ekonomičnosti uporabe EID v Sloveniji in možnost za vpeljavo EID kot rutine pri drobnici
 • priprava smernic in tehničnih rešitev za izdelavo softwera za zajemanje in prenos podatkov
 • možnosti uporabe EID v selekciji, reprodukciji in kontroli porekla ter nadaljnja uporaba podatkov pri zagotavljanju varne hrane živalskega izvora

Št. teme: 5.9.11.
Naslov teme: Upravljanje z vnosom bakra v tehnologijah pridelave v trajnih nasadih
Cilji:

 • analiza stanja onesnaženja tal z bakrom v trajnih nasadih (vinogradih, sadovnjakih, hmeljiščih)
 • ugotoviti, koliko posamezni izvor bakra doprinese k celokupnemu Cu v kmetijskih proizvodih (grozdju in vinu…)
 • priprava ukrepov za omejevanje vnosa bakra s FFS in gnojili na ranljivih območjih
 • pridobiti informacije o sledljivosti Cu med procesom pridelave vina in njegovim vplivom na pomembnejše biokemijske procese
 • preverjanje učinkovitosti in vpliva na okolje novih formulacij z nižjo vsebnostjo bakra
 • predstavitev možnosti in gospodarnosti pridelave živil ob ukinitvi uporabe FFS in gnojil na osnovi bakra
 • izdelava predlogov za spremembo tehnoloških navodil za pridelavo grozdja in vina

Št. teme: 5.9.12.
Naslov teme: Uvajanje genomske selekcije v rejsko delo v govedoreji
Cilji:

 • opredelitev možnosti in koristi uvajanja genomske selekcije v govedoreji v Sloveniji (presoja narodnogospodarskih koristi in stroškov v primerjavi s tradicionalno selekcijo)
 • presoja postopkov in stroškov selekcije
 • pilotsko uvajanje genomske selekcije pri odbiri plemenskih živali

Št. teme: 5.9.13.
Naslov teme: Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih biotoksinov v školjkah
Cilji:

 • analiza stanja mikrobiološke in virusne kontaminacije školjk, v povezavi s stanjem morskega ekosistema
 • vpeljava hitre analitske metode za določanje morskih biotoksinov, določenih virusov in bakterij v školjkah
 • predlog ukrepov za zmanjšanje kontaminacije školjk
 • predlog ukrepov v primeru ugotovitve virusov in bakterij v školjkah (ocena tveganja)

Tematski sklop 5.10. Trajnostno upravljanje z naravnimi viri

Št. teme: 5.10.1.
Naslov teme: Vzpostavitev monitoringa učinkovitosti celovitih presoj vplivov na okolje za doseganje okoljskih ciljev in vzpostavitev meril vrednotenja in vrednotenja stroškov in koristi, ter razvoj metodologije za področje prebivalstva in zdravja
Cilji:

 • opredelitev meril učinkovitosti celovite presoje glede na najboljšo Evropsko prakso
 • analiza učinkovitisti celovite presoje za obdobje 2004-2009 glede na merila doseganja ciljev za področje okolja, kulturne dediščine, krajine, prebivalstva in zdravja, narave in Nature 2000
 • vzpostavitev meril vrednotenja in vrednotenje stroškov in koristi celovitih presoj vplivov na okolje na izbranih primerih (operativnih programov, državnih prostorskih načrtov, občinskih prostorskih načrtov) z analizo dodane vrednosti glede doseganja okoljskih ciljev
 • zasnova sistema monitoringa okoljskih vidikov planov in programov in merila za izvedbo sistema preverjanja doseganja okoljskih ciljev za plane in programe
 • priprava metodologije za oceno vplivov iz okolja na zdravje ljudi oziroma dolgoročno kvaliteto njihovega življenja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje

Št. teme: 5.10.2.
Naslov teme: Vrednost gospodarske infrastrukture in problematika zagotavljanja sredstev za njeno ohranjanje
Cilji:

 • usmeritve za sistemski pristop k reševanju problematike usklajevanja katastrov GJI z registri osnovnih sredstev,
 • predlog za izdelavo postopka za pravilno obračunavanja amortizacije,
 • predlog za zagotovitev sredstev za ohranjanje vrednosti infrastrukture v prihodnje,
 • usmeritve za postopno vključevanje stroškov amortizacije v ceno proizvodov in storitev individualne komunalne potrošnje.

