Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana na podlagi 33. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljevanju ZZrID), 10., 13. in 141. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023 in št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr. (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) objavlja

 

 

Javni razpis za (so)financiranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2023

 

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).


2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje nabave in dostopa do mednarodnih serijskih publikacij in zbirk podatkov ter stroškov odprtega dostopa v okviru preoblikovalnih pogodb v skladu z nacionalno zakonodajo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, kot dela nabavnih konzorcijev mednarodnih serijskih publikacij, z namenom zagotavljanja dostopa do mednarodne znanstvene literature, ter s tem zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.


3.
 Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti pri agenciji (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), če imajo svoje ali skupne knjižnice. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na javni razpis morajo izvajati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v znanstvenoraziskovalni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi so lahko prijavitelji posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljevanju: prijavitelji).


4. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

Nabavni konzorciji mednarodnih serijskih publikacij se prijavljajo kot celota. Prijava mora vključevati najmanj 20 % serijskih publikacij, ki so del konzorcijske ponudbe in ne manj kot 20 % serijskih publikacij.

Posamezni prijavitelji lahko prijavijo samo tiste mednarodne serijske publikacije, ki niso del prijavljenih nabavnih konzorcijev.

Tiskana verzija serijske publikacije se lahko prijavi le, če elektronska ni na voljo.

Predmet prijave ne morejo biti odprto dostopne serijske publikacije v zlatem dostopu.

Prijava mora temeljiti na podlagi založniških cenikov ali pridobljenih ponudb. Predvidene cene naročil morajo biti evidentirane v sistemu COBISS.SI. Prijavitelj mora do oddaje prijave na javni razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in mednarodnih zbirkah podatkov v skladu z navodili Instituta informacijskih znanosti v Mariboru.


5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa

Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša okvirno 5.600.000,00 EUR, od tega za:

  • okvirno  5.230.000,00 EUR za nabavne konzorcije mednarodnih serijskih publikacij in mednarodnih zbirk podatkov,
  • okvirno  370.000,00 EUR  za posamezne mednarodne serijske publikacije.

Realizacija je vezana na zagotovitev sredstev v finančnem načrtu agencije za leto 2023.

Agencija bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.


6.
 Višina (so)financiranja

Prijavitelju se lahko sredstva (so)financiranja odobrijo največ do višine ponudb iz prijavi predloženega seznama za naročilo mednarodne znanstvene literature, izpisanega iz sistema COBISS.SI.

Prijavitelju, ki mu agencija v preteklosti še ni (so)financirala nakupa mednarodne znanstvene literature, se sredstva odobrijo najmanj v višini sredstev danih prijavitelju, ki je v preteklem letu prejel najnižja sredstva.


7. Elementi ocenjevanja prijav in največje število točk za posamezen kriterij

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje so določeni v 145. členu Splošnega akt o postopkih (so)financiranja, merila pa v Metodologiji, poglavje G. Zagotavljanje dostopa do mednarodne znanstvene literature.

Kriteriji za ocenjevanje prijav in največje možno število točk za posamezen kriterij so:

  • Znanstvena odličnost (31 točk);
  • Kakovost in učinkovitost izvedbe (6 točk);
  • Družbeni in gospodarski vpliv (3 točke).


8. Ocenjevanje in izbor prijav

Prijave ocenjuje zunanji ekspertni panel za mednarodno znanstveno literaturo (v nadaljnjem besedilu: zunanji ekspertni panel za mednarodno literaturo) znotraj znanstvene vede, ki je navedena v prijavi. Prijave Centralne tehniške knjižnice se vedno ocenjujejo v znanstveni vedi tehnika.

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Splošni akt o postopkih (so)financiranja in Metodologija.

Prednost pri (so)financiranju nakupa mednarodne znanstvene literature imajo prijavitelji, katerih pospešen razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. S tem se omogoča pospešeni razvoj znanstvenoraziskovalnih področij, ki so v javnem interesu za razvoj Republike Slovenije in so sestavni del mlade RO, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati, oziroma uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvija novo znanstvenoraziskovalno področje. Zunanji ekspertni panel za mednarodno literaturo lahko prijavitelja iz prejšnjega odstavka obravnava prednostno, če je povečanje dostopnosti mednarodne znanstvene literature sestavni del celovitega projekta razvoja nekega znanstvenoraziskovalnega področja. Zunanji ekspertni panel za mednarodno literaturo svojo odločitev utemelji.

Na podlagi ocenjevanja zunanji ekspertni panel za mednarodno literaturo izdela predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav, ločeno za prijave nabavnih konzorcijev mednarodnih serijskih publikacij, za prijave mednarodnih serijskih publikacij, ki niso del nabavnega konzorcija in za prijave mednarodnih zbirk podatkov in jih posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije. Znanstveni svet agencije sprejme predlog sklepa o izboru prijav za (so)financiranje mednarodne znanstvene literature in ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči ali se prijave izbere ali ne izbere za (so)financiranje.


9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva se uporabijo za izvedbo nakupov, tj. za plačilo licenčnin, naročil mednarodnih serijskih publikacij in mednarodnih zbirk podatkov ter stroškov nabavnih konzorcijev v letu 2023 za elektronski dostop do vsebin za leto 2024.


10. Oddaja prijave

10.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijavo se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARRS-RI-ML-01-2023 preko spletnega portala Digital Forms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja. Prijava na spletni portal Digital Forms je možna z uporabniškim imenom in geslom. Navodila o uporabi Digital Forms in ostale informacije o prijavi v portal so dostopne na vstopni strani portala.

Prijava na javni razpis mora vsebovati tudi obvezne priloge, glede na predmet prijave, ki se priložijo preko spletnega portala Digital Forms, in sicer:

  1. za posamezne prijave, seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih serijskih publikacij (obrazec Tuje serijske publikacije izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe teh publikacij v letu 2022 oziroma
  2. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih zbirk podatkov (obrazec Tuje zbirke podatkov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe zbirk podatkov v letu 2022 oziroma
  3. seznam serijskih publikacij, ki se uporabijo za oceno konzorcijske nabave, ki vsebuje podatke o dejavnikih vpliva, objavah slovenskih avtorjev in uporabi teh publikacij.

10.2. Rok za oddajo prijave

Prijava mora biti oddana do vključno 13. 6. 2023 do 14.00.


11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 14. 6. 2023 ob 11.00 v prostorih agencije. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.


12. Popolnost prijav

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.
 

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.


14. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.si oziroma na agenciji vsak delovni dan v času uradnih ur in pri dr. Mojci Jakačić, po telefonu 01 400 59 76 oz. po e-pošti: mojca.jakacic@arrs.si.  

 

Številka: 6316-3/2023-1
Datum:  10. 5. 2023

 

Dr. Špela Stres,
v. d. direktorja

 

 

Pravne podlage:

 

Razpisna dokumentacija: