Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo), na podlagi 12. člena Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 12/05), na podlagi Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "Znanje za varnost in mir" v obdobju 2006 do 2010, šifra MORS: 631-8/2005-1, šifra MVZT: 6311-59/2005/1 in šifra ARRS: 6311-58/2005/1 z dne 14.12.2005 in Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva za obrambo v zvezi s pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa MIR v letu 2007 (šifra MO: 631-8/2005-112, šifra MVZT: 630-7/2007/1 z dne, 10.4. 2007) objavlja

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-2010« v letu 2007
 

I. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)

II. Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju besedila: razpisa) je izbira ter financiranje izvajanja raziskovalnih projektov za prednostne raziskovalne tematske sklope in teme v okviru tematskih sklopov Ciljnega raziskovalnega programa »Znanje za varnost in mir 2006-2010« (v nadaljevanju besedila: CRP MIR) v letu 2007.

Rezultati projektov v okviru CRP MIR so javni in zato niso dobava storitev, od katerih bi imel financer izključno korist.

Razpisana področja CRP MIR ter tematski sklopi in teme v okviru področij so naslednji:

 1. področje: Slovenska vojska 21. stoletja

Razpisane teme v okviru prvega področja so usmerjene v nadgradnjo opreme vojaka in enot, ki bo povečala njihovo zaščito v vseh klimatskih razmerah in njihovo bojno sposobnost. Posebna pozornost bo namenjena raziskavam za razvoj sistemov oborožitve in opreme Slovenske vojske, sistemov, pripomočkov in naprav za podporo vojaškega usposabljanja in urjenja ter sistemov logistične podpore ter za razvoj in upravljanje človeških virov, izobraževanje in sisteme usposabljanja predvsem vojaških oseb in vpliv človeških dejavnikov na zmogljivosti vojaka.

1.1. tematski sklop: Novi materiali in tehnologije
teme:
1.1.1. Raziskava trirazsežnih površin in materialov za kamuflažo ljudi in tehničnih sredstev
1.1.2. Raziskave izvorov in senzorjev v področju T žarkov
1.1.3. Novi konstrukcijski sistemi, pokrivni materiali in klimatizacija montažnih vojaških šotorov
1.1.4. Načrtovanje/usposabljanje za misije v okolju kjer prevladujejo asimetrične grožnje
1.1.5. Preizkušanje in uvedba nano premazov v SV
1.1.6. Nadzor in obvladovanje kontaminiranih okolij ter preprečevanje vnosa kontaminantov v državo ob vračanju z vojaških misij

1.2. tematski sklop: Bojevnik in oprema bojevnika (fiziološke sposobnosti, vadba, obleka in oprema bojevnika, prehrana itd)
teme:
1.2.1. Razvoj sistemov za spremljanje kratkotrajnih procesov pri delovanju strelnega orožja in preizkušanju zaščitne opreme

1.3. tematski sklop: Eksplozivna sredstva
teme:
1.3.1. Odkrivanje eksplozivov z vbrizgavanjem hitrih nano delcev
1.3.2. Povečanje občutljivosti dvokanalnega nqr/nmr sistema za detekcijo trdnih in tekočih eksplozivov
1.3.3. Razvoj visoko fragmentacijskega protipehotnega streliva večjih kalibrov v urbanem vojskovanju

1.4. tematski sklop: Viri energije
teme:
1.4.1. Študija uporabe lahkih organskih celic
1.4.2. Celostne rešitve oskrbe z alternativnimi viri energije - strelišča Slovenske vojske

1.5. tematski sklop: Laserski, radarski in optični sistemi
Teme:
1.5.1. Optični in laserski sistemi oklepnih vozil

1.6. tematski sklop: Senzorski in merilni sistemi
Teme:
1.6.1. Spremljanje in zbiranje informacij o ogroženosti človeka v kontaminiranem okolju
1.6.2. Hibridni GNSS/inercijski sistem za daljinski nadzor bojevnikov in sil zaščite ter reševanja na odprtem in v zgradbah ter urbanih koridorjih
1.6.3.Daljinsko zaznavanje IR sevanja na morski gladini na kilometrskih oddaljenostih za sledenje razlitja polutantov in sledenje plovil

