Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/02), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št.79/99, 124/00, 79/01,30/02, 56/02 –ZJU, 110/02-ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2004 in 2005 (Ur.l. RS, št. 130/03 in št.: 61/65), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalno projektov v okviru Ciljnih raziskovalnih programov (CRP) za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS št. 12/05), minister za obrambo in minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sprejmeta

Sklep o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa ZNANJE ZA VARNOST IN MIR (CRP MIR) v obdobju 2006 do 2010
 

I.

Cilji izvajanja znanstveno-raziskovalnega dela v okviru CRP »MIR«, ki ga želita doseči podpisnika tega Sklepa v obdobju od 2006 do 2010, so:

 • razvoj obrambnega sistema, ki bo sposoben izvajati nacionalno obrambo,
 • razvoj sistema nacionalne varnostni v skladu s sodobnimi varnostnimi izzivi,
 • okrepitev vloge in vpliva Republike Slovenije v Evropski uniji in Natu ter
 • razvoj zmogljivosti za zagotavljanje miru, stabilnosti in varnosti v mednarodni skupnost.

II.

Navedeni cilji v prvi točki tega Sklepa bodo doseženi z realizacijo aplikativnih raziskovalnih projektov znotraj naslednjih področij:

 1. Slovenska vojska 21.stoletja Prednostne raziskovalno razvojne naloge bodo obsegale nadgradnjo opreme vojaka in enot, ki bo povečala njihovo zaščito v vseh klimatskih razmerah in njihovo bojno sposobnost. Projekti bodo prednostno usmerjeni v razvoj sistemov oborožitve in opreme Slovenske vojske, sistemov, pripomočkov in naprav za podporo vojaškega usposabljanja in urjenja ter sistemov logistične podpore.
 2. Razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti Prednostne raziskovalno razvojne teme bodo vključevale razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za podporo poveljevanja in kontrole, obveščevalne zagotovitve ter logistične podpore, vključno s povečanjem zmogljivosti vojske v zagotovitvi zdravstvenih informacij. Posebna pozornost bo namenjena digitalizaciji bojišča, računalniškim vojaškim modelom in simulacijam, geografskim informacijskim sistemom, elektronskemu bojevanju, razvoju optimizacijskih modelov, sistemov za spremljanje in detekcijo v realnem času ter robotiki. Pozornost bo usmerjena tudi v razvoj elektronskih podatkovnih baz za potrebe celotnega obrambnega sistema in civilno kriznega načrtovanja na nivoju Republike Slovenije, v razvoj stacionarnih in mobilnih komunikacijskih in informacijskih omrežij za potrebe obrambnega sistema in njegovega povezovanja v zavezništvu ter zaščito le teh.
 3. Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja Prednostne raziskovalno razvojne naloge bodo vključevale zaznavanje različnih oblik terorizma, modeliranje posledic kemičnega, biološkega in radiološkega terorizma, zaščito populacije in objektov pred kemičnimi in biološkimi agensi, detekcijo eksplozivov, medicinske protiukrepe ter sociološke in psihološke posledice različnih oblik terorizma. Posebna pozornost bo namenjena spremljanju, sanaciji in zaščiti okolja na območjih, ki jih uporablja Slovenska vojska, ter zbiranju, predelavi in uničevanju vojaških odpadkov ob minimalnih vplivih na okolje.
 4. Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema. V to poglavje sodijo prednostne raziskovalno razvojne naloge pridobivanja, razvoja in upravljanja človeških virov, izobraževanja in sistema usposabljanja predvsem vojaških oseb, vpliv človeških dejavnikov na zmogljivosti vojaka in obvladovanje stresa, analize varnosti okolja ter študije virov ogrožanja varnosti, politika in delovanje različnih varnostnih struktur ter njihov pomen za Slovenijo, analiza nove geopolitične vloge Slovenije po vstopu v EU in Nato, problemi varnosti in sodelovanja v Srednji in Jugovzhodni Evropi, civilno-vojaški odnosi, mednarodno humanitarno pravo ter pravo oboroženih spopadov, vojaška zgodovina, vojaško izrazoslovje, obrambna ekonomika ter sistem planiranja in upravljanja obrambnih virov.

Aplikativni raziskovalni projekti na navedenih prednostnih področjih bodo izbrani na podlagi javnih razpisov CRP "MIR" po metodologiji prijavljanja, vrednotenja in financiranja projektov, ki bo omogočala čimbolj transparentno, učinkovito in koristno uporabo javnih sredstev za raziskovalno delo v funkciji uresničevanja razvojnih ciljev CRP »MIR«.

