Register zasebnih raziskovalcev

Normativni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 25.08.2008, od 26.08.2008 velja spremenjeni in dopolnjeni pravilnik.

 


Prva objava: Uradni list RS, št. 12/05 z dne 10.2.2005, v veljavi do 19.1.2007.

Sprememba upoštevana v čistopisu: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev, (Uradni list RS, št. 5/07) objavljen 19.1.2007, velja od 20.1.2007

 


NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO:

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodno danem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 011-01-14/2004/3 z dne 16.12.2004 je upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 7. seji dne 27.12.2004 sprejel

Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev - v veljavi do 25.8.2008
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik določa postopek in pogoje za vpis in izbris iz registra, za spremembo podatkov v registru zasebnih raziskovalcev ter poročanje o opravljenem delu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti.

V tem pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen

Posameznika, ki opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot zasebnik (v nadaljnjem besedilu: zasebni raziskovalec) se na podlagi vloge vpiše v register zasebnih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: register), če izpolnjuje pogoje za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene s tem pravilnikom.

Register vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS).

Register je javna knjiga, ki se lahko vodi v elektronski obliki.

II. POGOJI ZA VPIS V REGISTER

3. člen

V register se vpišejo:

 • raziskovalci z doktoratom znanosti, ki so usposobljeni opravljati temeljno in aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost;
 • strokovnjaki z magisterijem ali z visoko izobrazbo, ki so usposobljeni opravljati aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost;
 • strokovnjaki, ki so usposobljeni opravljati razvojno oziroma inovacijsko dejavnost, ne glede na doseženo izobrazbo in imajo opravljena raziskovalna in razvojna dela, podeljene patente oziroma inovacije.

4. člen

V register se lahko vpiše zasebni raziskovalec, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ni v delovnem razmerju;
 • nima statusa študenta;
 • ni uživalec pokojnine oziroma ne opravlja neke druge samostojne dejavnosti ter v zvezi s tem ni vpisan v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan;
 • ima stalni ali začasni naslov opravljanja dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije;
 • ima stalno ali začasno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije;
 • je usposobljen opravljati raziskovalno in razvojno dejavnost v skladu s prejšnjim členom;
 • da, če je lastnik ali solastnik pravnega subjekta, poda utemeljeno pojasnilo, zakaj raziskovalne oziroma razvojne dejavnosti ne more opravljati v pravnem subjektu, katerega lastnik ali solastnik je.

5. člen

Črtan, (Uradni list RS, št. 5-178/2007).

6. člen

Zasebni raziskovalec opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot edini ali glavni poklic.

III. REGISTER

7. člen

Skupaj z registrom se vodi zbirka listin, v katero se vlagajo listine in drugi spisi, ki so v zvezi z vpisom v register.

8. člen

V register se vpišejo naslednji podatki:

 • datum in zaporedna številka vpisa;
 • datum in številka odločbe, na podlagi katere je opravljen vpis;
 • ime in priimek zasebnega raziskovalca ter njegov EMŠO;
 • naslov stalnega in začasnega prebivališča zasebnega raziskovalca;
 • stalni in začasni naslov opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • predmet oziroma področje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • datum zadnjega poročila o delu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • davčna številka zasebnega raziskovalca;
 • šifra iz evidence raziskovalcev pri ARRS;
 • številka in datum odločbe o izbrisu;
 • datum izbrisa in podlago za izbris.

9. člen

V register se vpisujejo spremembe podatkov iz tretje do vključno sedme alinee prejšnjega člena in datum sprememb, v primeru izbrisa iz registra pa datum izbrisa z navedbo ali je bil opravljen na zahtevo zasebnega raziskovalca ali po uradni dolžnosti.

IV. POSTOPEK ZA VPIS V REGISTER

10. člen

Postopek za vpis v register se začne s pisno vlogo. Vloga vsebuje zahtevek za vpis s podatki, ki se vpisujejo v register, in dokazila, da vlagatelj izpolnjuje s tem pravilnikom določene pogoje, ter z drugimi podatki, ki jih mora imeti vsaka vloga v upravnem postopku.

Osebni podatki zasebnega raziskovalca, vpisani v register, se uporabljajo v skladu z določbami Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02).

11. člen

Vloga za vpis v register se vloži na obrazcu ARRS-RZR-01/2006, ki je priloga 1 tega pravilnika. Vlogi mora vlagatelj priložiti še:

 • kratek življenjepis;
 • dokazila o stopnji strokovne izobrazbe;
 • dokazila o morebitnih prejetih nagradah;
 • dokazila o morebitnih podeljenih patentih oziroma inovacijah;
 • dokazila o možnosti uporabe ustrezne raziskovalne opreme in o ustreznih prostorih;
 • predvidene usmeritve (plan/program) za delo v okviru statusa zasebnega raziskovalca;
 • bibliografijo, v kateri so posebej opredeljena objavljena znanstvena in posebej strokovna dela, izdana doma in v tujini (npr. iz COBISS ali navedba naslednjih podatkov za vsako enoto: avtorji, naslov, vir objave, leto objave);
 • podatke o drugih rezultatih dosedanjega dela na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega pravilnika;
 • fotokopijo javne listine, s katero se dokazuje državljanstvo.

Če vlagatelj k vlogi za vpis prilaga fotokopije dokumentov, mora biti njihova istovetnost z originalom potrjena.

Izjavo o istovetnosti z originalom lahko napiše vlagatelj na sam dokument in jo potrdi z lastnoročnim podpisom in datumom potrditve.

