Register zasebnih raziskovalcev

Obveznosti zasebnih raziskovalcev

Zasebni/a raziskovalec/ka (v nadaljnjem besedilu: zasebni raziskovalec) mora o vseh spremembah v zvezi s svojim statusom oziroma v zvezi s pogoji za vpis v register takoj obvestiti ARIS na obrazcu  ARRS-RZR-02/2006.

Zasebni raziskovalec mora vsaki dve leti do konca meseca januarja predložiti ARIS poročilo o delu na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Zasebni raziskovalci, vpisani v register od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, so dolžni predložiti prvo poročilo o delu do konca januarja 2024. Zasebni raziskovalci, vpisani v register od 1.1.2023 do 31.12.2023, pa predložijo prvo poročilo o delu do konca januarja 2025.

V skladu s 3. odstavkom 16. člena Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/05, 5/07, 84/08 in 186/21 – ZZrID) v zvezi s 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) je komisija uskladila naslednjo opredelitev vsebine poročila o delu:

Poročilo o delu temelji na opravljenem delu zasebnega raziskovalca na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za obdobje od zadnjega poročila naprej oziroma pri prvem poročilu od vpisa v register naprej.

Poročilo o delu na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti posredujejo zasebni raziskovalci na obrazcu ARIS-RZR-POROCILO/2024, ki je priloga tega navodila. Če posamezno polje v obrazcu pustite prazno, pomeni, da pod navedeno točko ne poročate o doseženih rezultatih oziroma opravljenih nalogah.

Iz poročila o delu mora biti razvidno, da zasebni raziskovalec opravlja znanstvenoraziskovalno dejavnost kot gospodarsko dejavnost.

Poročilo o delu na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega:

 1. opisno poročilo o znanstvenoraziskovalni dejavnosti, iz katerega je razvidno, da objavljena in dokumentirana znanstvenoraziskovalna dela kažejo na kakovostno in kontinuirano znanstvenoraziskovalno dejavnost;
 2. bibliografijo:
  1. znanstvena dela izdana doma in v tujini (npr.: izpis iz COBISS-a ali navedba naslednjih podatkov za vsako enoto: avtorji, naslov, vir objave in leto objave);
  2. strokovna dela izdana doma in v tujini (npr.: izpis iz COBISS-a ali navedba naslednjih podatkov za vsako enoto: avtorji, naslov, vir objave in leto objave);
 3. dokazila o morebitnih nagradah ali podeljenih patentih oziroma inovacijah;
 4. druge znanstvenoraziskovalne reference s kratkim opisom in
 5. predvidene usmeritve (plan/program) za delo zasebnega raziskovalca za naslednji dve leti.

Prva točka poročila mora zajeti vsebinski opis opravljenega znanstvenoraziskovalnega dela. Glavne znanstvenoraziskovalne dosežke se navede po Šifrantu raziskovalnih rezultatov in učinkov (točke od A do F), ki jih je zasebni raziskovalec dosegel v obdobju, za katerega posreduje poročilo. Pri vsakem dosežku se opiše teoretsko, metodološko ali uporabno oziroma razvojno vrednost dosežkov na posameznih področjih dela zasebnega raziskovalca ter se navede njihove morebitne potencialne aplikativne učinke po Šifrantu raziskovalnih rezultatov in učinkov (točka G). Pod to točko se ne navaja opravljenih nalog, ki niso znanstvenoraziskovalna dejavnost.

Pod drugo točko se navede šifro raziskovalca, pod katero je v sistemu COBISS evidentirana bibliografija zasebnega raziskovalca. Izpis iz sistema COBISS bo pripravila ARIS in ga ni treba priložiti poročilu o delu. Bibliografijo, ki ni navedena v sistemu COBISS pod številko raziskovalca in katere avtor je predlagatelj poročila o delu, se navede pod drugo točko poročila o delu. Za vsako enoto se navede: avtorji, naslov, vir objave in leto objave ter razporeditev po tipologiji dokumentov za vodenje bibliografije (tipologija je objavljena na spletni strani http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf). Vsa druga objavljena dela, članki in prispevki, ki niso znanstvena in strokovna dela, ne sodijo v drugo točko poročila.

Pod četrto točko poročila se navede:

 • pogodbo s kratkim opisom (do 100 besed), obdobje, za katero je sklenjena pogodba, in partnerje z datumom podpisa pogodbe,
 • prenos znanja v gospodarstvo (na primer: postavitev, know-how za novo ali izboljšano tehnologijo, postroj, napravo, storitev ali nov, oziroma izboljšan izdelek, vpeljava specifičnih metod v proizvodnjo, večje ali manjše znanstvenoraziskovalne naloge)
 • razvoj sistemskih, normativnih, programskih, metodoloških in organizacijskih rešitev, vključno z raziskavami, evalvacijami, recenzijami, ekspertizami in elaborati za potrebe posameznih družbenih podsistemov.

V kolikor so v prvi točki poročila navedeni rezultati doseženi kot posledica sklenjene pogodbe, potem se opisa pogodbe ne ponovi v četrti točki. Iz navedb pa mora biti razvidna povezava med pogodbo in raziskovalnimi rezultati. V poročilu se ne navaja pogodb, katerih podpisnik ni zasebni raziskovalec. Pod četrto točko se navede druga dela, ki jih je zasebni raziskovalec opravil in niso navedena v predhodnih točkah.

Ker je namen poročila, da zasebni raziskovalec poroča o novo opravljenem znanstvenoraziskovalnem delu ter opravljenih znanstvenoraziskovalnih nalogah, naj se poročilo omeji na obdobje, za katero ARIS še ni prejela poročila z rezultati dela zasebnega raziskovalca. V poročilu se ne ponavlja rezultatov, dosežkov in bibliografije, katera so navedena v predhodnih poročilih ali v vlogi za vpis v register zasebnih raziskovalcev. V prvih štirih točkah poročila se ne navaja bibliografije, ki ni objavljena, in nalog, ki niso opravljene (npr. plani zasebnega raziskovalca). Dokazila se priloži le k 3. točki poročila. Poročilu se ne priloži člankov, zbornikov, potrdil, izjav, pooblastil ter poročil, ki so pripravljena za druge namene in podobnih prilog.

V kolikor zasebni raziskovalec poročila o delu ne posreduje v predpisanem roku, bo ARIS postopala v skladu z 19. členom Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/05, 5/07, 84/08 in 186/21 – ZZrID) v zvezi s 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki določa, da se zasebnega raziskovalca po uradni dolžnosti izbriše iz registra, če ARIS ugotovi, da zasebni raziskovalec ne izpolnjuje obveznosti, določene v prvem odstavku 16. člena pravilnika. Izbris iz registra pomeni izgubo pravice do zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja in izgubo pravice do ustvarjanja dohodka oziroma opravljanja zasebne dejavnosti na tej podlagi.

 

Priloga: