Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 27.03.2009. Od 28.03.2009 velja dopolnjeni in spremenjeni pravilnik.


Na podlagi 29. člena Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) v povezavi z 11. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 23. seji dne 17.3.2006 in 6. dopisni seji dne 13.4.2006 sprejel

Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti - v veljavi do 27.03.09
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina in namen pravilnika)

Ta pravilnik določa delovanje in organizacijo strokovnih teles kot svetovalnih teles Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: ZSA) ter razloge za izločitev članov strokovnih teles pri sprejemanju odločitev iz pristojnosti strokovnega telesa.

Namen pravilnika je zagotoviti pravno podlago za vzpostavitev ekspertnega sistema agencije, ki omogoča strokovno korektno in neodvisno ocenjevanje programskih in projektnih predlogov, mentorjev za mlade raziskovalce in vlog za sofinanciranje raziskovalne opreme, znanstvenih sestankov in znanstvenih publikacij (v nadaljnjem besedilu: predmet ocenjevanja). Pomembna načela pri vzpostavitvi ekspertnega sistema so:

 • celostna skrb za razvoj ved in področij, ki jo zagotavljajo ZSA, znanstveno-raziskovalni sveti (ZSV) ter druga stalna in začasna telesa ARRS;
 • ohranjanje specifike posameznih ved in področij, ki ga omogočajo pristojnosti ZSV in ZSA;
 • ločeno obravnavo posameznih razpisov;
 • ločitev recenzentskega dela in odločanja o financiranju;
 • zagotovitev zunanjih recenzij v sodelovanju z izbranimi tujimi agencijami, na predlog ZSV in po odločitvi ZSA- na vseh razpisih, kjer je to smiselno;
 • čim širši nabor članov delovnih teles, izbranih na predlog raziskovalcev po znanstvenih vedah;
 • sestavo stalnih in začasnih delovnih teles avtonomno potrjuje ARRS;
 • izogibanje konfliktu interesov.

Strokovna telesa ARRS z usklajenim delovanjem omogočajo strokovno neoporečno presojo o predmetih ocenjevanja.

2. člen

(nevtralna slovnična oblika)

V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

II. STROKOVNA TELESA ZSA

3. člen

(vrste strokovnih teles)

ZSA za izvajanje nalog iz svoje pristojnost, ki so opredeljene v 33. členu Statuta agencije, imenuje stalna in občasna strokovna telesa.

4. člen

(stalna strokovna telesa)

Stalna strokovna telesa so znanstvenoraziskovalni sveti ved (ZSV) in jih ZSA imenuje za dobo štirih let.

Znanstvenoraziskovalni sveti ved so:

 • Znanstvenoraziskovalni svet za naravoslovje (10 + 1 član);
 • Znanstvenoraziskovalni svet za tehniko (10 + 1 član) ;
 • Znanstvenoraziskovalni svet za medicino (9 + 1 član);
 • Znanstvenoraziskovalni svet za biotehniko (6 + 1 član);
 • Znanstvenoraziskovalni svet za družboslovje (12 + 1 član);
 • Znanstvenoraziskovalni svet za humanistiko (12 + 1 član);
 • Znanstvenoraziskovalni svet za interdisciplinarne raziskave (6 + 1 član).

Člani ZSV so imenovani tako, da njihovo število in znanstvena ekspertiza omogočata pokrivanje vseh področij znotraj vede. Opredelitev področij se ravna po mednarodni ISI klasifikaciji in obstoječi klasifikaciji ARRS.

5. člen

(naloge znanstvenoraziskovalnih svetov ved)

Naloge znanstvenoraziskovalnega sveta vede so:

 1. pripravi predloge metodologij ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke;
 2. obravnava poročila občasnih delovnih teles o uvrstitvi predlogov programov, projektov, mladih raziskovalcev oziroma druga poročila po razpisih – s področja ZSV ter o tem podaja predloge ZSA;
 3. pripravlja poročila o rezultatih in učinkih raziskovalnih programov in projektov ter financiranja vseh drugih oblik znanstveno raziskovalne dejavnosti;
 4. daje pobude za razvoj raziskovalne dejavnosti na svojem področju;
 5. spremlja potek izvajanja in financiranja sprejetih programov, projektov in drugih pogodbenih obvez ARRS s področja ZSV, kar vključuje tudi administrativno strokovni vidik;
 6. spremlja učinke določil pravilnikov in predlaga dopolnitve
 7. določa in dopolnjuje sezname bibliografskih baz podatkov, znanstvenih revij in mednarodnih založb, ki se uporabljajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij; iz bibliografskih baz podatkov izloča publikacije, ki ne ustrezajo znanstvenim kriterijem; določa in dopolnjuje sezname znanstvenih zbirk, korpusov in znanstvenih arhivov, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti. Skupaj z IZUM-om določi postopke ugotavljanja zaključenih enot v navedenih zbirkah;
 8. člani znanstvenoraziskovalnega sveta sodelujejo z osrednjimi informacijskimi centri (OSIC) pri presoji ustreznosti razvrstitve znanstvenih del po tipologiji COBISS;
 9. za svoje delo lahko člani ZSV oblikujejo posvetovalne skupine;
 10. opravlja druge naloge za zagotavljanje skladnega razvoja znanstvene vede, v okviru pristojnosti ZSV.

6. člen

(naloge predsednika ZSV)

Delo ZSV vodi predsednik. Naloge predsednika znanstvenoraziskovalnega sveta vede so:

 1. pripravlja, sklicuje in vodi sestanke strokovnega telesa, na katere lahko vabi tudi vodje raziskovalnih skupin, vodje raziskovalnih programov in projektov ter raziskovalce;
 2. koordinira delo strokovnega telesa v skladu z normativnimi akti agencije;
 3. strokovno usmerja delovanje ZSV;
 4. pripravlja poročila o delu iz pristojnosti ZSV;
 5. opravlja druge naloge v skladu z usmeritvami ZSA.

7. člen

(občasna strokovna telesa)

Občasno strokovno telo imenuje ZSA za izpeljavo ocenjevanja predlogov, prispelih na javni razpis oziroma druge naloge iz svojega delokroga.

Občasna strokovna telesa so:

 • Strokovno telo za ocenjevanje mentorjev mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah;
 • Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov;
 • Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih projektov;
 • Strokovno telo za raziskovalno opremo;
 • Strokovno telo za znanstveni tisk;
 • Strokovno telo za znanstvene sestanke;
 • Strokovno telo za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov.

Občasna strokovna telesa za znanstveni tisk, za znanstvene sestanke ter za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov se imenujejo za dobo štirih let. Mandat ostalih občasnih strokovnih teles pa je omejen na izvedbo posameznega razpisa oziroma ocenjevalnega postopka.

Zaradi razlik v kriterijih ocenjevanja med vedami se lahko občasna strokovna telesa za ocenjevanje raziskovalnih programov in projektov imenujejo po vedah, po skupinah ved ali za vse vede skupaj.

Občasno strokovno telo ZSA lahko imenuje tudi za opravljanje drugih nalog iz svoje pristojnosti.

8. člen

(naloge občasnih strokovnih teles)

Naloge občasnega strokovnega telesa so:

 1. izvaja evalvacijske postopke za posamezen razpis ali drug ocenjevalni postopek in ocenjuje predloge vlog, prispelih na razpis. Rezultat dela je predlog prednostne liste, vključno s predlogom višine finančnih sredstev, ki ga posreduje ZSV in ZSA v obravnavo in sprejetje;
 2. sodeluje pri oblikovanju in obravnavanju gradiv iz pristojnosti strokovnega telesa;
 3. pripravlja poročila iz svojega strokovnega področja za ZSV in ZSA;
 4. opravlja druge naloge v skladu s svojim strokovnim področjem.