Št. teme: 5.10.3.
Naslov teme: Sonaravne ureditve in sanacija okoljskega onesnaženja ter preventivni ukrepi varstva okolja in narave
Cilji:

Raziskava naj bi nudila zagotavljanje boljših pogojev za kakovost življenja in integraciji okoljevarstvenih meril v gospodarjenje s prostorom:

 • priprava pregleda in utemeljitev katera metoda odvajanja in čiščenja odpadnih voda je najbolj primerna za določeno aglomeracijo;
 • priprava pregleda industrijskih, degradiranih zemljišč, ki bo služila namenu pod točko 1 in razvoju gospodarske dejavnosti (priprava seznama in karte)
 • predstavitev možnih ukrepov nosilcem politik in strategij na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju

Tematski sklop 5.11. Ohranjanje biotske raznovrstnosti

Št. teme: 5.11.1.
Naslov teme: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov
Cilji:

 • ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti tujerodnih vrst s poudarkom na vrstah, ki v primerljivih razmerah/sosednjih državah prepoznane za invazivne
 • izdelava ocene ogrožanja biotske raznovrstnosti s strani identificiranih invazivnih tujerodnih vrst (ITV) glede na izgubo genske pestrosti, ogroženost domorodnih vrst s poudarkom na ogroženih vrstah, ogroženost ekosistemov v celoti s poudarkom na ekološko pomembnih območjih, območjih Natura 2000 in zavarovanih območjih
 • izdelava ocene ogrožanja kmetijstva/gospodarstva in zdravja ljudi s strani identificiranih ITV (gospodarska škoda v rastlinski pridelavi, druga škoda v gospodarstvu, vplivi na trg zaradi potencialne omejitve trgovine, socialni vplivi)
 • izdelava finančno ovrednotenih predlogov rešitev in mehanizmov za obvladovanja razširjenosti ITV na podlagi identifikacije posameznih najbolj prizadetih ekosistemov oz. habitatnih tipov, načinov in poti razširjanja za identificirane invazivne vrste, dejavnosti, ki vplivajo na namerno ali nenamerno razširjanje ITV in neposredne in posredne škode, ki jo povzročajo invazivne vrste na zdravje ljudi ter trajnostno rabo virov (npr. na gozdarstvo, kmetijstvo, vodarstvo, energetiko) in s tem vpliv na trajnostni razvoj

Tematski sklop 5.12. Stanovanjska in komunalna politika ter urejanje prostora

Št. teme: 5.12.1.
Naslov teme: Evidentiranje pravnih režimov v Sloveniji
Cilji:

Cilj je pripraviti metodologijo za evidentiranje pravnih režimov s pravnega, geodetskega, prostorskega in okoljskega vidika ter usmeritve, ukrepe in instrumente v zvezi s pravnimi režimi na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov:

 • analiza obstoječe zakonodaje in stanja podatkovnih virov pri nosilcih urejanja prostora (razpoložljivost, kvaliteta, ažurnost)
 • analiza procesov pri katerih se uporabljajo podatki pravnih režimov in preučitev kritičnih točk v teh procesih
 • predlog organizacijskega, postopkovnega in podatkovnega modela evidentiranja pravnih režimov, načina dostopa do podatkov (potrebno preučiti tudi vidik povezovanja podatkov z zemljiškim katastrom ter upoštevati usmeritve direktive INSPIRE) in priprava usmeritev za novo zakonodajo
 • predlogi uporabe podatkov pravnih režimov za hitrejše izvajanje procesov

Št. teme: 5.12.2.
Naslov teme: Analiza Strategije prostorskega razvoja Slovenije glede na stanje v prostoru in določitev prostorskih potencialov za konkurenčen in trajnostni razvoj Slovenije z upoštevanjem novih izzivov
Cilji:

 • ocena stanja prostora in prostorskega razvoja, glede na spremembe v Sloveniji od leta 2002 (razvoj naselij, dejavnosti v prostoru, infrastrukture, izvajanje sektorskih politik,…)
 • ocena izvajanja ciljev in usmeritev SPRS kot podlaga za pripravo nadaljnjih usmeritev in za spremljanje stanja
 • izhodišča za opredelitev novih ciljev prostorskega razvoja Slovenije glede na nove pogoje in nove razvojne izzive,
 • zasnova za spremljanje stanja na podlagi opravljenih analiz in kot podpora odločitvam za usmerjanje razvoja v prostoru

Št. teme: 5.12.3.
Naslov teme: Metodologija vrednotenja in medsebojne primerjave variant v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov
Cilji:

 • predlog metode vrednotenja in medsebojne primerjave variant v postopkih umeščanja državne infrastrukture v prostor, ki nadgrajuje obstoječo, vključno z vključevanjem javnosti v postopke priprave prostorskih načrtov za velike infrastrukturne projekte
 • preveritev predlagane metode na izbranem konkretnem primeru
 • predlog rešitev potrebne uskladitve zakonodaje iz področja prostorskega načrtovanja, varovanja okolja in javnih financ zaradi uvajanja nove metode vrednotenja

Št. teme: 5.12.4.
Naslov teme: Politike in instrumenti prostorskega razvoja v luči prilagajanja na podnebne spremembe
Cilji:

Podnebne spremembe bodo imele različne vplive na posamezne regije in območja. Spremenile bodo prostorske pogoje za razvoj teh območij in za dejavnosti v njih. Nekatera območja so bolj ranljiva za vplive podnebnih sprememb kot druga in zahtevajo tudi drugačne pristope pri blaženju in prilagajanju tem spremembam. Cilj je pripraviti metodologijo za določanje ranljivosti regionalnih območij in dejavnosti na teh območjih z vidika vplivov podnebnih sprememb ter usmeritve, ukrepe in instrumente kot podlago za usmerjanje prihodnjega prostorskega razvoja na teh območjih.

Št. teme: 5.12.5.
Naslov teme: Kombinirani visokoločljivi postopki zajemanja, razpoznavanja in vzdrževanja prostorskih podatkov
Cilji:

 • analiza virov podatkov daljinskega zaznavanja in njihove dostopnosti s poudarkom na novih tehnologijah,
 • oceniti možnosti uporabe novih metod daljinskega zaznavanja kot vir za zajem državnih prostorskih podatkov,
 • analiza metod in postopkov odkrivanja sprememb v prostoru na podlagi obstoječih baz prostorskih podatkov in podatkov daljinskega zaznavanja,
 • izdelati predloge postopkov za (delno) avtomatizacijo zaznave sprememb v prostoru in testiranje predlaganih postopkov na primerih.

Št. teme: 5.12.6.
Naslov teme: Zasnova temeljne večnamenske državne geoinformacijske infrastrukture
Cilji:

 • opredelitev kriterijev za materializacijo kombinirane geodetske mreže 0.reda, ki vključuje terestrični/horizontalni koordinatni sistem, višinski sistem in gravimetrični sistem,
 • predlog števila in razporeditve točk kombinirane geodetske mreže 0. reda,
 • predlog obeležitve točk,
 • predlog vrste inštrumentarija in projekt njegove namestitve,
 • obravnava pravno-lastniških vidikov vzpostavitve kombinirane geodetske mreže.

III. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidence agencije) ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 in 112/07, v nadaljnjem besedilu: zakon) in s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih Uradni list RS, št. 3/09).

IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis

Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba iz III. točke razpisa.

Vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijaviteljica projekta. Pogoj mora biti izpolnjen pred podpisom pogodbe.

Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za vodenje aplikativnega ali podoktorskega projekta. Minimalno število točk iz 3. točke prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev  za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list št. 41/09) je določeno z Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« za izvedbo javnega razpisa v letu 2010.

Agencija bo za izračun minimalnega števila točk uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1 in A2). Za A3 bo agencija za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so bili vpisani v obrazec ARRS-ZV-RPROG-VPETOST/2009. Vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2010, objavljen na spletni strani agencije in ga do 12.5.2010 do 12.00 ure oddajo po elektronski pošti na naslov CRPKS2010@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec oddajo tudi po pošti hkrati s prijavo.

Raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje za vodjo projekta, lahko kot vodja projekta sodeluje na tem razpisu samo v eni prijavi.

Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RPROJ-CRP-PRIJAVA-2010 – Predlog raziskovalnega projekta v okviru Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 v letu 2010.

Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec ali soizvajalec nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-6/2009-8 z dne 17.6.2009, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-CRP-DP-2010.

V. Kriteriji in merila za izbor projektov

Pri izboru projektov bodo upoštevani naslednji kriteriji: relevantnost predlaganega projekta, uporabnost predlaganega projekta, raziskovalna ali razvojna odličnost predlaganega projekta, kakovost predlagateljev s področja predlaganega projekta in kakovost načrta izvedbe predlaganega projekta ter izvedljivost in gospodarnost predlaganega projekta.

Kriteriji in merila za ocenjevanje, postopek ocenjevanja in izbora prijav ter izbor ocenjevalcev so podrobneje določeni z Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 za izvedbo javnega razpisa v letu 2010 in je skupaj z ocenjevalnima lista A in B sestavni del razpisne dokumentacije.

VI. Čas trajanja projektov

Predviden začetek izvajanja projektov je 1.9.2010.

Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev. Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je v prijavi potrebno posebej utemeljiti.

VII. Odločitev o izboru in financiranju projektov in odločitev o pritožbi zoper sklep

Sklep o izboru projektov na razpis CRP je sestavljen iz Sklepa Upravnega odbora agencije o izboru projektov na razpis CRP in delnih sklepov vseh udeležencev razpisa CRP, s katerimi le-ti prevzamejo obveznost sofinanciranja za izbrane projekte. Sklep o izboru projektov na razpis CRP se uveljavlja postopoma, ob vsakokratnem sprejetju posameznih delnih sklepov.

O pritožbi zoper sklep o izboru, katere predmet ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje prijav niti ocena prijave, odloči Upravni odbor ARRS.

VIII. Okvirna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo predmetnega razpisa je 7.200.000,00 EUR. Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Okvirna višina sredstev po financerjih za celotno obdobje trajanja projektov:

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 3.700.000,00 EUR
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: 120.000,00 EUR
 • Ministrstvo za finance: 40.000,00 EUR
 • Ministrstvo za gospodarstvo: 285.000,00 EUR
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 1.536.400,00 EUR
 • Ministrstvo za kulturo: 25.000,00 EUR
 • Ministrstvo za notranje zadeve: 24.500,00 EUR
 • Ministrstvo za okolje in prostor: 320.000,00 EUR
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava: 70.000,00 EUR
 • Ministrstvo za pravosodje: 35.000,00 EUR
 • Ministrstvo za šolstvo in šport: 328.500,00 EUR
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: 215.000,00 EUR
 • Ministrstvo za zdravje: 177.600,00 EUR
 • Ministrstvo za zunanje zadeve: 13.000,00 EUR
 • Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: 35.000,00 EUR
 • Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve: 60.000,00 EUR
 • Statistični urad RS: 30.000,00 EUR
 • Urad RS za makroekonomske analize in razvoj: 20.100,00 EUR
 • Urad Vlade za komuniciranje: 90.000,00 EUR
 • Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu: 60.000,00 EUR

Okvirni deleži sredstev, ki jih bodo za izvajanje izbranih projektov namenili ARRS in ostali financerji, so po posameznih težiščih naslednji:

 • Težišče 1: 15 %
 • Težišče 2: 21 %
 • Težišče 3: 5 %
 • Težišče 4: 8 %
 • Težišče 5: 51 %

IX. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav:

Pisno prijavo v dveh izvodih morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA RAZISKOVALNE PROJEKTE - CRP KS 2010; v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov Agencije ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 12.5.2010 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 12.5.2010 do 12. ure (poštni žig. V vsaki poslani pošiljki z oznako NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS CRP KS 2010 ; je lahko le ena prijava.

Prijave morajo biti posredovane tudi v elektronski obliki na naslov CRPKS2010@arrs.si do vključno 12.5.2010 do 12. ure in sicer za vsako prijavo posebej z enim posredovanim sporočilom.

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list, št. 23/09).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

X. Datum odpiranja prijav:

Odpiranje prijav bo 14.5.2010 ob 10. uri v sejni sobi Agencije (III. nadstropje, Tivolska 30, 1000 Ljubljana).

XI. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo obveščeni o izbiri v roku 90 dni od zaključka razpisa.

XII. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis in razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije dostopna na spletni strani Agencije www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Agenciji pri Ernesti Mlakar, po telefonu: 01/400-59-74 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na elektronski naslov: ernesta.mlakar@arrs.si.


Številka: 430-36/2010-42
Datum: 13.4.2010

dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 31/2010, z dne 16.04.2010.

Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci in navodila):
 • Vpetost raziskovalcev, ki niso člani programske skupine, v projekte izven okvira financiranja ARRS: