Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Strokovni svet Ciljnega raziskovalnega programa »Znanje za varnost in mir 2006-2010« je na svoji 9. seji 19. aprila 2007 na podlagi Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS št. št. 96/02 in 115/05) in Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstva za obrambo v zvezi s pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa "Znanje za varnost in mir" 2006-2010« v letu 2007 šifra MO: 631-8/2005-112, šifra MVZT: 630-7/2007/1 z dne, 10.4. 2007 sprejel predlog

Metodologije ocenjevanja prijav na javni razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-2010« (CRP MIR) v letu 2007
 

1.

(okvirni obseg sredstev po področjih)

Okvirni obseg sredstev po posameznih področjih CRP MIR je:

 1. področje: Slovenska vojska 21. stoletja: 40%
 2. področje: Razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti: 20%
 3. področje: Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja: 20%
 4. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema: 20%

2.

(merila za ocenjevanje)

Strokovni svet CRP MIR (v nadaljevanju: Svet) oblikuje predlog izbora projektov na podlagi skupne ocene prijavljenega projekta, ki jo sestavljata dve skupini meril:

 1. Skladnost projekta s cilji CRP MIR in s cilji razpisanega tematskega sklopa in teme v okviru sklopa. V tej skupini so merila, ki vrednotijo prijavo s kazalci skladnosti predloga z razpisanimi cilji področja in tematskih sklopov oziroma tem v okviru področja z upoštevanjem potencialnega vpliva, ki ga bodo imeli rezultati projekta na razvoj obrambnega področja in področja zaščite in reševanja v okviru sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za oceno po kazalcih iz te skupine kriterijev poskrbi MO - ocenjevalni list A.
 2. Raziskovalna kakovost in izvedljivost projekta. V tej skupini so merila, ki vrednotijo projekt s kazalci spoznavne raziskovalne kakovosti projekta in kazalci izvedljivosti projekta (kakovost predlagane projektne skupine in organizacija projekta, ki vključuje časovni plan in stroške projekta). Za oceno po kazalcih kriterijev iz te skupine poskrbi ARRS – ocenjevalni list B.

Skupna ocena posamezne prijave predstavlja skupno oceno kazalcev za merila v skupini A (ocena A) in skupno oceno kazalcev za merila v skupini B (ocena B). Skupna ocena je podlaga za razvrstitev prijav na prednostni seznam projektov CRP MIR v letu 2007.

Ocenjevalci za oceno A in ocenjevalci za oceno B izdelajo oceno v pisni in v elektronski obliki.

Posamezen tematki sklop naj bi praviloma ocenjevali isti ocenjevalci. Če je število prijav na posamezen tematski sklop veliko, je ocenjevalcev za tematski sklop lahko tudi več. Posamezen ocenjevalec naj bi praviloma ocenil največ 20 prijav.

3.

(ocena A)

Z oceno A, ki se vpiše v ocenjevalni list A se ocenjuje skladnost prijavljenega projekta z razpisanimi temami in relevantnost za MO.

Z oceno od 1-4 se ocenjuje:

 • Strateška pomembnost projekta
 • Skladnost s cilji področja, umeščenost v tematski sklop in usklajenost s cilji razpisane teme
 • Pričakovana uporabnost projekta
 • Prispevek rezultatov projekta k razvoju obrambnih zmogljivostim in obrambnih sil ali razvij obrambnega sistema oziroma sistema zaščite in reševanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Možnost vključevanja projekta v razvojne projekte NATO in EU

Maksimalno število točk je: 20

Minimalno število točk je: 5

Ocenjevalec poleg točkovanja posameznih kazalcev za oceno A poda tudi kratko pisno utemeljitev ocene s predlogi za potrebne spremembe oziroma dopolnitve predloga. Ocenjevalec lahko predlaga tudi morebitno združevanje posameznih prijav oziroma posameznih vsebinsko in finančno opredeljenih delovnih sklopov prijav.

Ocenjevalni list A izpolnjujejo strokovnjaki MO (ocenjevalci MO). Ocenjevalce MO določi MO, Strokovni svet se z njihovimi imeni samo seznani.

Vsaka prijava prejme s strani ocenjevalcev MO eno oceno.

4.

