Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 6. člena Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru Ciljnih raziskovalnih programov (CRP) za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 12/05) ter na podlagi Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije" za leto 2006 (številka: 6311- 56/2005/1 z dne, 27.10.2005), je 10. delovna skupina za usklajevanje priprave ukrepov socialnih in gospodarskih reform, ki izvaja tudi naloge Medresorske komisije CRP, na svoji 2. seji, dne, 26.5.2006 sprejela

Sklep o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE« v obdobju 2006 do 2013

(številka: 6311-1/2006/37, ki določa obliko in način izvedbe ter financiranja CRP »Konkurenčnost Slovenije« za obdobje od 2006 do 2013, in sicer:

 1. Cilj izvajanja in financiranja CRP "KONKURENČNOST SLOVENIJE " v obdobju 2006 do 2013 (v nadaljevanju: CRP " Konkurenčnost" ) je z izvajanjem usmerjenih raziskovalnih projektov v okviru tega programa nuditi ustrezno raziskovalno podporo vladi za temeljne razvojne naloge, ki so nujne za izboljšanje konkurenčnosti Slovenije in za doseganje ciljev iz Strategije razvoja Slovenije (v nadaljevanju:SRS) ter Okvira gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji.

CRP "Konkurenčnost" predstavlja tako pomemben instrument povezovanja potreb države in raziskovalne sfere na posebej določenih prednostnih temah, ki so pomembne za odločanje v zvezi z razvojnimi politikami na posameznem področju javnega interesa ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja, zato so v izvajanje in financiranje CRP "Konkurenčnost" vključena vsa ministrstva.

V izvajanje in financiranje CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«, se lahko vključijo tudi druge vladne službe oziroma drugi zainteresirani uporabniki rezultatov.

 1. Okvir za oblikovanje prednostnih tem za obdobje 2006 do 2013 predstavljajo težišča, ki tematsko in problemsko ustrezajo prioritetam SRS in so naslednja:

Težišče 1: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast
Težišče 2: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta
Težišče 3: Učinkovita in cenejša država
Težišče 4: Moderna socialna država in večja zaposlenost
Težišče 5: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

 1. Usmerjeni raziskovalni projekti v okviru navedenih težišč bodo izbrani na podlagi javnih razpisov CRP "Konkurenčnost" po metodologiji prijavljanja, vrednotenja in financiranja projektov, ki bo omogočala čimbolj transparentno, učinkovito in koristno uporabo javnih sredstev za raziskovalno delo v funkciji uresničevanja ciljev CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 «.

Temeljni dokument, za določitev raziskovalnih prioritet razpisov na posameznih težiščih je SRS. V okviru težišč se glede na skupne razvojne cilje in glede na pristojnosti posameznih vladnih resorjev pri uresničevanju teh ciljev oblikujejo in razpišejo prednostne teme CRP kot podlaga za izbiro raziskovalnih projektov.

Prednostne teme morajo biti oblikovane tako, da se nanašajo na ključne razvojne probleme na področju, ki ga zajema težišče, in za reševanje katerega je potrebno dobiti raziskovalno podporo.

 1. Izvajalec nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), ki v okviru teh nalog izvaja tudi naloge, ki so vezane na pripravo in izvedbo razpisov CRP. Te naloge ARRS izvaja na podlagi Usmeritev, ki jih za izvedbo posameznega razpisa skupaj sprejmeta Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: MVZT) ter Služba Vlade RS za razvoj (v nadaljevanju: SVR), razen za leto 2006, ko jih je sprejel samo MVZT.

Usmeritve za leta od 2007 do 2013 vključujejo:

 • okvirni obseg sredstev, ki jih za izvedbo posameznega javnega razpisa zagotavlja MVZT in okvirni obseg sredstev drugih ministrstev oziroma drugih proračunskih uporabnikov za posamezen javni razpis CRP,
 • prednostne tematske sklope javnega razpisa in
 • osnovne elemente evalvacijskega postopka za izbor prijavljenih projektov.

Usmeritve so predhodno usklajene z drugimi ministrstvi.

Usklajevalne postopke po vseh treh osnovnih elementih Usmeritev v sodelovanju z MVZT in ARRS vodi SVR.

