Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 18.5.2005. Od 19.5.2005 velja dopolnjeni in spremenjeni pravilnik.
 


Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. in 35. člena Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 011-01-143/2004/3 z dne 16.12.2004, je upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 7. seji dne 27.12.2004 sprejel
 

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije - v veljavi do 18.5.2005
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje in postopek financiranja in sofinanciranja (v nadaljnjem besedilu: (so)financiranje) mednarodnega sodelovanja pri izvajanju projektov iz nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v skladu s prevzetimi obveznostmi iz dvostranskih in večstranskih mednarodnih sporazumov.
 

2. člen

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) financira sprejete obveznosti v okviru mednarodnih dvostranskih in večstranskih sporazumov, programov, memorandumov in protokolov (v nadaljevanju: mednarodni akti) ter sprejete aktivnosti v zvezi s pripravo programov.
 

3. člen

Agencija lahko (so)financira:

 1. sodelovanje slovenskih organizacij v mednarodnih raziskovalnih in tehnološko razvojnih projektih, ki jih je sprejela vlada ali ministrstvo, pristojno za znanost, in za katere je sklenjena posebna pogodba oziroma drug ustrezen mednarodni akt;
 2. mednarodne prevozne stroške slovenskih znanstvenikov na mednarodnih konferencah v tujini, na katerih so udeleženi z vabljenimi predavanji;
 3. članstvo slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih;
 4. delovanje slovenskih predstavnikov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj;
 5. aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini.

Postopek obravnavanja vlog za (so)financiranje mednarodnega sodelovanja poteka skladno s predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj, razen če je s tem pravilnikom drugače določeno.
 

II. JAVNI RAZPIS

4. člen

Direktor agencije

(v nadaljnjem besedilu: direktor) imenuje strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija) za izvajanje javnega razpisa za (so)financiranje mednarodnega sodelovanja po tem pravilniku.

Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Skupaj s predsednikom in člani strokovne komisije so lahko imenovani tudi njihovi namestniki.
 

5. člen

Agencija lahko (so)financira mednarodno sodelovanje iz 2. člena ter iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na javni razpis se lahko prijavijo:

 • raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: JRO) ali s strani agencije financirane oziroma (so)financirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. oziroma 6. okvirnem programu Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir raziskav;
 • slovenska znanstvena združenja;
 • organizacije, ki izvajajo dejavnosti iz mednarodnih dvostranskih ali večstranskih sporazumov;
 • aktivni raziskovalci, izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj.
   

6. člen

Javni razpis vsebuje:

 • naziv in naslov agencije;
 • predmet javnega razpisa;
 • pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
 • cilje sofinanciranja;
 • obliko, rok in način oddaje prijave;
 • merila za izbiro predlogov za (so)financiranje;
 • višino sredstev, do katere bo agencija (so)financirala sodelovanje;
 • rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
 • druge potrebne podatke.
   

7. člen

Prijava na razpis mora vsebovati:

 • naziv javnega razpisa;
 • podatke o prijavitelju;
 • dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev;
 • navedbe programov dela JRO ali projektov iz prve alinee drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, na katere se nanaša vloga za (so)financiranje mednarodnega sodelovanja;
 • kratek opis poteka mednarodnega sodelovanja;
 • predračun stroškov;
 • druge dokumente, določene z javnim razpisom.
   

8. člen

V postopku za zbiranje prijav za (so)financiranje mednarodnega sodelovanja se vsebinsko lahko obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenim z javnim razpisom.
 

9. člen

Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izboru vlog za (so)financiranje, ki ga direktor predloži upravnemu odboru. Sklep o izboru vlog za (so)financiranje sprejme upravni odbor agencije.

Zoper sklep o izboru vlog za (so)financiranje je dovoljena pritožba, in sicer skladno s predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil in drugih oblik (so)financiranja. Direktor pripravi predlog rešitev pritožb na podlagi mnenja strokovne komisije. O rešitvah pritožb na predlog direktorja agencije odloča upravni odbor.
 

