Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11) ter 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0076-206/2010/21 z dne 5.7.2011, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 4. dopisni seji dne 8. 8. 2011 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti
 

1. člen

V Pravilniku o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/11) se v tretjem odstavku 17. člena za besedo "ista" doda besedo "raziskovalna," .

2. člen

V drugem odstavku 19. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:

"Če med člani ZSV ni drugega ocenjevalca za ustrezno področje, lahko ZSV pooblasti za ocenjevanje raziskovalca, ki ni član ZSV vendar izpolnjuje pogoje za člana ZSV in je strokovnjak za to področje ter ni v konfliktu interesov."

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-12/2011-1
Ljubljana, dne 8. avgusta 2011
EVA 2011-1647-0005

Dr. Peter Venturini
predsednik Upravnega odbora ARRS