(ocena B)

Z oceno B, ki se vpiše v ocenjevalni list B se ocenjuje raziskovalna ali razvojna kakovost prijave in izvedljivost predlaganega projekta. Ocenjevalni list B je sestavljen iz dveh delov B1 in B2.

B1: Raziskovalna kakovost prijavljenega projekta

Z oceno od 1-4 se ocenjuje:

 • Metodološka kakovost in utemeljenost projekta
 • Jasnost predlaganih rešitev glede na razpisane teme
 • Aktualnost projekta glede na nove tehnologije in znanstvene dosežke
 • Kakovost, preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov in njihove uporabe
 • Pričakovana implementacija rezultatov znotraj in zunaj meja Slovenije

Maksimalno število točk je: 20

Minimalno število točk je: 5

B2: Izvedljivost in organizacija prijavljenega projekta

Z oceno od 1-4 se ocenjuje:

 • Kakovost vodje projekta
 • Sestava in kakovost projektne skupine
 • Kakovost predvidene projektne organizacije in načrta dela
 • Opremljenost projektne skupine
 • Primernost predlaganih skupnih stroškov projekta glede na pričakovani rezultat zastavljenega cilja projekta (in struktura teh stroškov)

Maksimalno število točk je: 20

Minimalno število točk je: 5

Ocenjevalec poleg točkovanja posameznih kazalcev za oceno B poda tudi kratko pisno utemeljitev ocene s predlogi za potrebne spremembe oziroma dopolnitve predloga. Ocenjevalec lahko predlaga tudi morebitno združevanje posameznih prijav oziroma posameznih vsebinsko in finančno opredeljenih delovnih sklopov prijav

Ocenjevalni list B izpolnjujejo eksperti iz vrst raziskovalcev (ocenjevalci ARRS). Ocenjevalce ARRS iz seznama ocenjevalcev ARRS predlaga ARRS in potrdi Strokovni svet CRP MIR.

Vsaka prijava v okviru področja je s strani ocenjevalcev ARRS ocenjena s strani dveh ocenjevalcev ARRS. Upošteva se njuna skupna povprečna ocena.

Ocenjevalci ARRS morajo izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta in ne morejo biti:

 • vodje prijavljenih projektov
 • člani Strokovnega sveta CRP MIR

Ocenjevalec ARRS ne sme ocenjevati projekta, v katerem je naveden kot član projektne skupine.

5.

(skupna ocena)

Skupno oceno projekta predstavlja vsota ocen A in B:

 • Maksimalno število točk je: 2 x A + B1 + B2 = 80
 • Minimalno število točk je: 2 x A + B1 + B2 = 20

6.

(postopek ocenjevanja)

 

 • Vsako prijavo najprej samostojno ocenijo ocenjevalci MO in ocenjevalci ARRS.

Ocenjevalci izdelajo oceno v pisni in v elektronski obliki.

Ocenjevalci s posebno pisno izjavo o nepristranosti in zaupnosti potrdijo, da bodo s prijavami ravnali kot z dokumenti zaupne narave in jih ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter, da z njihovo vsebino ne bodo seznanjali nepooblaščenih oseb. Po opravljenem ocenjevanju bodo vso originalno dokumentacijo vrnili Agenciji za raziskovalno dejavnost RS, pomožno dokumentacijo uničili, elektronske datoteke pa izbrisali.

Seznam ocenjevalcev bo v skladu s Pravilnikom o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Številka: 0071-19/2006/1 z dne 13.4.2006 ) objavljen ob koncu leta po abecednem redu za vse ocenjevalne postopke skupaj, na spletnih straneh agencije.

 • Po končanem ločenem ocenjevanju ocenjevalcev MO in ARRS, ARRS zbere ocenjevalne liste obeh skupin ocenjevalcev in rezultate ločenega ocenjevanja pripravi v obliki zbirnega seznama vseh ocenjenih prijav po posameznih področjih CRP MIR , ki vključuje:
  1. Seznam prijav po posameznih področjih CRP MIR, ki so predstavljene po posameznih področjih in vsebujejo:
   • osnovne podatke o prijavi (prijavitelj, naslov projekta, področje, tematski sklop in tema na katero se prijava nanaša, vodja projekta, predlagan obseg sredstev, predlagano trajanje, predlagan cenovni razred),
   • ocene recenzetov MO (povprečna ocena) in ocene recenzetov ARRS (povprečna in ločeni oceni obeh recenzetov),
   • utemeljitve za ocene recenzetov MO in utemeljitve za ocene recenzetov ARRS,
   • predloge za morebitne spremembe (trajanje projekta glede na časovne faze, obseg potrebnih sredstev glede izvedbo posameznih faz in posameznih vsebinskih oziroma delovnih sklopov, sestava projektne skupine ter predlogi za morebitno združevanje prijav ali posameznih vsebinskih sklopov prijav v skupne projekte)
     