1.7. tematski sklop: Upravljanje človeških virov
Teme:
1.7.1. Skrb za družine pripadnikov SV
1.7.2. Celovita ureditev statusa pripadnika pogodbene rezerve, ter modelov mobilizacije SV
1.7.3. Koncept krepitve patriotizma med mladimi z izdelavo ustreznih učnih programov in učbenikov
1.7.4. Model kompetenčnih profilov in standardov dela za ocenjevanje delovne uspešnosti
1.7.5. Izobraževanje za nov poklic odhajajočih vojakov SV in pomoč pri novi zaposlitvi
1.7.6. Samozaposlitev odhajajočih vojakov SV v svojem podjetju
1.7.7. Uvajanje modela e – izobraževanja in razvoj učnih vsebin s področja zaščite in reševanja

1.8 tematski sklop: Druge teme

 

 1. področje: Razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti

  Razpisane teme v okviru drugega področja so usmerjene v raziskave za razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za podporo poveljevanja in kontrole, obveščevalne zagotovitve ter logistične podpore, vključno s povečanjem zmogljivosti vojske v zagotovitvi zdravstvenih informacij. Posebna pozornost bo namenjena digitalizaciji bojišča, računalniškim vojaškim modelom in simulacijam, geografskim informacijskim sistemom, elektronskemu bojevanju, razvoju optimizacijskih modelov, sistemov za spremljanje in detekcijo v realnem času ter robotiki. Pozornost bo usmerjena tudi v razvoj elektronskih podatkovnih baz za potrebe celotnega obrambnega sistema in civilno kriznega načrtovanja na nivoju Republike Slovenije, v razvoj stacionarnih in mobilnih komunikacijskih in informacijskih omrežij za potrebe obrambnega sistema in njegovega povezovanja v zavezništvu ter zaščita le teh.

2.1. tematski sklop: Varnost omrežij, varnost podatkov in kriptografija
Teme:
2.1.1. Dinamično zagotavljanje varnosti in zaščite v kompleksnih KIS za podporo odločanju MO/SV 2.1.2. Sistem dinamičnega preprečevanja groženj v informacijskih sistemih MO/SV

2.2. tematski sklop: Informacijski in inteligentni sistemi
Teme:
2.2.1. Študija o upravljanju z znanji v SV
2.2.2. Ugotavljanje identitete in psihofizičnega stanja govorca za zagotavljanje varne govorne komunikacije
2.2.3. Inteligentna samoorganizacijska brezžična omrežja za prenos podatkov na področjih z moteno oziroma neobstoječo komunikacijsko infrastrukturo
2.2.4. Simulator propagacije naravnih nesreč
2.2.5. Analiza kakovosti storitev in ukrepi za zagotavljanje kakovosti storitev v računalniškem omrežju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s poudarkom na delovanju v izrednih razmerah

2.3. tematski sklop: Komunikacijski sistemi
Teme:
2.3.1. Izvedljivostna študija uporabe mikrosatelita v nizki orbiti za potrebe Slovenske vojske
2.3.2. Razvoj postopkov posameznih praktičnih veščin kot 3D animacije in razvoj računalniških aplikacij za potrebe štabnega vodenja in usposabljanja z namenom uporabe v učnih procesih sil za zaščito in reševanje
2.3.3. Sistem za zbiranje in obdelavo podatkov o pripravljenosti in delovanju gasilnih enot, vojske, policije, reševalcev in civilne zaščite, ki omogoča statistično obdelavo, nadzor nad sredstvi in človeškimi silami, razvrščanje, poveljevanje enotam
2.3.4. Multidisciplinarne informacije prostora za potrebe ocenjevanja škode po naravnih nesrečah
2.3.5. Agrometerološki informacijski sistem za spremljanje vodne bilance in vrednotenje škod po suši
2.3.6. Razvoj celostne interaktivne aplikacije za usposabljanje sil za zaščito in reševanje in ostalih prvih posredovalcev v cestnem prometu glede na vrsto in velikost dogodka, ob izrednih dogodkih v cestnih predorih s posebno obravnavo kriminalno terorističnih dogodkov ter pri požarih v naravi z enostavnim modeliranjem, operativnimi postopki in terminsko opredeljenimi taktičnimi pristopi

2.4. tematski sklop:
Druge teme

 1. področje: Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja
  Razpisane teme v okviru tretjega področja so usmerjene v raziskove za zaznavanje različnih oblik terorizma, modeliranje posledic kemičnega, biološkega in radiološkega terorizma, zaščito populacije in objektov pred kemičnimi in biološkimi agensi, detekcijo eksplozivov, medicinske protiukrepe ter sociološke in psihološke posledice različnih oblik terorizma. Posebna pozornost bo namenjena spremljanju, sanaciji in zaščiti okolja na območjih, ki jih uporablja Slovenska vojska, ter zbiranju, predelavi in uničevanju vojaških odpadkov ob minimalnih vplivih na okolje.