 1. Sredstva za izvajanje programa CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«, bo zagotavljalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter druga ministrstva oziroma drugi proračunski uporabniki, ki bodo kot interesenti vključeni v izvajanje in financiranje tega CRP iz proračunskih sredstev za ta namen. Delež sredstev , ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljal MVZT predstavlja praviloma do 50%, skupnih sredstev za izvedbo programa CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013". Deleži so natančneje določeni z Usmeritvami iz 4. točke tega Sklepa razen za leto 2006, ko je ta delež določen z javnim razpisom.

Vsi projekti v okviru CRP so financirani iz sredstev proračuna MVZT, pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani drugih ministrstev oziroma drugih relevantnih akterjev pri oblikovanju in izvajanju politik in ukrepov za uresničenje ciljev Strategije razvoja Slovenije (SRS). Strateški svet CRP lahko predlaga kot teme razpisa tudi teme, za katere sofinanciranja ne zagotavlja nobeno od ministrstev, so pa po mnenju Sveta z vidika izvajanja ukrepov pri uresničevanju ciljev SRS in gospodarskih in socialnih reform nujno potrebne. Skupna vrednost projektov na podlagi tako razpisanih tem je lahko največ 5 % od vrednosti razpisa.

 1. Način izvedbe financiranja izbranih projektov CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«,se uredi s pogodbo.

6.1. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izvedbo financiranja uredita v okviru redne letne pogodbe o financiranju programa dela ARRS.
6.2. Ostala ministrstva, ki so vključena v izvajanje in financiranje CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« izvajajo financiranje na podlagi pogodb z ARRS in izvajalci izbranih projektov.
6.3. Financiranje izbranih projektov lahko ministrstva oziroma drugi sofinancerji CRP uredijo tudi s pogodbo, na podlagi katere bo omogočen transfer njihovih denarnih sredstev izvajalcem izbranih projektov preko ARRS.

Pogodba za transfer sredstev preko ARRS vključuje: letni obseg sredstev ARRS in ministrstva ali drugega sofinancerja projektov v okviru CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«, podrobneje ureja način izvajanja in financiranja projektov, dinamiko financiranja, spremljanje in nadziranje izvajanja projektov v skladu s sprejetim programom izvajanja projektov in nadziranje namenske porabe sredstev.

 1. Postopke oblikovanja razpisa in postopke izbora projektov na podlagi razpisa vodi Strateški svet CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« (v nadaljevanju: Svet CRP)

Svet CRP sestavlja od 10 do 16 članov na ta način, da so v njem enakomerno zastopani strokovnjaki za vprašanja, ki sodijo v okvir težišč CRP in so lahko predstavniki posameznih ministrstev ali/in zunanji strokovnjaki za ta vprašanja.

Člane Strateškega sveta imenuje direktor agencije na predlog Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in na predlog Službe vlade RS za razvoj.

Sedež Strateškega sveta je na ARRS, ki zagotavlja tudi sekretarja sveta in sredstva za njegovo delovanje.

 1. Strateški svet vodi predsednik, ki je imenovan na predlog Sužbe Vlade za razvoj in je praviloma tudi njen predstavnik.
 1. Svet CRP:
  • oblikuje predlog prioritetnih raziskovanih tem za potrebe javnega razpisa
  • oblikuje predlog okvirnega obsega sredstev za razpisane teme v okviru posameznega težišča CRP,
  • potrjuje metodologijo vrednotenja prijav, vodi postopke za izbiro projektov in oblikuje izbor projektov, ki ga posreduje v potrditev članom 10. delovne skupine za usklajevanje priprave ukrepov socialnih in gospodarskih reform, ki izvaja tudi naloge Medresorske komisije CRP
  • razpravlja o vsebinskih in strokovnih vprašanjih, vezanih na določanje strateških ciljev programa in na raziskovalne projekte, s katerimi se program izvaja
  • ocenjuje izvajanje programa raziskav z vidika uresničevanja ciljev programa, razpravlja o ugotovitvah naročnikov in predlaga ukrepe ter spremembe izvajanja programa projektov.
 1. ARRS ob upoštevanju določb tega Sklepa izvede tudi Razpis CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«v letu 2006.

 

dr. Andrej Horvat
vodja 10. delovne skupine