 • Ocenjevalci MO in ocenjevalci ARRS se po ločenem ocenjevanju sestanejo na skupnem ocenjevalnem panelu, ki je oblikovan za vsako posamezno področje CRP MIR, vodi in koordinira pa ga za ta namen imenovan član Strokovnega sveta CRP MIR.

Ocenjevalni panel na podlagi rezultatov ločenega ocenjevanja v primeru:

 • ko ugotovi bistveno razhajanje med oceno enega oziroma drugega ocenjevalca ARRS, poskrbi za tretjo oceno prijave, ki se upošteva kot končna.
 • ko ugotovi, da se bistveno razlikujeta oceni MO in ARRS izvede dodatno usklajevanje ocenjevalcev MO in ocenjevalcev ARRS.
 • predlogov morebitnih sprememb (trajanje projekta glede na časovne faze, obseg potrebnih sredstev glede izvedbo posameznih faz in posameznih vsebinskih oziroma delovnih sklopov, sestava projektne skupine ter predlogi za morebitno združevanje prijav ali posameznih vsebinskih sklopov prijav v skupne projekte) predlaga tiste, za katere na podlagi dodatnih usklajevanj ugotovi, da so predlagane spremembe smiselne in koristne.

Na podlagi izvedenih postopkov potrebnega dodatnega usklajevanja ocenjevalni panel izdela prednostno listo projektov za področje po navodilih in v obliki, ki jo predpiše ARRS. Prednostni listi je obvezno priloženo poročilo o ocenjevanju, ki vključuje utemeljitve za vse prijave, ki so zahtevale dodatno usklajevanje.

7.

(postopek izbora)

 • Tabelo projektov z usklajenimi in utemeljenimi ocenami po vseh kriterijih za vsak posamezen projekt in poročilo o ocenjevanju posameznega ocenjevalnega panela pregleda koordinacija, ki jo sestavljajo vodje ocenjevalnih panelov za posamezno področje CRP, (v nadaljevanju: koordinacija), ki izdela predlog skupne in med področji usklajene prednostne liste projektov CRP MIR, ki vključuje:
  • prag za kriterije ocene A in B. Za vsako od štirih področij CRP MIR je lahko predlagan različen prag. Koordinacija predlaga izločitev prijav, ki ne prestopijo enega od določenih pragov. Pri tem upošteva, da se za vsako razpisano temo izbere en projekt, ki je prestopil prag določen za kriterije ocene A in B. Če je projektov za isti cilj znotraj posamezne teme več, in če so vsi presegli prag, je v izbor predlagan projekt, ki je dosegel višjo skupno oceno projekta.
  • predlog združevanja posameznih prijav, ki se medsebojno dopolnjujejo v en, skupen projekt. V tem primeru koordinacija oblikuje tudi predlog za vodjo projekta in predlog skupnega obsega sredstev za izvedbo združenega projekta.
  • predlog potrebnega obsega in trajanja projektov
    
 • Predlog prednostne liste, ki ga izdela koordinacija obravnava in potrdi Strokovni svet CRP MIR.

V primeru večjih odstopanj dosežene povprečne ocene med posameznimi področji, lahko Strokovni svet predlaga tudi delno spremembo deleža sredstev za posamezno področje, kar mora posebej utemeljiti. Odstopanje ne sme biti večje od 5%.

 • Zbirno zaključno poročilo Strokovnega sveta vključuje:
  • predlog prednostne liste posameznih prijav, ki vključuje vse ocenjene prijave z posebej označenimi projekti, ki so dosegli in presegli prag za uvrstitev in projekti, ki tega praga niso dosegli.
  • predlog za združevanje dveh ali več prijav v skupne projekte,
  • obrazložitev prednostne liste.

Po predhodno pridobljenem soglasju s strani MORS, Strokovni svet posreduje poročilo s predlogom za izbor Upravnemu odboru ARRS v sprejem.