Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Metodologije ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« za izvedbo javnega razpisa v letu 2010

1.

(merila za ocenjevanje)

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "KONKURENČNOST SLOVENIJE" (v nadaljevanju: Programski svet) oblikuje predlog izbora projektov na podlagi naslednjih kriterijev in meril:

I. Relevantnost predlaganega projekta (skupaj 10 točk)

 

Relevantnost predlaganega projekta glede na težišča, cilje in poudarke iz tega razpisa 0-5 točk
Relevantnost predlaganega projekta glede na skladnost s cilji in prioritetami Strategije razvoja Slovenije in skladnost s cilji in prioritetami NRRP ter razvojnih prioritet proračuna 0-5 točk

 

II. Uporabnost predlaganega projekta (skupaj 10 točk)

 

Potencialni vpliv, ki ga bodo imeli rezultati projekta na povečanje konkurenčnosti Slovenije, večjo socialno kohezivnost ter trajnostni razvoj. 0-5 točk
Rezultati projekta bodo uporabljivi kot podlaga za sprejemanje strateških odločitev, odločitev o oblikovanju politik ali odločitev o načinu izvedbe pri udeležencih CRP ter temeljijo na mednarodnih primerjavah 0-5 točk

 

III. Raziskovalna ali razvojna odličnost predlaganega projekta (skupaj 20 točk)

 

Znanstveni, tehnološki oz. inovacijski prispevek 0-5 točk
Izvirnost in jasnost zastavljenih ciljev 0-5 točk
Metodološka ustreznost 0-5 točk
Preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov 0-5 točk

 

IV. Kakovost predlagateljev s področja predlaganega projekta in kakovost načrta izvedbe predlaganega projekta (skupaj 20 točk)

 

Kakovost vodje projekta 0-5 točk
Kakovost sestave projektne skupine 0-5 točk
Kakovost predvidene projektne organizacije in načrta dela  0-5 točk
Kakovost planiranih aktivnosti za razširjanje in uporabo znanja, ki bo rezultat projekta (znanstvene in poljudne objave, organizacija delavnic, vpliv na izobraževanje, izraba v praksi). 0-5 točk

 

V. Izvedljivost in gospodarnost predlaganega projekta (skupaj 10 točk)
 

Izvedljivost projekta glede sestave in opremljenosti projektne skupine 0-5 točk
Ustreznost predloga višine financiranja projekta glede na zahtevnost projekta, glede na sestavo projektne skupine in predvideno trajanje projekta 0-5 točk

 

2.

(Postopek ocenjevanja)

V postopku ocenjevanja prijav se obravnavajo prijave, ki jih je komisija za odpiranje ocenila kot pravočasne, pravilno označene, upravičene in popolne.

Vodje predlaganih projektov morajo izpolnjevati pogoje za vodjo projekta, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (v nadaljevanju Pravilnik o kriterijih). Minimalno število točk (A1+A2+A3) iz 3. točke prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih je 0,30, pri čemer se za izračun za oceno A3 upoštevajo podatki za leta 2004-2009.

Vsako prijavo najprej samostojno ocenijo vsaj trije ocenjevalci, in sicer z oceno kriterijev in meril, ki so določeni v 1. točki, in kratko utemeljitvijo ocen po kriterijih. Ocenjevalci v ocenjevalnih listih obvezno podajo mnenje k oceni prijave, lahko pa v dodatnih predlogih podajo tudi utemeljen predlog za morebitno združevanje vsebinsko podobnih projektov in/ali utemeljene predloge za morebitno spremembo trajanja in spremembo obsega predlaganih sredstev za izvedbo projekta.

Ocenjevalci iz vrst financerjev (vsaj eden) izpolnijo ocenjevalni list A in ocenijo naslednje kriterije iz 1. točke: I, II, III in V. V primeru, da prijavo oceni več ocenjevalcev iz vrst financerjev, se upošteva povprečno število točk ocenjevalcev posamezne prijave.

Ocenjevalci iz vrst raziskovalcev (vsaj dva) izpolnijo ocenjevalni list B in ocenijo naslednje kriterije iz 1. točke: III, IV in V. Upošteva se povprečno število točk obeh ocenjevalcev posamezne prijave.

Agencija zbere ocenjevalne liste vseh ocenjevalcev in rezultate ocenjevanja pripravi v obliki skupnega seznama vseh ocenjenih prijav po posameznih težiščih CRP.

Za uvrstitev v izbor projektov je potrebno za vsakega od petih kriterijev prejeti skupno povprečno oceno najmanj 3.

Programski svet na podlagi rezultatov ocenjevanja določi prijave, ki zahtevajo dodatno presojo na skupnih ocenjevalnih panelih, ki je oblikovan za posamezno težišče ali za posamezni tematski sklop. Skupne ocenjevalne panele, ki se jih udeležijo ocenjevalci iz vrst financerjev in/ali ocenjevalci iz vrst raziskovalcev, vodijo in koordinirajo člani Programskega sveta, zadolženi za posamezno težišče CRP.