3.1. tematski sklop: Biometrični sistemi
Teme:
3.1.1. Biometrični sistem za identifikacijo in verifikacijo na osnovi človeških obrazov

3.2. tematski sklop: Odkrivanje nevarnosti terorističnega napada
Teme:
3.2.1. Inteligentni sistem za nadzor gibanja opreme in ljudi

3.3. tematski sklop: Zaščita ljudi, živali in sredstev
Teme:
3.3.1 Celjenje ran
3.3.2. Farmakološka zaščita živčevja in srčnožilnega sistema pred dolgotrajnim delovanjem toksičnih substanc
3.3.3. Razvoj multifunkcionalnih, prenosnih, integriranih bioanalitskih sistemov in metod za hitro detekcijo nevarnih snovi v vodi in hrani
3.3.4.Razvoj specializirane rehabilitacijske metode in naprave za hitrejše okrevanje po poškodbah z ionizirajočimi sevanji
3.3.5. Ocena tveganja, sistemi zaznavanja in tipizacije posebno nevarnih kužnih agensov, toksinov in kontaminantov, ki ogrožajo civilno prebivalstvo

3.4. tematski sklop: Varovanje in remediacija okolja
Teme:
3.4.1. Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček
3.4.2. Raziskava lastnosti tlačnih posod z utekočinjenimi plini ob požarih in metode zmanjševanja toksičnih oblakov ob uhajanju strupenih plinov na principu rekondenzacije
3.4.3. Razvoj programa širjenja toksičnih oblakov ob nesrečah z nevarnimi snovmi in ob napadih z biološkim, kemičnim ter radiološkim orožjem
3.4.5. Požarno preiskovanje
3.4.6. Preventivni ukrepi pri usposabljanju zaradi vplivov neionizirajočih sevanj na pripadnike enot sil za zaščito in reševanje ter aplikacija v učni proces

3.5. tematski sklop: Vpliv bolezni, bojnih strupov in sevanja na človeka
Teme:
3.5.1. Biološki vplivi neionizirnega elektromagnetnega sevanja digitalnih telekomunikacijskih sistemov s poudarkom na sistemu TETRA in predlogi zaščitnih sredstev pred neionizirnim elektromagnetnim sevanjem
3.5.2. Aplikacija modela preventive pred stresom in sistema psihološke pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prakso

3.6. tematski sklop: Druge teme Teme:

 1. področje: RAZVOJ IN UPRAVLJANJE NACIONALNO VARNOSTNEGA SISTEMA
  Razpisane teme v okviru četrtega področja so usmerjene v raziskave , ki vključujejo analize varnosti okolja ter študije virov ogrožanja varnosti, politiko in delovanje različnih varnostnih struktur ter njihov pomen za Slovenijo, analizo nove geopolitične vloge Slovenije po vstopu v EU in NATO, probleme varnosti in sodelovanja v Srednji in Jugovzhodni Evropi, civilno-vojaške odnose, mednarodno humanitarno pravo ter pravo oboroženih spopadov, vojaško zgodovino, vojaško izrazoslovje, obrambno ekonomiko ter sistem planiranja in upravljanja obrambnih virov ter na druge humanistične vidike naravne in kulturne dediščine povezane z obrambnim sistemom.

4.1. tematski sklop: Spremembe v strateškem okolju in njihov vpliv na oblikovanje obrambno-varnostne politike Republike Slovenije
Teme:
4.1.1. Geostrateški položaj in vojaška moč Slovenije do leta 2020 v EU (raketni ščit, energetski viri, transport, naravna bogastva, demografski trendi)
4.1.2. Migracije, etničnost in vplivi na Slovensko vojsko

4.2. tematski sklop: Delovanje varnostnih struktur
Teme:
4.2.1. Vloga in pomen obveščevalno varnostnih služb v sodobnem asimetričnem vojskovanju - obrambni vidik
4.2.2. Integriran sistem tehničnega varovanja objektov in okolišev posebnega pomena za obrambo
4.2.3. Pomen varnostne kulture za uspešno ravnanje s tajnimi podatki v MO in SV