Če vlagatelj vlogi ne predloži dokazila o tem, da ni v delovnem razmerju, izpolnjuje pa vse druge s tem pravilnikom določene pogoje za vpis v register, ga agencija pozove, da tako dokazilo predloži v šestih mesecih. Če vlagatelj v šestih mesecih od poziva ne predloži zahtevanega dokazila, se vloga zavrže.

Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi Republike Slovenije, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti vlogi kot dokazilo na podlagi tega pravilnika, pridobi ARRS po uradni dolžnosti.

12. člen

Zasebni raziskovalec mora o vseh spremembah v zvezi s svojim statusom oziroma v zvezi s pogoji za vpis v register takoj obvestiti ARRS na obrazcu ARRS-RZR-02/2006, ki je priloga 2 tega pravilnika.

13. člen

Če vloga za vpis ni popolna ARRS pozove vlagatelja, da jo dopolni v 30 dneh.

Če vlagatelj vloge v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, ARRS s sklepom vlogo zavrže.

14. člen

ARRS pošlje vlogo za vpis v register strokovni komisiji (v nadaljnjem besedilu: komisija). Komisijo imenuje direktor ARRS (v nadaljnjem besedilu: direktor). Komisija prouči, ali vlagatelj izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v register in o tem izda svoje mnenje v obliki zapisnika, ki ga podpiše predsednik komisije.

15. člen

Na podlagi mnenja komisije iz prejšnjega člena izda direktor odločbo o vpisu v register oziroma odločbo o zavrnitvi vloge za vpis najpozneje v dveh mesecih od prejema popolne vloge za vpis.

V. POROČILO O DELU IN IZBRIS IZ REGISTRA

16. člen

Zasebni raziskovalec mora vsako drugo leto do konca meseca januarja predložiti ARRS poročilo o svojem delu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti za obdobje od vpisa v register oziroma od zadnjega poročila.

Poročilo o delu obsega:

 • opisno poročilo o raziskovalni in razvojni dejavnosti, iz katerega je razvidno, da objavljena in dokumentirana raziskovalna in razvojna dela kažejo na kakovostno in kontinuirano raziskovalno in razvojno dejavnost;
 • bibliografijo, v kateri so posebej opredeljena objavljena znanstvena in posebej strokovna dela, izdana doma in v tujini (npr.: izpis iz COBISS ali navedba naslednjih podatkov za vsako enoto: avtorji, naslov, vir objave in leto objave);
 • dokazila o morebitnih nagradah ali podeljenih patentih oziroma inovacijah;
 • predvidene usmeritve (plan/program) za delo zasebnega raziskovalca za naslednji dve leti;
 • druge raziskovalne in razvojne reference s kratkim opisom.
   

Opredelitev vsebine poročila o delu pripravi komisija in se jo objavi na spletnih straneh ARRS.

17. člen

Komisija mora poročilo o delu proučiti v 60 dneh od prejema popolnega poročila o delu.

Komisija prouči poročilo o delu tako, da ugotavlja, ali zasebni raziskovalec izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta pravilnik glede vpisa v register ter oceni izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s priglasitvijo v vlogi za vpis v register. Če poročilo o delu ni popolno, ARRS pozove zasebnega raziskovalca, da ga dopolni v 30 dneh. Če zasebni raziskovalec poročila ne dopolni v predpisanem roku, se šteje, da poročilo o delu ni bilo predloženo. Komisija na podlagi popolnega poročila o delu sporoči svojo strokovno oceno direktorju v obliki zapisnika.

Če poročilo o delu ni pozitivno ocenjeno, direktor izda odločbo o izbrisu zasebnega raziskovalca iz registra.

18. člen

ARRS lahko po uradni dolžnosti začne postopek za preizkus ali zasebni raziskovalec še izpolnjuje pogoje za vpis v register. Za izvedbo postopka preizkusa iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe 14. člena tega pravilnika.

19. člen

Zasebni raziskovalec se po uradni dolžnosti izbriše iz registra, če ARRS ugotovi, da le-ta ne izpolnjuje več pogojev iz 4. člena tega pravilnika in iz pete alinee prvega odstavka 11. člena tega pravilnika oziroma, če ne izpolnjuje obveznosti, določene v 12. členu in prvem odstavku 16. člena tega pravilnika.

20. člen

Zasebni raziskovalec z vlogo na obrazcu ARRS-RZR-03/2006, ki je priloga 3 tega pravilnika, lahko sam zahteva izbris iz registra.

21. člen

O izbrisu iz registra izda direktor odločbo.

VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

22. člen

Prvemu naslednjemu poročilu o delu po uveljavitvi tega pravilnika mora zasebni raziskovalec priložiti:

 • če je lastnik ali solastnik pravnega subjekta obrazloženo pojasnilo, zakaj raziskovalne oziroma razvojne dejavnosti ne more opravljati v pravnem subjektu, katerega lastnik ali solastnik je,
 • če ni lastnik ali solastnik pravnega subjekta - izjavo, da ni lastnik ali solastnik pravnega subjekta.

23. člen

Vse odločbe, na podlagi katerih so bili zasebni raziskovalci do uveljavitve tega pravilnika vpisani v register, ostanejo še naprej v veljavi.

24. člen

Strokovna komisija, ki je bila imenovana na podlagi Pravilnika o postopku in pogojih za vpis posameznikov v register zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 42/03 in 82/03), preneha z imenovanjem nove komisije.

25. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 5/2007, z dne 19.1.2007.

Priloge: