Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi Strategije razvoja Slovenije (vladni dokument z dne, 30.5.2005) in Resolucije o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 3/06), na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-Uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - Zdru -1 in 112/07) in v skladu s Sklepom o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE" v obdobju 2006 do 2013 (Šifra sklepa: 6311-1/2005/37 z dne 26.5.2006) ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in minister Službe Vlade za razvoj sprejemata

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa CRP - KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013 za leto 2008

Usmeritve temeljijo na Strategiji razvoja Slovenije (SRS), ki je krovna nacionalna razvojna strategija in predstavlja okvir za določitev vsebinskih prioritet Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa ""KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013" v letu 2008 (v nadaljevanju: razpis CRP "Konkurenčnost 2008") in na Resoluciji o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (NRRP), ki predstavlja temeljni dokument za izvedbo razvojne politike na področju raziskovalne dejavnosti.

Usmeritve poleg vsebinskih prioritet, določajo tudi metodološke okvire za izvedbo razpisa vključno z osnovnimi razpisnimi pogoji.

I.

Predmet razpisa

Ker je osnovni namen CRP oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja, je predmet razpisa določen s prioritetnimi vsebinami udeležencev razpisa v okviru petih težišč CRP "KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013", ki odgovarjajo petim razvojnim prioritetam SRS, in sicer:

Težišče 1: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast

Težišče 2: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

Težišče 3: Učinkovita in cenejša država

Težišče 4: Moderna socialna država in večja zaposlenost

Težišče 5: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

Vsebinske prioritete, prikazane v tematskih sklopih v okviru posameznih težišč CRP, so določene na podlagi predlogov posameznih ministrstev in drugih proračunskih uporabnikov, ki so se odzvali na POZIV Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) z dne 21.12.2008 za posredovanje predlogov prednostnih raziskovalnih tem za pripravo razpisa CRP "Konkurenčnost 2008".

Tematski sklopi

Tematski sklopi v okviru posameznih težišč CRP sledijo osnovnim ciljem SRS in so ob upoštevanju zbranih predlogov relevantnih akterjev pri oblikovanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa, ki so udeleženci razpisa CRP "Konkurenčnost 2008" naslednji:

 1. Težišče: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast
  tematski sklopi:
  1.1. Javnofinančna in makroekonomska politika
  1.2. Nacionalna in sektorska konkurenčnost
  1.3. Podjetništvo
   
 2. Težišče: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta
  tematski sklopi:
  2.1. Izboljšanje pedagoških metod vzgoje in izobraževanja za večjo ustvarjalnost ter inovativnost
  2.2. Izboljšanje kakovosti raziskovanja in razvoja za večjo družbeno in gospodarsko učinkovitost in inovativnost
  2.3 Osnovne raziskave, ki razvijajo nove metodologije na področju novih tehnologij ter s tem povečajo družbeno in gospodarsko učinkovitost in inovativnost
  2.4. Informacijska družba
   
 3. Težišče: Učinkovita in cenejša država
  tematski sklopi:
  3.1. Javna uprava - Razvoj sistema učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja
  3.2. Pravosodje
   
 4. Težišče: Moderna socialna država in večja zaposlenost
  tematski sklopi:
  4.1. Socialna kohezivnost in socialna država
  4.2. Trg dela
   
 5. Težišče: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja
  tematski sklopi:
  5.1. Prilagajanje podnebnim spremembam in podnebno-energetski paket
  5.2. Skladnješi regionalni razvoj in izboljšanje gospodarjenja s prostorom
  5.3. Varstvo okolja in integracija v sektorske politike
  5.4. Trajnostno kmetijstvo, gozdarstvo in varna hrana
  5.5. Zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravje
  5.6. Razvoj nacionalne identitete in kulture
  5.7. Učinkovita prometna politika
  5.8. Zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti
   

Predmet razpisa s temami po posameznih tematskih sklopih dokončno določi 10. delovna skupina za usklajevanje priprave ukrepov socialnih in gospodarskih reform (v nadaljevanju: 10.delovna skupina), ki je v skladu s tretjo alinejo 9. točke Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE" v obdobju 2006 do 2013 prevzela naloge Medresorske komisije CRP.

Predmet razpisa so teme, ki zahtevajo izvedbo raziskovalnih projektov, niso pa to temeljni raziskovalni projekti, ekspertize, študije ali strokovne naloge, od katerih imajo posamezni udeleženci razpisa izključno korist.

S projekti, s katerimi se uresničuje CRP neposredno za državo, ni opravljena dobava blaga oziroma niso opravljene storitve neposredno za potrebe sofinancerjev oziroma sofinancerji od teh raziskav nimajo izključne koristi.

II.

(Udeleženci razpisa)

Udeleženci razpisa so predlagatelji tem razpisa oziroma ministrstva in drugi relevantni akterji pri oblikovanju in izvajanju politik in ukrepov za uresničenje ciljev SRS ter ARRS. ARRS po predhodnem usklajevalnem postopku vseh udeležencev razpisa, v njihovem imenu in z njihovim soglasjem:

 • objavi razpis;
 • izvede vse postopke v zvezi s pripravo in izvedbo razpisa;
 • sofinancira in financira izbrane projekte.

Poleg ARRS so ostali udeleženci razpisa CRP "Konkurenčnost 2008" še:

 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT)
 • Ministrstvo za finance (MF)
 • Ministrstvo za gospodarstvo (MG)
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)
 • Ministrstvo za kulturo (MK)
 • Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije (MOP-GURS)
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za jedrsko varnost (MOP-UJV)
 • Ministrstvo za promet (MP)
 • Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ)
 • Ministrstvo za zdravje (MZ)
 • Ministrstvo za javno upravo (MJU)
 • Ministrstvo za pravosodje (MPR)
 • Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLRP)
 • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj (SVR)
 • Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR)
 • Urad Vlade Republike Slovenije za enake možnost (UEM)

III.

Vrednost Razpisa CRP "Konkurenčnost 08"

Skupna okvirna vrednost razpisa je 8.500.000,00 EUR.
Deleži sredstev po posameznih udeležencih razpisa CRP so naslednji:

 • ARRS: 49 %
 • MVZT: 6%
 • MF: 1,9 %
 • MG: 5,9 %
 • MKGP: 34,0 %
 • MK: 0,5 %
 • MOP: 3,5 %
 • MOP-GURS: 1,5 %
 • MOP-UJV: 4,8 %
 • MP: 5,7 %
 • MŠŠ: 11,8 %
 • MZ: 6,7 %
 • MJU: 4,2 %
 • MPR: 0,2
 • SVLRP: 3%
 • SVR: 1,3%
 • UMAR: 0,9 %
 • UEM: 0,2 %

IV.

(trajanje projektov)

Projekti lahko trajajo od enega do največ treh let. V primeru dvoletnih ali triletnih projektov je potrebno za vsako leto posebej prikazati program dela s pričakovanimi rezultati ob zaključeni letni fazi projekta.

V.

(Financiranje projektov)

Za vse projekte v okviru CRP "Konkurenčnost 08" zagotavlja sredstva ARRS, pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani drugih udeležencev razpisa.

Delež sredstev ARRS naj praviloma ne bi presegal 50% celotne vrednosti razpisa, pri tem pa je delež sredstev za posamezen izbran projekt lahko različen to je od 20-80%.

ARRS lahko določene projekte financira tudi v celoti, in sicer v naslednjih primerih:

 • ko gre za projekte, ki predstavljajo prispevek k izvajanju NRRP;
 • ko gre za širše in h skupnim razvojnim ciljem usmerjene projekte, ki so z vidika izvajanja ukrepov pri uresničevanju ciljev SRS in gospodarskih in socialnih reform nujno potrebne, predlagatelj teme pa zaradi omejenih proračunskih možnosti ne more zagotoviti potrebnih sredstev za izvedbo projekta. Skupna vrednost projektov na podlagi tako razpisanih tem je lahko največ 8 % od vrednosti razpisa. Predlog odločitve, ki jo predlaga Strateški svet CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" (v nadaljevanju: Strateški svet) mora biti posebej utemeljen.

VI.

(izvajalci raziskovalnih projektov)

Izvajalci raziskovalnih projektov v okviru CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijaviteljica projekta;
 2. vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za vodenje aplikativnega ali podoktorskega projekta;
 3. vodja projekta mora imeti proste raziskovalne kapacitete v višini 80 raziskovalnih ur letno;
 4. raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje za vodjo projekta, lahko kot vodja projekta sodeluje na razpisu samo v eni prijavi.

Pogoja pod točko a. in c. morata biti izpolnjena pred podpisom pogodbe in ob prijavi zagotovljena samo z izjavo prijavitelja, da bo to v primeru izbora prijavitelj zagotovil.

VII.

(vodenje postopka)

V skladu s Sklepom o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE" v obdobju 2006 do 2013 postopke ocenjevanja in izbora projektov na podlagi razpisa vodi Strateški svet.

VIII.

(ocenjevanje in izbor prijav)

Na podlagi ocenjenih projektov Strateški svet oblikuje predlog izbora projektov. Skupna ocena izbora projektov se oblikuje na podlagi dveh skupin meril.

