Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > Mednarodna literatura in baze > Razpisi in pozivi
Raziskovalna infrastruktura
Mednarodna znanstvena literatura
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 in 92/14) ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11 in 57/ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2016

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS)

 1. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
  • Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 in 92/14; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik);
  • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 01. 2016 (uradno prečiščeno besedilo št. 3, dopolnitev št. 6319-2/2013-26, z dne 04. 03. 2016 in spremembe št. 6319-2/2013-27, z dne 04. 03. 2016; v nadaljnjem besedilu: Metodologija).
    
 2. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa:

Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša: 3.200.000 EUR. Realizacija je vezana na zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2016. ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.

 1. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

5.1 Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).

5.2. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in mednarodnih zbirkah podatkov v skladu z navodili Instituta informacijskih znanosti v Mariboru.

 1. Kriteriji za ocenjevanje prijav:

  Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
  • relevantnost podporne dejavnosti,
  • kakovost prijave podporne dejavnosti,
  • relevantnost in potencialni vpliv prijave in
  • izvedljivost predloga.

Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prednosti. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.
 

 1. Prednost pri sofinanciranju:

  Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstvenoraziskovalne vede.

Prednost pri sofinanciranju nabave mednarodne znanstvene literature imajo prijavitelji, pri katerih je potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešen razvoj strok, ki so v javnem interesu za razvoj RS in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati oziroma uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvijajo novo raziskovalno-razvojno področje.
 

 1. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:

  Dodeljena sredstva se uporabijo v letu 2016 za plačilo licenčnin, naročil periodičnih publikacij in mednarodnih zbirk podatkov, ki zapadejo v plačilo v letu 2016.
   
 2. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev:

  Prijava na javni razpis mora vsebovati:
  1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RI-ML-01-2016 – Prijavna vloga za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu in
  2. obvezne priloge glede na predmet prijave, in sicer:
   1. ponudbe za nakup mednarodne znanstvene literature in baz podatkov,
   2. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih periodičnih publikacij (obrazec Tuje serijske publikacije izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe serijskih publikacij v letu 2015 ali/in
   3. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih zbirk podatkov (obrazec Tuje baze podatkov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe zbirk podatkov v letu 2015 in
   4. seznam prijavljenih serijskih publikacij, ki so pogoj za konzorcij.

Poleg prijavnega obrazca, navedenega v prvi točki prejšnjega odstavka, sta sestavna dela razpisne dokumentacije tudi Metodologija in Pravilnik.
 

 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
  1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki na naslov ARRS, pri čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
  2. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2016" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno srede, 18. 05. 2016, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno srede, 18. 05. 2016, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2016" je lahko le ena prijava.
  3. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti popolnoma enake kot papirne prijave in jih morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si do vključno srede, 18. 05. 2016, do 12. ure.
  4. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na ARRS v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
  5. Prijav, ki bodo prispele po razpisnem roku in ne bodo pravilno označene (glej točko b), komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
    
 2. Kraj, datum in čas odpiranja prijav:

  Odpiranje prijav bo v petek, 20. 05. 2016, ob 10. uri, v sobi 303 Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
   
 3. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v treh mesecih po zaključku javnega razpisa.
   
 4. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:

  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko dobijo tudi v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
   
 5. Dodatne informacije:

  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri ge. Marici Žvar osebno ali po telefonu 01/400-59-42 vsak delavnik od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: Marica.Zvar@arrs.si.

 

prof. dr. József Györkös
Direktor agencije

Datum: 21.03.2016
Številka: 6316-10/2016-1

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 29/2016, z dne 20.04.2016.

 

Priloge:

 

Stran ureja: Ljiljana Lučić Datum: 22.04.2016