10. člen

Pri javnih razpisih iz 2. člena tega pravilnika, ki se izvajajo kot dvostranski javni razpisi, predlog izbora vlog za obravnavo pri skladno z veljavnimi mednarodnimi akti pristojnih mednarodnih organih (npr. skupni odbori, skupne komisije) pripravi imenovani slovenski del mednarodnih organov, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov po metodologiji agencije. Ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost oziroma aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev in izvedljivost projekta. Obrazložen sklep o izboru vlog za (so)financiranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije, na podlagi izbire pristojnih mednarodnih organov, na katero je vezan. Agencija v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa, obvesti vse prijavitelje o odločitvi glede dodelitve sredstev.

Pri javnih razpisih iz 2. člena tega pravilnika, ki se izvajajo kot enostranski javni razpisi, predlog izbora vlog za (so)financiranje pripravi s strani direktorja imenovana strokovna komisija. Strokovna komisija pri tem upošteva v prvem odstavku tega člena določeno ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov po metodologiji agencije. Obrazložen sklep o izboru vlog za (so)financiranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) sprejme upravni odbor agencije. Agencija v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa, obvesti vse prijavitelje o odločitvi glede dodelitve sredstev.
 

III. FINANCIRANJE IN SOFINANCIRANJE MEDNARODNEGA ZNANSTVENEGA SODELOVANJA

11. člen

Mednarodno sodelovanje znanstvenikov in strokovnjakov iz tujine, ki prihajajo na obisk v Republiko Slovenijo na podlagi mednarodno sprejetih aktov iz 2. člena tega pravilnika, se financira v višini stroškov namestitve v domu podiplomcev, in sicer na podlagi računa oziroma izjemoma največ v višini nočnine v hotelu B kategorije in dnevnic, določenih v veljavni uredbi za državne organe v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: uredba), vendar največ za 14 dni, če mednarodni sporazum, program ali drug podpisani dokument ne določa drugače.
 

12. člen

Mednarodno sodelovanje znanstvenikov in strokovnjakov iz tujine, ki prihajajo na obisk v Republiko Slovenijo na podlagi mednarodno sprejetih aktov iz 2. člena tega pravilnika, za obdobje, daljše od 14 dni, vendar ne daljše od 12 mesecev, če tako določa mednarodni sporazum, program ali drug podpisani dokument, se financira v višini stroškov namestitve v domu podiplomcev, in sicer na podlagi računa, oziroma izjemoma največ v višini nočnine v hotelu B kategorije, in mesečnega nadomestila (za namene dnevnic) v skladu z mednarodnimi akti, ter stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja, če z mednarodnim aktom ni drugače določeno.
 

13. člen

Dvakrat letno je organizacija, ki je sprejela tuje znanstvenike ali strokovnjake, dolžna predložiti agenciji poročilo ter obračun stroškov o vseh zaključenih obiskih tujih znanstvenikov in strokovnjakov v določenem obdobju. V nasprotnem primeru agencija predhodno odobrenih sredstev ne izplača.

Poročilo lahko agencija uporablja v promocijske namene.

Pri javnih razpisih iz 2. člena tega pravilnika agencija sredstva izplačuje dvakrat letno.

Agencija predhodno odobrena sredstva izplača na podlagi predloženih strokovnih in finančnih poročil o vseh zaključenih obiskih v določenem obdobju ter zahtevka oziroma računa organizacije za izplačilo sredstev, iz katerega izhaja natančen obračun stroškov zaključenih odobrenih izmenjav v okviru posameznega projekta.
 

14. člen

Agencija zagotavlja sredstva za delovanje tujih ekspertov za področje razvoja znanosti, ki prihajajo v Republiko Slovenijo po določilih 2. člena tega pravilnika.
 

15. člen

Agencija sofinancira stroške udeležb slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov na mednarodnih znanstvenih srečanjih v tujini iz druge točke 3. člena tega pravilnika le v primerih vabljenih predavanj, in sicer do 100% mednarodnih prevoznih stroškov po APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tarifi pod pogojem, da stroške bivanja krije tuji partner.

Agencija sofinancira stroške udeležbe praviloma le dvema slovenskima znanstvenikoma ali strokovnjakoma, ki odhajata iz iste raziskovalne organizacije na isto mednarodno znanstveno srečanje v tujini.

Agencija sofinancira posameznemu znanstveniku ali strokovnjaku udeležbo praviloma na največ dveh mednarodnih znanstvenih srečanjih v tujini letno.
 