III.

Okvirni obseg sredstev za izvajanje CRP »MIR« v obdobju 2006-2010 je 8.100.000.000,00 SIT.

Sredstva za izvajanje programa CRP »MIR« si bosta Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo prizadevala zagotoviti iz proračunov obeh ministrstev v naslednjih deležih:

 • Ministrstvo za obrambo: 7.950.000.000,00 SIT
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: 150.000.000,00 SIT

V celotnem obdobju trajanja projekta CRP »MIR« bo obseg sredstev obeh ministrstev predvidoma enak, to je 1.500.000.000,00 SIT letno razen v letu 2006, ko so sredstva zaradi prevzetih pogodbenih obveznosti v višini:

v mio SIT

  2006 2007 2008 2009 2010
MORS 1.950,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0
MVZT 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

 

V sredstvih za leto 2006 so vključene že sprejete pogodbene obveznosti za leto 2006 v višini 450.000.000,00 SIT tako , da se sredstva za to leto delijo na naslednji način:

  2006
obveznosti
2006
nov razpis
MORS 450,0 1.500,0
MVZT 15,0 15,0

IV.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za obrambo sprejmeta Usmeritve za posamezen javni razpis CRP "MIR", ki vključujejo:

 • obseg sredstev za posamezen javni razpis CRP;
 • prednostna tematska področja javnega razpisa v skladu z II. točko tega sklepa;
 • osnovne elemente evalvacijskega postopka za izbor prijavljenih projektov.

V.

Izvajalec nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem CRP "MIR" je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Način izvedbe financiranja izbranih projektov CRP "MIR" se uredi s pogodbo in sicer:

 • Ministrstvo za obrambo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izvedbo financiranja uredita s pogodbo, na podlagi katere bo omogočen transfer denarnih sredstev Ministrstva za obrambo izvajalcem izbranih projektov preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Pogodba vključuje letni obseg sredstev Ministrstva obrambo in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, podrobneje ureja način izvajanja in financiranja projektov, dinamiko financiranja, spremljanje in nadziranje izvajanja projektov v skladu s sprejetim programom izvajanja projektov in nadziranje namenske porabe sredstev.
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izvedbo financiranja uredita v okviru redne letne pogodbe o financiranju programa dela Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

VI.

Strokovni svet CRP »MIR« (v nadaljevanju: "Svet") podrobneje opredeli področja raziskovanja iz II. točke tega Sklepa in cilje javnih razpisov CRP »MIR«. Svet vodi postopke za izbor projektov na podlagi javnih razpisov.

Strokovni svet sestavlja 16 članov na ta način, da je sestava Sveta naslednja:

 • 9 članov je predstavnikov Ministrstva za obrambo,
 • 1 član je predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter
 • 6 članov je predstavnikov znanstvenih ved.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije zagotavlja sekretarja sveta in sredstva za delovanje Sveta.

Vodja Sveta je imenovan izmed strokovnjakov Ministrstva za obrambo, njegov namestnik pa izmed strokovnjakov iz znanstveno-raziskovalne sfere.

Naloge Sveta so naslednje:

 • pripravlja program prioritetnih raziskovanih tematik za potrebe javnega razpisa;
 • vsebinsko in finančno usklajuje prioritetne predloge raziskovalnih tem naročnikov in pripravlja predmet javnega razpisa;
 • vodi postopke za izbor projektov CRP in sprejema program izvajanja projektov;
 • razpravlja o vsebinskih in strokovnih vprašanjih, vezanih na določanje strateških ciljev programa in na raziskovalne projekte, s katerimi se izvaja program;
 • ocenjuje izvajanje programa raziskav z vidika uresničevanja ciljev programa, razpravlja o ugotovitvah naročnikov in predlaga ukrepe ter spremembe izvajanja programa projektov.

VII.

S tem Sklepom ministrstvi določata obliko in način izvedbe in financiranja CRP "MIR" za obdobje od 2006 do 2010, ki je bil za podporo strateškega razvoja Slovenije na področju človekove varnosti in na varnostno-obrambnem področju oblikovan s Sklepom št.: 064-27/2003/1 z dne 20.1.2004 in št.: 808-00-1/2004-2 z dne 23.1.2004, ki preneha veljati z dnem podpisa tega sklepa.

Datum: 14.12.2005

Ministrstvo za obrambo
Karl Erjavec
minister

šifra: 631-8/2005-1

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
dr. Jure Zupan
minister

šifra: 6311-59/2005/1

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Dr. Franci Demšar
direktor

6311-58/2005/1