4.3. tematski sklop: Obrambno planiranje in obrambna ekonomika
Teme:
4.3.1. Metodologija analize strateškega varnostnega okolja - kazalniki in metode analize
4.3.2. Vpliv krepitve skupne evropske obrambne tehnološke in industrijske baze na položaj obrambne industrije in ostalega gospodarskega sektorja v Republiki Sloveniji ter predlogi ukrepov za izboljšanje ali vsaj ohranjanje položaja slovenskega gospodarstva na notranjem evropskem obrambnem trgu
4.3.3. Vpliv politik in ukrepov Evropske unije ter njenih ustanov na krepitev skupne evropske obrambne tehnološke in industrijske baze

4.4. tematski sklop: Krizno upravljanje in vodenje
Teme:
4.4.1. Koncepti nacionalno varnostnih sistemov in civilne obrambe v novem varnostnem okolju
4.4.2. Zaščita ključne infrastrukture in javno - zasebno partnerstvo: iskanje najboljših praks in rešitev
4.4.3. Gospodarska obramba v tržnem gospodarstvu
4.4.4. Informacijsko komunikacijski sistem za podporo kriznemu upravljanju: analiza stanja, vizija razvoja ter povezljivost v procesu zaznave ter obvladovanja kriznih pojavov ali dogodkov
4.4.5. Geografsko informacijska podpora procesu oblikovanja in sprejemanja odločitev v kriznih razmerah

4.5. tematski sklop: Civilno vojaški odnosi
Teme:
4.5.1. Državno institucionalni okvir sodelovanja gospodarskih in humanitarnih organizacij v vojaških in civilnih operacijah subjektov mednarodne skupnosti

4.6. tematski sklop: Medetični konflikti in kulturne razlike na območjih, kjer sodeluje Slovenska vojska v mirovnih operacijah
Teme:
4.6.1. Medetični konflikti in kulturne razlike na Zahodnem Balkanu (BIH, Kosovo, Albanija, Makedonija, Črna Gora in Srbija)
4.6.2. Medetični konflikti in kulturne razlike v osrednji Aziji (Afganistan, Pakistan, Azerbajdžan, Tadžikistan
4.6.3. Medetični konflikti in kulturne razlike v arabskih državah Srednjega vzhoda (Irak, Iran, Saudska Arabija)
4.6.4. Medetični konflikti in kulturne razlike na Bližnjem Vzhodu (Libanon, Sirija, Jordanija, Izrael, Palestina
4.6.5. Medetični konflikti in kulturne razlike v Severni in Podsaharski Afriki

4.7. tematski sklop: Uporaba in ureditev prostora za obrambne potrebe ter njegova sanacija
Teme:
4.7.1. Prostorsko upravljavski model uporabe objektov in okolišev objektov, ki so opredeljeni kot možna izključna raba za potrebe obrambe
4.7.2. Opredelitev in ocena sinergijskih učinkov objektov in okolišev objektov posebnega pomena za obrambo na okolico, lokalno skupnost, regijo
4.7.3. Določitev magnetne deklinacije za območje Slovenije in primerjava z globalnimi modeli zemeljskega magnetnega polja

4.8. tematski sklop: Vojaška zgodovina in vojne veščine
Teme:
4.8.1. Slovenski prispevek v nekonvencionalnih oblikah vojne in vloga specialnih (posebnih) oblik organiziranja v novejši zgodovini Slovenije
4.8.2. Slovenska vojaška in vojna zgodovina in njena umetniška upodobitev 4.8.3. Ohranjanje kulturne dediščine v vojnih spopadih

4.9. tematski sklop: Druge teme

III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis

 1. Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije.
 2. Vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijaviteljica projekta.
 3. Vodja projekta mora imeti doktorat znanosti in v zadnjih petih letih objaviti vsaj en znanstveni prispevek v znanstveni reviji oz. knjigi, kar je razvidno iz baze SICRIS.
 4. Vodja projekta mora imeti proste raziskovalne kapacitete najmanj v višini 170 raziskovalnih ur.
 5. Raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje za vodjo projekta, lahko kot vodja projekta sodeluje na razpisu samo v eni prijavi.
 6. Prijava na razpis mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavnem obrazcu navedene samostojne priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
  Pogoja pod točko b) in d) morata biti izpolnjena pred podpisom pogodbe. Nepravočasno in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje ne bo obravnavala. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s pravilnikom.