16. člen

Vse slovenske organizacije, ki jim je mednarodno sodelovanje (so)financirala agencija, so dvakrat letno dolžne izdelati in predložiti agenciji poročilo o mednarodni dejavnosti in obračun stroškov. V nasprotnem primeru agencija sredstev, odobrenih za mednarodno dejavnost, ne izplača.

Poročilo lahko agencija uporablja v promocijske namene.

Pri javnih razpisih iz 2. člena tega pravilnika agencija sredstva izplačuje na način, določen v tretjem odstavku 13. člena tega pravilnika.

 1. Sodelovanje slovenskih organizacij v mednarodnih raziskovalnih in tehnološko-razvojnih projektih.
   

17. člen

Projekte mednarodnega sodelovanja iz prve točke 3. člena tega pravilnika (so)financira agencija v skladu z dogovorom med partnericama mednarodnega akta ali na podlagi posebne pogodbe med agencijo in neposrednim izvajalcem v Republiki Sloveniji. Pri projektih, ki so že dodatno financirani iz tujine, ni mogoče skleniti posebne pogodbe za financiranje za tisti del, ki ga že financira tuji partner.
 

18. člen

Višina (so)financiranja se določi po podpisu sporazuma, programa ali drugega podpisanega dokumenta o sodelovanju Republike Slovenije v projektu oziroma programu. (So)financiranje je namenjeno izvajalcu projekta oziroma programa v Republiki Sloveniji neposredno.

Agencija bo izplačala enkratni finančni prispevek k stroškom prijave projekta slovenskim organizacijam, ki so kot prijaviteljice ali glavne koordinatorke prijavile projekt ali sodelujejo kot partnerke pri projektu, ki ga je prijavila druga tuja ali slovenska organizacija Evropski komisiji na objavljene razpise 6. okvirnega programa EU oziroma 6. okvirnega programa EURATOM. Za vsako prijavo projekta, za katero bo Evropska komisija ugotovila, da je pravno-formalno popolna in jo bo posredovala v ocenjevanje recenzentom, bo agencija izplačala enkratni finančni prispevek k stroškom prijave projekta v znesku 600.000 tolarjev slovenski organizaciji, ki je projekt prijavila kot koordinatorka, in 150.000 tolarjev slovenski organizaciji, ki pri projektu sodeluje kot partnerka.
 

19. člen

Iz sredstev agencije se lahko (so)financira mednarodne prevozne stroške za sodelavce na projektu pod pogojem, da stroške bivanja krije tuji partner, razen če je v mednarodnem dokumentu drugače določeno.

Pri javnih razpisih iz 2. člena tega pravilnika agencija sredstva iz prejšnjega odstavka (mednarodni prevozni stroški po APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tarifi za slovenske znanstvenike in strokovnjake) izplačuje na način, določen v tretjem odstavku 13. člena tega pravilnika.
 

20. člen

Agencija bo (so)financirala mednarodne projekte, za katere se ne plačuje članarina, letno do 25% vrednosti slovenskega deleža v mednarodnem projektu oziroma do največ 2,500.000 SIT. Višina (so)financiranja se bo izoblikovala v razmerju s skupno vrednostjo projekta in dejansko udeležbo slovenskih izvajalcev pri projektu.

Upravičeni stroški, ki se (so)financirajo neposrednim izvajalcem mednarodnih projektov po tem pravilniku, so stroški dela zaposlenih, ki se izključno ukvarjajo z raziskovalnimi aktivnostmi, stroški inštrumentov in opreme, ki se izključno in stalno uporablja za raziskovalne aktivnosti, stroški za svetovalne in podobne storitve, dodatni skupni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja ter drugi operativni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja.
 

21. člen

Prejemniki subvencij morajo omogočiti agenciji nadzor nad porabo subvencije. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi za nadziranje namenskosti porabe proračunskih sredstev.

V primeru, da se ugotovi, da se sredstva subvencij uporabljajo nenamensko, agencija prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

V primeru, da pri izvajanju mednarodne raziskave ali projekta pride do sprememb, je prejemnik subvencije dolžan v roku 15 dni o teh spremembah obvestiti odgovorno osebo agencije, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko.
 

