Mednarodno sodelovanje

Slovaška

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti ( Uradni list RS, št. 96/02), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05) in Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Slovaške, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško v letih od 2006 - 2007

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa Sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in slovaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske od enega do treh mesecev.
   
 3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini:
  • mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Slovaški;
  • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za slovaške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski - do 14 dni);
  • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in 400 € mesečno v SIT protivrednosti za slovaške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski - od enega do treh mesecev ).
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
  • projekti trajajo dve leti;
  • prijave se lahko nanašajo na raziskave v: naravoslovju, tehniki, medicini, biotehnologiji, družboslovju, humanistiki, skrbi za varstvo okolja, kmetijstvu;
  • na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
  • slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02);
  • pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in slovaški nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija in Ministrstvo za izobraževanje Republike Slovaške.
 1. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca ARRS-MS-SK-03/A/2005 in ARRS-MS-SK-03/B/2005 (glej priloge) ter samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
  1. predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine:
   • kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
   • definicijo ciljev projekta;
   • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
   • opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
  2. prvi prijavni obrazec ARRS-MS-SK-03/A/2005 (v slovenskem in angleškem jeziku) je potrebno poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-slovaska05-07@arrs.si;
  3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov in programov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-slovaški odbor za znanstveno in raziskovalno sodelovanje). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-slovaškega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.

 1. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 10.000.000 SIT.
  Sofinanciranje v letih 2006 in 2007 je vezano na sprejem proračuna za navedeni proračunski leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
 1. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1.10. 2005
 1. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1.10. 2005 do 30. 9.2007
 1. Način predložitve prijave Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Trg OF 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Prvi prijavni obrazec ARRS-MS-SK-03/A/2005 (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-slovaska05-07@arrs.si.

 1. Rok za predložitev prijav Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno 30. maja 2005 do 14. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-slovaska05-07@arrs.si, do vključno 14. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane, v pisni obliki in po elektronski pošti.
 1. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
 1. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma v jeseni 2005. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije, interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije: ga. Petja Stanovnik, tel. (01 478 4732), e-pošta: petja.stanovnik@gov.si

 

Datum: 11.3.2005
Številka: 403-03-8/2005

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 28/2005, z dne 18.3.2005.
 

Priloge (prijavni obrazci):