V ocenjevalnih metodologijah morajo biti naloge članov občasnih strokovnih teles in recenzentov opredeljene tako, da je natančno razmejen ocenjevalni del (recenzija) od odločitve o uvrstitvi predloga na prednostno listo in od predloga o višini financiranja.

Podrobna področja dela posameznih strokovnih teles so opredeljena v sklepih o imenovanju strokovnih teles.

Občasna strokovna telesa pri izvajanju ocenjevalnega postopka upoštevajo kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti ter družbene relevance, določene v pravilnikih agencije.

9. člen

(naloge predsednika /oziroma namestnika predsednika/)

Naloge predsednika oziroma namestnika predsednika (občasnega) strokovnega telesa so:

 1. sklicuje in vodi sestanke strokovnega telesa;
 2. koordinira delo strokovnega telesa v skladu z normativnimi akti agencije;
 3. strokovno usmerja delovanje strokovnega telesa;
 4. pripravlja poročila o delu iz pristojnosti strokovnega telesa ter
 5. opravlja druge naloge v skladu s sklepi ZSV in usmeritvami ZSA.

III. IMENOVANJE ČLANOV STROKOVNIH TELES TER RECENZENTOV

10. člen

(imenovanje članov stalnih in občasnih strokovnih teles)

Nabor potencialnih članov stalnih in občasnih strokovnih teles je sestavljen iz predloga raziskovalcev.

Člane znanstvenoraziskovalnih svetov ved imenuje ZSA izmed kandidatov, ki jih predlagajo raziskovalci s področja ved. Predsednika ZSV imenuje ZSA na predlog SAZU, namestnika predsednika ZSV pa imenuje ZSV izmed članov ZSV. SAZU poda predlog v dveh mesecih po pozivu, sicer ZSA imenuje predsednika ZSV na predlog članov ZSV.

Agencija raziskovalce po vedah povabi k podajanju in usklajevanju predlogov za člane ZSV – svetnike za posamezno disciplino oziroma skupino disciplin.

Predsednika, namestnika predsednika in člane občasnih strokovnih teles imenuje ZSA pred vsakokratnim začetkom izvajanja ocenjevalnih postopkov oziroma ob začetku mandata, na osnovi predlogov znanstvenoraziskovalnih svetov ved in po svoji presoji.

Seznam članov stalnih in občasnih strokovnih teles je objavljen po imenovanju.

11. člen

(imenovanje in naloge recenzentov)

Nabor potencialnih recenzentov je sestavljen iz predloga raziskovalcev.

Znanstvenoraziskovalni sveti ved pripravijo predloge recenzentov za načrtovan ocenjevalni postopek. ZSA ta predlog potrdi oziroma po potrebi dopolni in ga posreduje občasnemu strokovnemu telesu. Občasno strokovno telo na osnovi predloga ZSA pred odpiranjem predlogov, prispelih na razpis, imenuje recenzente in pri sestavi upošteva metodologijo ocenjevalnega postopka.

Naloga recenzentov je izdelava ocene na razpis prispelih predlogov, skladno s predpisano metodologijo ocenjevanja, upoštevaje znanstveno kakovost predloga, skladnost z razpisnimi določili, kvantitativne kazalce znanstvene uspešnosti in najpomembnejše dosežke prijavitelja. Znanstveno kakovost predloga, prispelega na razpis, ocenjujejo recenzenti, ki izpolnjujejo kriterije znanstvene odličnosti, družbeno in razvojno relevanco pa recenzenti, ki izpolnjujejo kriterije razvojno strokovne odličnosti.

Recenzenti so lahko slovenski ali tuji državljani.

Recenzenti so lahko tuji strokovnjaki, uvrščeni v liste recenzentov na osnovi individualnih vabil, na osnovi pogodb s tujimi izbranimi agencijami oziroma na osnovi meddržavnih dogovorov.

Seznam recenzentov se objavi ob koncu leta po abecednem redu za vse ocenjevalne postopke skupaj na spletnih straneh agencije. Seznam je razdeljen na dva dela, na seznam recenzentov znanstvene uspešnosti in seznam recenzentov razvojno strokovne uspešnosti. Področje njihovega dela je zaupno,

12. člen

(kriteriji in pogoji za imenovanje članov stalnih in občasnih strokovnih teles in recenzentov)

Kandidati za imenovanje na mesto predsednika, namestnika predsednika, člana strokovnega telesa in recenzenta morajo izkazovati znanstveno ali strokovno odličnost tako, da izpolnjujejo pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta, kar ne velja nujno za recenzente razvojno strokovne uspešnosti. Kriteriji so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o merilih in kazalcih znanstvene in strokovne uspešnosti.

Strokovno telo za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in po en član za vsako znanstveno vedo, en predstavnik Instituta informacijskih znanosti (IZUM) in en predstavnik Narodne in univerzitetne knjižnice.

Sestava stalnih strokovnih teles mora zagotoviti pokrivanje področij znotraj ved in zagotavljati institucionalno uravnoteženost ter ustrezno tematsko zastopanost.

Občasno strokovno telo se imenuje tako, da pokriva vse znanstvene vede oziroma področja, iz katerih prihaja predmet ocenjevanja vključno, z interdisciplinarno tematiko.

Sestava stalnih in občasnih strokovnih teles mora zagotavljati zastopanost obeh spolov in sicer na način, da bo v okviru ved zagotovljena najmanj tretjinska zastopanost vsakega spola, z izjemo tehniških ved, kjer mora biti zagotovljena najmanj petina predstavnikov vsakega spola.

Pregled upoštevanja pogojev in kriterijev za imenovanja iz tega člena pripravi strokovna služba agencije.

ZSA s sklepom o imenovanju določi predsednika, namestnika predsednika in člane stalnih in občasnih strokovnih teles, njihove naloge in trajanje mandata.

13. člen

(razrešitev članov stalnih in občasnih strokovnih teles in recenzentov)

Predsednik, namestnik predsednika, član stalnega ali občasnega strokovnega telesa in recenzent so lahko razrešeni pred potekom časa, za katerega so imenovani. ZSA razreši predsednika, namestnika predsednika oziroma člana strokovnega telesa:

 1. če sam zahteva razrešitev;
 2. če pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje nalog določenih v sklepu o imenovanju oziroma v tem pravilniku;
 3. če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje na raziskovalnem področju;
 4. če je imenovan za predstojnika visokošolskega zavoda ali članice univerze ali direktorja javnega ali zasebnega raziskovalnega zavoda ali za člana UO ARRS in ZSA;
 5. če nastopi konflikt interesov.

ZSA mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti predsednika, namestnika predsednika oziroma člana stalnega ali občasnega strokovnega telesa z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

Sklep o razrešitvi predsednika, namestnika predsednika oziroma člana stalnega ali občasnega strokovnega telesa sprejme ZSA istočasno s sklepom o imenovanju novega predsednika, namestnika predsednika oziroma člana stalnega ali občasnega strokovnega telesa .

Sklep o razrešitvi recenzenta sprejme občasno strokovno telo istočasno s sklepom o imenovanju novega recenzenta.

14. člen

(izjava o zaupnem ravnanju in nepristranskosti)

Predsednik (namestnik predsednika), člani stalnih in občasnih strokovnih teles in recenzenti po imenovanju podpišejo izjavo o zaupnem ravnanju z gradivom ter izjavo o umiku iz postopka v primeru možne pristranskosti pri delu.

Z gradivi, ki so posredovana v ocenjevanje (vloge, poročila itd.) se ravna kot z zaupnimi podatki, zato ni dovoljeno reproduciranje ali drugačno razširjanje dokumentacije.