22. člen

Pri projektih, ki so vključeni v programe mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja in je v tem okviru opravljeno mednarodno strokovno ocenjevanje, se postopek ocenjevanja, ki ga določa veljavni pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja v delu, ki se nanaša na recenzijo, ne opravi v primeru, če je recenzija dostopna agenciji.
 

23. člen

Financiranje recenzij mednarodnih projektov, pri katerih sodelujejo slovenske organizacije, prijavljenih na razpise drugih držav ali mednarodnih organizacij je možno, če je recenziranje dogovorjeno v okviru mednarodnega akta.

Za recenziranje v Republiki Sloveniji se za posamezen projekt izplača do 25.000 SIT na podlagi avtorske pogodbe, če je recenziranje dogovorjeno v okviru mednarodnega akta.
 

24. člen

V primerih, kadar mednarodni sporazum, program ali drug podpisani dokument med Republiko Slovenijo in drugimi državami ne določa obveznosti tuje strani, da le-ta (so)financira mednarodno sodelovanje slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov, agencija (so)financira dnevnice, kot jih določa uredba ter (so)financira 100% mednarodnih prevoznih stroškov po APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tarifi.

Pri javnih razpisih iz 2. člena tega pravilnika agencija sredstva izplačuje na način, določen v tretjem odstavku 13. člena tega pravilnika.
 

 1. (So)financiranje sodelovanja slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih nevladnih znanstvenih združenjih
   

25. člen

Sodelovanje slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike in člane vodstvenih organov ali generalne sekretarje mednarodnih znanstvenih združenj iz četrte točke 3. člena tega pravilnika, se lahko (so)financira:

 • v višini mednarodnih prevoznih stroškov ter dnevnic, kot jih določa uredba, za udeležbe na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj;
 • nadomestila za strokovna opravila v zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih znanstvenih združenj največ do 200.000 SIT letno s tem, da posamezno slovensko znanstveno združenje ne more prejeti več kot enkratno nadomestilo za svoje funkcionarje v mednarodnih znanstvenih združenjih letno.

Agencija ne (so)financira udeležb na sestankih delovnih skupin in drugih ad hoc teles.
 

26. člen

Agencija lahko (so)financira članarine iz tretje točke 3. člena tega pravilnika le tistim slovenskim znanstvenim nevladnim združenjem, ki so vpisana v evidenco združenj pri agenciji.
 

27. člen

Za vpis v evidenco mora združenje predložiti:

 • statut združenja in program delovanja;
 • izpis iz registra društev;
 • izjavo o številu članov združenja;
 • izjavo o višini letne članarine.
   

28. člen

Agencija lahko (so)financira mednarodne članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih od 40.000 SIT do 190.000 SIT letno. Agencija zagotovi sredstva za članarine na podlagi originalnih računov.

Agencija ne (so)financira članarin sekcijam slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih.

Agencija ne (so)financira mednarodnih članarin gospodarskim družbam in zavodom oziroma drugim javnim pravnim osebam in posameznikom.
 

 1. Financiranje delovanja mednarodnih delegacij in delegatov
   

29. člen

Agencija zagotavlja sredstva za financiranje stroškov, ki nastanejo pri uresničevanju programov mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije z obiski tujih delegacij v Sloveniji in slovenskih v tujini.

Pri zagotavljanju sredstev se upošteva načelo recipročnosti.

Sodelovanje delegatov agencije v meddržavnih telesih in odborih mednarodnih organizacij, katerih partner je Republika Slovenija, se financira v celoti in v višini, kot je določeno z uredbo.
 

30. člen

Prednost pri (so)financiranju bodo imele aktivnosti po določilih tega pravilnika, ki jih je agencija načrtovala in ima zanje zagotovljena finančna sredstva v finančnem načrtu za tekoče leto.
 

IV. KONČNI DOLOČBI

31. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/96, 11/98, 48/99, 46/01 in 97/03).
 

32. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-01-18/2005/1 Ljubljana, dne 27.12.2004 EVA 2004-1647-0001

prof. dr. Niko Toš
Predsednik Upravnega odbora

 
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/05 z dne 10.2.2005.