IV. Merila za izbor projektov

Pri razvrščanju predlogov projektov na prednostni seznam posameznega področja bodo imele prednost prijave, ki bodo izkazale:

 1. večjo skladnost prijave z razpisanimi temami,
 2. boljšo raziskovalno kakovost predloga projekta in večjo možnost realizacije projekta glede na boljše kazalce izvedljivosti projekta (časovna opredelitev projekta, stroški projekta, sestava in usposobljenost ter opremljenost projektne skupine).
  Prijave bodo ocenjene po postopku in na način kot ga določa Pravilnik o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa in Metodologija ocenjevanja prijav na javni razpis za izbiro raziskovalnih aplikativnih raziskovalnih projektov CRP MIR v letu 2007.
  Metodologija ocenjevanja prijav na javni razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih projektov CRP MIR v letu 2007 vključno z ocenjevalnimi listi za recenzente je sestavni del razpisne dokumentacije
  Sklep o izboru projektov sprejme Upravni odbor agencije na predlog strokovnega sveta CRP MIR ob soglasju ministra za obrambo.

V. Okvirna višina sredstev

Skupna okvirna vrednost razpisa je 6.792.000,00 EUR

Po letih je okvirni delež sredstev za izvedbo izbranih projektov naslednji:

 • 2007: 792.000,00 EUR
 • 2008: 3.000.000,00 EUR
 • 2009: 3.000.000,00 EUR

Okvirni deleži sredstev po posameznih področjih so naslednji:

 1. področje: Slovenska vojska 21. stoletja: 40%
 2. področje: Razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti: 20%
 3. področje: Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja: 20%
 4. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema: 20%.

Glede na obseg potrebnih sredstev za izvedbo projekta je vrednost prijavljenega projekta za prvo, drugo in tretje področje praviloma do 200.000,00 EUR na leto in za četrto področje praviloma do 70.000,00 EUR na leto.

Prednostno bodo obravnavani večji projekti, ki bodo pokrili večje število ciljev razpisane teme in za izvedbo projekta, predlagali interdisciplinarno in medinštitucionalno povezano projektno skupino.

Morebitno odstopanje od določene zgornje vrednosti projekta je potrebno pri prijavi na razpis posebej utemeljiti.

VI. Časovni okvir in roki za izvedbo programa

Projekti so lahko enoletni, dvoletni ali triletni. V primeru dvoletnih ali triletnih projektov je potrebno za vsako leto posebej prikazati ovrednoten program dela s pričakovanimi rezultati ob zaključeni letni fazi projekta. Pogodba se bo v teh primerih sklepala samo za obdobje prve zaključene letne faze projekta, na podlagi pozitivne ocene zaključene prve oziroma druge faze projekta pa se bo sklepal ustrezen aneks za nadaljevanje oziroma zaključek projekta.

VII. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav.

Pisne prijave za vsak projekt posebej morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA RAZISKOVALNE PROJEKTE – CRP MIR 2007 v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 7.6.2007 (četrtek) do 14.00 ure.

Prijave morajo biti posredovane tudi v elektronski obliki na naslov CRP-MIR07@ARRS.si 

Elektronske prijave morajo biti popolnoma enake kot pisne in sicer za vsak projekt posebej le z enim posredovanim sporočilom, ki v priponkah vsebuje vso zahtevano predpisano prijavno dokumentacijo do vključno 7.6.2007 (četrtek) do 14.00 ure.

Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

Prijava na razpis mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavnem obrazcu navedene samostojne priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala pisne in elektronske prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.

VIII. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo v ponedeljek, 11.6.2007 ob 9.uri v sejni sobi agencije (I. nadstropje, Tivolska 30, 1000 Ljubljana).

IX. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

Prijavitelji projektov bodo obveščeni o izbiri predvidoma v roku 30 dni od zaključka razpisa.

X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpis in razpisna dokumentacija bo od dneva objave razpisa na voljo na spletni strani Agencije http://www.arrs.si/, in Ministrstva za obrambo: http://www.mors.si . Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v vložišču agencije ( II. nadstropje, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana) od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka prijavnega roka. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji na Agenciji (ga. Aljana Pogačnik aljana.pogacnik@arrs.si 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

številka: 430-37/2007-1
datum: 7.5.2007

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 41/2007, z dne 11.05.2007.

Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci in navodila):