 1. Skladnost projekta s cilji razpisanega tematskega sklopa in teme v okviru sklopa.
  V tej skupini so merila, ki vrednotijo prijavo s kazalci skladnosti predloga z razpisanimi cilji z upoštevanjem potencialnega vpliva, ki ga bodo imeli rezultati predlaganih projektov za izvajanje razvojnih politik javnega interesa.
  Oceno po kazalcih kriterijev iz te skupine izdelajo ocenjevalci s strani predlagateljev razpisanih tem ( ocenjevalci uporabniške relevance)
 2. Raziskovalna kakovost in izvedljivost projekta.
  V tej skupini so merila, ki vrednotijo projekt s kazalci raziskovalne kakovosti projekta in kazalci izvedljivosti projekta
  Oceno po kazalcih kriterijev iz te skupine izdelajo ocenjevalci s strani raziskovalcev (ocenjevalci raziskovalne relevance)

Recenzente raziskovalne relevance iz seznama recenzentov ARRS predlaga ARRS in potrdi Strateški svet, recenzente uporabniške relevance izmed strokovnjakov za posamezna področja razpisanih tem pa imenujejo udeleženci razpisa oziroma predlagatelji razpisanih tem.

Recenzent poleg točkovanja posameznih kazalcev za oceno raziskovalne in uporabniške relevance poda tudi kratko pisno utemeljitev ocene s predlogi za potrebne spremembe oziroma dopolnitve predloga. Recenzent lahko predlaga tudi morebitno združevanje posameznih prijav oziroma posameznih vsebinsko in finančno opredeljenih delovnih sklopov prijav.

Ocenjevalci raziskovalne in ocenjevalci uporabniške relevance se po ločenem ocenjevanju sestanejo na skupnem ocenjevalnem panelu, ki je oblikovan za vsako posamezno težišče CRP, vodi in koordinira pa ga za ta namen imenovan član Strateškega sveta CRP.

Ocenjevalnega panela se udeležijo ocenjevalci raziskovalne in ocenjevalci uporabniške relevance v primerih, ko se na podlagi ločenega ocenjevanja ugotovi bistveno razhajanje med ocenami ocenjevalcev raziskovalne relevance, bistveno razhajanje med ocenami raziskovalne in uporabniške relevance in v primerih, ko so recenzenti predlagali bistveno skrajšanje predlaganih projektov ali bistveno zmanjšanje predlaganega obsega sredstev.

Predlog izbora, ki vključuje prednostno listo prijav, Strateški svet posreduje v uskladitev 10. delovni skupini. 10. delovna skupina izdela predlog Sklepa o izboru projektov, ki ga posreduje v sprejem Upravnemu odboru ARRS.

Sklep o izboru projektov CRP "Konkurenčnost 08" stopi v veljavo, ko so sprejeti tudi delni sklepi posameznih udeležencev razpisa, s katerimi le ti prevzemajo svoj del finančnih obveznosti za izbrane projekte.

IX.

(osnovni kriteriji in merila)

Pri razvrščanju predlogov projektov na prednostni seznam posameznega področja bodo imele prednost prijave, ki bodo izkazale:

 1. večjo skladnost prijave z razpisanimi cilji,
 2. boljšo raziskovalno kakovost predloga projekta in večjo možnost realizacije projekta glede na boljše kazalce izvedljivosti projekta (časovna opredelitev projekta, stroški projekta, sestava in usposobljenost ter opremljenost projektne skupine).

Ocenjevanje in izbor projektov natančneje določa Metodologija ocenjevanja in izbora prijav za (so)financiranje CRP, ki jo na podlagi teh Usmeritev sprejme Strateški svet.

Metodologija, ki vključuje predvsem :

 • kazalce in natančnejša merila za ugotavljanje uspešnosti prijave po obeh skupinah navedenih kriterijev ter
 • izbor recenzentov in postopek ocenjevanja ter izbora prijav,
  je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.

X.

(uskladitev finančnih načrtov in programov projektov)

Za izbran projekt je glede na odobrena sredstva prijavitelj pred podpisom pogodbe dolžan izdelati finančni načrt v skladu z veljavno Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje NRRP in program projekta, ki bo upošteval zahteve iz sklepa o izboru projektov CRP "Konkurenčnost 08".

XI.

(objava rezultatov razpisa)

Sklep o izboru projektov CRP "Konkurenčnost 08" bo skupaj z zbranimi evalvacijskimi točkami in poročilom o ocenjevanju projektov objavljen na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Objavljene bodo tudi vse šifre prijav, ki se niso uvrstile v izbor.

XII.

(veljavnost usmeritev)

Te usmeritve začnejo veljati naslednji dan po podpisu, uporabljajo pa se za pripravo razpisa v letu 2008.

Mojca Kucler Dolinar
ministrica

dr. Žiga Turk
minister