Skupni ocenjevalni panel je potrebno izvesti v primerih, ko se na podlagi ločenega ocenjevanja ugotovi bistveno razhajanje med ocenami ocenjevalcev iz raziskovalne relevance ali bistveno razhajanje med ocenami raziskovalne in uporabniške relevance ter v primerih, ko so ocenjevalci predlagali združevanje prijav in/ali bistveno skrajšanje trajanja predlaganih projektov in/ali bistveno zmanjšanje predlaganega obsega sredstev.

V primeru predloga združevanja prijav, še zlasti pa ob hkratnem bistvenem skrajšanju trajanja projektov in/ali bistvenem zmanjšanju obsega sredstev, je o tem potrebno obvestiti prijavitelje zadevnih prijav  in ugotoviti izvedljivost in smotrnost take združitve. O izvedljivosti in smotrnosti združevanja projektov se obvezno odloči pred izdajo sklepa o izboru.

Usklajene in podpisane predloge skupnih ocenjevalnih panelov agencija združi v skupni seznam vseh ocenjenih prijav po številu zbranih točk ter ga posreduje v obravnavo Programskemu svetu.

3.

(Postopek izbora)

Programski svet CRP na podlagi skupnega seznama vseh ocenjenih prijav oblikuje in sprejme prednostno listo prijav, ki vključuje vse ocenjene prijave s posebej označenimi prijavami, ki so dosegle prag za uvrstitev v izbor, ki ga določi Programski svet in prijavami, ki tega praga niso dosegle, pri čemer je potrebno upoštevati, da se za vsako razpisano temo izbere vsaj en projekt, ki je dosegel prag za uvrstitev v izbor in je za vsakega od petih kriterijev prejel skupno povprečno oceno najmanj 3.

Prednostna lista poleg ocen projektov po vseh petih kriterijih vključuje tudi obseg potrebnih sredstev za izvedbo posameznega projekta s strani agencije in drugih udeležencev razpisa, trajanje posameznega projekta ter predloge za združevanje vsebinsko podobnih projektov, pri čemer ne more biti v združevanje vključen projekt, ki ni prestopil praga po kateremkoli od kriterijev.

Prednostno listo v obliki seznama izbranih in neizbranih prijav Programski svet kot predlog Sklepa o izboru projektov posreduje Upravnemu odboru agencije. Predlog izbranih projektov po posameznih udeležencih razpisa skupaj  s predlogom obsega sredstev, Programski svet v obliki predloga delnih sklepov posreduje v potrditev posameznim udeležencem razpisa CRP.

 

Sklep o izboru projektov na razpis CRP je sestavljen iz Sklepa Upravnega odbora agencije o izboru projektov na razpis CRP in delnih sklepov vseh udeležencev razpisa CRP, s katerimi le- ti prevzamejo obveznost sofinanciranja za izbrane projekte. Sklep o izboru projektov na razpis CRP se uveljavlja postopoma, ob vsakokratnem sprejetju posameznih delnih sklepov.

4.

(Ocenjevalci)

Ocenjevalce uporabniške relevance določi udeleženec razpisa, ki z imeni ocenjevalcev seznani Programski svet. Ocenjevalci uporabniške relevance so praviloma zaposleni pri udeležencu razpisa, ki je predlagatelj razpisanih tem in so kot strokovnjaki na določenih področjih pristojni za problematiko, ki je predmet razpisane teme. V posebnih primerih je ocenjevalec na predlog predlagatelja teme lahko tudi strokovnjak, ki ni zaposlen pri predlagatelju.

Ocenjevalce raziskovalne relevance imenuje Programski svet na podlagi seznama, ki ga oblikuje agencija. Za vsak tematski sklop je po vrstnem redu, ki ga določi Programski svet, imenovanih več ocenjevalcev, število je odvisno od števila razpisanih tem v okviru tematskega sklopa. Ocenjevalci morajo izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta in ne morejo biti vodje prijavljenih projektov v okviru tematskega sklopa, ki ga ocenjujejo ter niso člani Programskega sveta CRP. Seznam ocenjevalcev se objavi ob koncu leta po abecednem redu za vse ocenjevalne postopke agencije na spletni strani agencije.

Ocenjevalci ne morejo ocenjevati projektov, v katerih so navedeni kot člani projektne skupine.

Ocenjevalci izdelajo oceno s komentarjem v pisni in/ali elektronski obliki.

Ocenjevalci izpolnjene ocenjevalne liste ali zbirni seznam, ki vsebuje vse elementa iz ocenjevalnega lista, podpišejo.

Ocenjevalci s posebno pisno izjavo o nepristranskosti in zaupnosti ter izjavo o izločitvi iz postopka v primeru konflikta interesov potrdijo, da bodo s prijavami ravnali kot z dokumenti interne narave in jih ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter da z njihovo vsebino ne bodo seznanjali nepooblaščenih oseb. Po opravljenem ocenjevanju bodo vso originalno dokumentacijo vrnili agenciji, pomožno dokumentacijo uničili, elektronske datoteke pa izbrisali.

Sprejeto na 1. seji v letu 2010 Programskega sveta Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "KONKURENČNOST SLOVENIJE " dne 11.2.2010.