15. člen

(konflikt interesov)

Za predsednika, namestnika predsednika, člana stalnega in občasnega strokovnega telesa in recenzenta ne sme biti imenovan predstojnik visokošolskega zavoda, samostojnega visokošolskega zavoda ali članice univerze, direktor javnega ali zasebnega raziskovalnega zavoda, član UO ARRS in ZSA.

Predsednik, namestnik predsednika ali član strokovnih teles ne sme biti v neposrednem sorodstvenem, zaposlitvenem (ista programska skupina) in raziskovalnem stiku (skupne publikacije v zadnjih dveh letih) z vodjo predloga (programa, projekta itd.), ki ga ocenjuje, oziroma zasebnega raziskovalca, ki sodeluje na razpisu.

Pri razpisih za raziskovalno opremo se kot konflikt interesov šteje zaposlitev člana strokovnega telesa pri raziskovalni organizaciji, prijaviteljici na razpis, v zadnjih petih letih pred razpisom.

Če predsednik, namestnik predsednika, član stalnega ali občasnega strokovnega telesa ali recenzent meni, da je njegova povezanost s pravno ali fizično osebo, ki je v evalvacijskem postopku, takšna, da bi lahko vplivala na nepristranskost njegovega dela, mora o tem pisno obvestiti predsednika ZSA. Če predsednik ZSA meni, da te povezave ne morejo bistveno vplivati na nepristranskost njegovega dela v evalvacijskem postopku, mu to pisno sporoči. V primeru, da predsednik ZSA meni, da bi povezave lahko vplivale na nepristranskost njegovega dela, predlaga zamenjavo.

Pritožbe v zvezi s konfliktom interesov rešuje UO ARRS.

IV. PLAČILO TER ADMINISTRATIVNA IN STROKOVNA DELA

16. člen

(plačilo)

Za izvedbo s tem pravilnikom določenih nalog so predsedniki, namestniki, člani strokovnih teles in recenzenti upravičeni do ustreznega plačila v obliki sejnin, potnih stroškov in plačila po podjemnih ter avtorskih pogodbah.

Višina plačila iz prejšnjega odstavka se določa na osnovi pravilnika ARRS o plačilih za strokovno delo v stalnih in občasnih delovnih telesih ARRS. Sklep o plačilu sprejme direktor ARRS.

17. člen

(administrativna in strokovna dela)

Administrativna in strokovna dela za potrebe strokovnih teles in recenzentov zagotavlja agencija.

V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

18. člen

(uskladitev imen strokovnih teles)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se v primerih, kjer je v ostalih splošnih aktih agencije naveden naziv pravilnika "Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti", uporablja ta pravilnik.

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, evalvacijo, opredeljeno v splošnih aktih (pravilnikih) agencije, izvajajo na podlagi določil, opredeljenih v tem pravilniku, strokovna telesa tega pravilnika.

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se za nazive strokovnih teles in njihovih članov, opredeljenih kot npr.: Strokovna komisija, Komisija za knjižnično in informacijsko dejavnost, Strokovno telo za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov, Komisija za raziskovalno infrastrukturo, nacionalni koordinator ipd., uporabljajo nazivi strokovnih teles, opredeljenih s tem pravilnikom.

V roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika se v splošnih aktih (pravilnikih) agencije uskladi poimenovanje nazivov strokovnih teles z nazivi strokovnih teles, določenimi v tem pravilniku.

19. člen

(imenovanje znanstvenih svetov)

Znanstvenoraziskovalni sveti ved so imenovani v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega pravilnika. Do takrat opravlja naloge znanstvenoraziskovalnih svetov ved Znanstveni svet agencije.

20. člen

(začetek veljavnosti pravilnika)

Ta pravilnik je sprejet in začne veljati z dnem, ko ga sprejme upravni odbor agencije.

Številka: 0071-19/2006/1

Ljubljana, dne 13.4.2006

prof.dr. Tadej Bajd
Predsednik Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije