Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2008

Obveščamo vas, da je Upravni odbor Javne Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) na podlagi: 12. in 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - Uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru, 112/07-ZRRD-B); 23. člena Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 12/05); Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013" v letu 2008 (Uradni list RS, št. 41/2008, z dne 25.4.2008); Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije" za leto 2008 (številka: 430-49/2008/3 in 631-1/2008/5); Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE" v obdobju 2006 do 2013 (Šifra sklepa: 6311-1/2005/37 z dne 26.5.2006) in predloga 10. delovne skupine za usklajevanje priprave ukrepov socialnih in gospodarskih reform št. 012-6/2008/5 z dne 10.7.2008 za potrditev izbire raziskovalnih projektov na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013" v letu 2008 na svoji 52. seji dne 16.7.2008 potrdil izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" v letu 2008 s Sklepom št.: 430-20/2008-621 o izbiri raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" v letu 2008. Posamezni sofinancerji izbranih projektov so potrdila izbor projektov v obliki 19 ločenih Delnih sklepov, ki vključujejo samo projekte, ki se financirajo iz sredstev posameznega sofinancerja.

Prilogi:

  • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013" v letu 2008
  • Dokončen seznam izbranih projektov:
    List 1:
    Seznam izbranih projektov in neizbranih prijav po posameznih temah CRP vključno s skupnim številom evalvacijskih točk (pri prijavah, ki so se nanašale na več tem ali več težišč CRP, je v seznamu navedena samo prva navedena tema, na katero se je prijava nanašala)
    List 2:
    obseg sredstev za celotno obdobje trajanja projekta in sofinancerji izbranih projektov